SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Ændringer til Anvendt regnskabspraksis, erklæringer og dokument

  Der er foretaget opdatering og kvalitetstjek på Anvendt regnskabspraksis, erklæringer og dokumentation

  På Review den 27. september var der et stort ønske fra jer brugere om, at ændringer til tekster kom i produktion hurtigst muligt. Derfor kommer der nu ændringer til bemærkninger 29. oktober 2021.

  Det betyder, at de regnskaber, som I er i gang med, med skæve regnskabsår, kan se anderledes ud, da ændringer i teksterne kan rykke på indholdet.

  I kan som altid se ændringerne i  ”oversigt bemærkninger”. Derudover er der nedenfor kort beskrevet lidt om de forskellige ændringer.

  Ledelsespåtegning

  Der er her lavet tekster til små selskaber, hvor der kun er en direktør og ingen bestyrelse. For at få de tekster ud i årsrapporten og internt årsregnskab, skal du under virksomhedsoplysninger sige JA til ” Selskab med en direktør og ingen bestyrelse”.

  Anvendt regnskabspraksis

  Der er lavet tekstændringer, som kan ses i ”oversigt bemærkninger”.

  Koncernforhold

  Under generelt er teksterne omkring koncernforhold flyttet op foran ændring i anvendt regnskabspraksis.

  Som note oplysning til Øvrige forhold er der lavet en mulighed for datterselskaber at oplyse navn og hjemsted for det moderselskab, der aflægger koncernregnskabet jf. §71

  Varebeholdninger

  Der er lavet en ny tekst om opgørelse af nettorealisationsværdi for varebeholdninger. Teksten kommer automatisk i de tilfælde, den er relevant.

  Kontraktaktiver og -forpligtelser

  Vi har allerede en tekst til entreprisekontrakter under resultatopgørelsen og har derfor også lavet en under balancen. Den er Passiv i Afsnit/noter ligesom Entreprisekontrakter og skal derfor på ejendomsniveau aktiveres, såfremt den der relevant.

  Kapitalinteresser

  Teksterne for kapitalandele/kapitalinteresser er endnu ikke klar og er derfor ikke rettet til endnu. De bliver rettet, når vi har de nye tekster klar, og vi sender information ud, når det sker.

  Renteswap

  For selskaber er der lavet en tekst, hvor der kun står, at de indregnes til dagsværdi. På kundeniveau skal I oplyse de forudsætninger, der ligger til grund for værdiansættelsen.

  Vi har ikke lavet en standardtekst på landsniveau for selskaber, da der er for stor usikkerhed omkring, hvordan de værdiansættes i praksis. Vi forventer, det vil blive oplyst, når I modtager værdierne fra de respektive kreditvirksomheder.

  Personligt ejede virksomheder må fortsat bruge det gamle princip omkring indregning til basisværdi.

  Dagsværdi i anvendt regnskabspraksis

  I balancen er der tilføjet en ny tekst, som beskriver dagsværdi-niveauerne. Samtidig er der i de relevante tekster tilføjet, hvilket niveau dagsværdien er indregnet på.

  I skal dog, hos de kunder der har Flerårige afgrøder, selv tage stilling til, hvilket niveau der indregnes på.

  Pantebrevsbeholdninger og investeringsejendomme indregnes til dagsværdi niveau 3. Her skal i pr. kunde oplyse, hvordan værdien er opgjort.

  Egenkapital

  Der er lavet følgende 4 tekster under egenkapitalen:

  1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
  2. Reserve for udviklingsomkostninger
  3. Reserve for valutakursreguleringer
  4. Reserve for sikringstransaktioner

  Tekst 3 og 4 er på landsniveau passiv i bemærkningsoversigten, da vi ikke har specifikke konti til disse. I skal derfor i DLF gøre dem aktive på ejendomsniveau, når de er relevante.

  Internt regnskab

  Der er lavet enkelte tekstrettelser som følge af ændringer til anvendt regnskabspraksis i det eksterne regnskab. Se ”oversigt bemærkninger

  Noter

  Eventualaktiver

  Under eventualforpligtelser  er der oprettet en vejledende landstekst, som beskriver, hvad der evt. kan skrives om under eventualaktiver. Der skal laves individuelle tekster på kundeniveau.

  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

  Der er på landsniveau oprettet et eksempel til pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

  1.     Eksempel der kan anvendes, når der er transport i bl.a. slagteri- og mejeriafregninger.

  2.     Eksempel der kan anvendes, når produktionsanlæg og maskiner er finansieret med købekontrakter.

  Personaleomkostninger

  Her er der lavet en landstekst, som kan anvendes i små selskaber, hvor der er en heltidsbeskæftiget, som ikke oppebærer løn. Teksten er passiv i bemærkningsoversigten, så den skal aktivt vælges til, hvor det er relevant - enten i bemærkningsoversigten eller i DLF.

  Finansielle anlægsaktiver

  Der er lavet mulighed for at oplyse navn og hjemsted for den modervirksomhed, som aflægger koncernregnskabet sammen med note 240.

  Dokumentation for assistance

  Ledelsens regnskabserklæring

  Der er på baggrund af brugerønsker lavet få nye punkter, blandt andet omkring ægtefælle. Disse udskrives kun, såfremt CPR-nr. for ægtefælle er udfyldt under stamdata.

  Kundeaccept

  Der er på baggrund af brugerønsker lavet nye punkter og blandt andet et afsnit for selskabskunder, som kun bliver udskrevet for selskaber. Alle spørgsmål skal fortsat besvares i dialogen Stamdata mv. – erklæringsoplysninger.

  Assistance ved opstilling

  Der er på baggrund af brugerønsker ændret i enkelte tekster samt oprettet nye spørgsmål. Derudover er der lavet en tekstbemærkning, hvor I kan skrive om regnskabsgennemgang mv.

  Er denne vejledning nyttig?