SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Besætning - Beregninger

  Statusværdier for besætning mv.

  Her behandles kontiene i 14xx og 15xx intervallerne på landbrugskontoplanen, der kan indeholde statusværdier for besætning. Derudover behandles også alle konti i 3xxx og 4xxx intervallerne, der indeholder køb og salg af besætning samt deres tilknyttede produkter (fx mælk, æg, skind).

  Pr. kontonummer, kan der i alt anvendes 1 basisberegning for Besætning.

  Afsnittet her indeholder en beskrivelse af følgende områder:

  • Indtastning af ultimostatus i besætningsbilleder
  • Kortperiodiske opgørelser
  • Manuel indberetning af besætning

  Dette afsnit omhandler udelukkende billedernes brug. Se afsnittene 1.1 og 1.2 for nærmere omtale af reglerne for værdiansættelse for henholdsvis skat og drift.                                     

  Indtastning af ultimostatus

  I besætningsbillederne indtastes besætningsoplysninger til både skatte- og driftsregnskabet.

  I Primær rude indtastes antal i kolonnen ”Stk ultimo”. De dannede posteringer vil altid være fælles for skat og drift.

  I ruden med supplerende oplysninger [Alt + S] kan der indberettes supplerende oplysninger, der er afhængige af opgavesammensætningen. Husk at anvende ”Vis alle” [Alt + A] efter valg af rude til supplerende oplysninger for at få vist de aktuelle indberetningsmuligheder med det aktive opgavevalg.

  Perioden vil altid følge opgavedefinition på opgavevalg, den kan ikke rettes i besætningsbillederne.

  Regnskabskode (F/S/D) vil altid blive F for posteringer der indtastes i besætningsbilledernes ultimokolonner. Dette gælder uanset hvilke opgaver, der er valgt i billedet ”Opgavevalg”. 

  Hvis besætningsbillederne tidligere har været anvendt, vil de besætningsgrupper, der var anvendt sidste års ultimo, være i billedet, klar til at udfylde med antal.

  Hvis der skal bruges nye kontonumre tastes [Ctrl + Y] "Ny indtastning". Bemærk, ny indtastning kan kun anvendes for de konti, der ikke vises i billedet. De oplysninger, der skal indtastes til status ultimo, er regnskabskode (altid F), kontonummer og antal.

  Antal i besætningsbillederne

  Det antal der indtastes i besætningsbilledernes ultimokolonne bliver automatisk til en fælles statuspost. 

  Beregn

  Med kommandoen "Beregn" i funktionsmenuen [Ctrl + B] beregnes statusværdier og konjunkturændringer. Til brug for beregningen hentes oplysninger i andre dele af besætningsmodulet. 

  Sammenhængen fra det indtastede kontonummer til en prisgruppe findes i dialogen "Kontering af prisgrupper" [Ctrl + U]. I prisgruppedialogen [Ctrl + P] findes oplysninger om statusværdier, konjunktur mv. for skat og drift. Forskelsbeløbet beregnes også senere ud fra oplysningerne.

  Beregningen af statusværdi, konjunktur, værdiændring, nedskrivning og forskelsbeløb omtales nærmere i punkterne 1.1 og 1.2 for henholdsvis skat og drift.              

  Rettelser/sletning

  Ændringer i "antal", efter at der er beregnet, laves ved at taste oveni. Rettelsen medfører automatisk en genberegning.

  Skal en besætningsgruppe flyttes til et andet kontonummer, foretages en ny indtastning med [Ctrl + Y]. Det oprindelig indtastede fjernes ved at taste 0 i feltet, eller ved at slette de indtastede posteringer til kontoen i dialogen ”Indtast posteringer” [Ctrl + I].

  Genberegning

  Automatisk genberegning sker i dette billede ved rettelser direkte i billedet, eller ved rettelser på konti, der indgår i billedet. Derudover genberegnes der også automatisk ved rettelser af priser og i konteringsstyringen.

  Hvis værdien ønskes ændret for en besætningsgruppe, kan dette gøres ved, enten at ændre sammenhængen fra kontonummeret til en anden prisgruppe i dialogen "Kontering af prisgruppe" [Ctrl + U], eller ved at ændre værdien i dialogen "Prisgrupper" [Ctrl + P]. Husk i begge tilfælde at kontrollere datoen for ”Gyldig til”.        

  Kortperiodiske opgørelser

  Hvis besætningsmodulet anvendes, skal man være opmærksom på, at værdiændringen kan blive forkert, hvis regnskabsperioden er mindre end 12 måneder. 

  Den automatiske beregning af værdiændring tager nemlig ikke udgangspunkt i forskellen mellem regnskabets værdier primo og ultimo, men bruger oplysningen om konjunktur (skat) eller reel forskydning (drift) fra prisgruppebilledet.

  Manuel indberetning af besætning

  Ønsker man ikke at anvende besætningsmodulet, kan besætningen indtastes i dialogen "Indtast posteringer" [Ctrl + I]. De oplysninger, der skal indberettes, er antal samt den samlede værdi for hvert kontonummer. Beregning og postering af den samlede værdiændring skal foretages manuelt. 

  Den automatiske beregning blokeres ved at indberette ved følgende indtastninger i dialogen ”Kontering af prisgrupper” [Ctrl + U]:

  • På alle konti, hvor der findes lands- eller kredskontering, rettes koden ”I Brug” til N
  • Der oprettes pr. beregningskonto fra Lands- og kredsniveau en ny kontering, med formel = 0 og ”I Brug” = J.

  Ovenstående medfører også, at reguleringen af eventuelle forskelsbeløb sættes ud af kraft, fordi der ikke pr. konto med en statusværdi er en sammenhæng til en prisgruppe.

  Besætningsmodul/ delvis manuel indberetning af besætning

  Ønsker man at kombinere således, at en del af besætningen beregnes af besætningsmodulet, og en del holdes uden for, er det også muligt. 

  For de dyregrupper, hvor der ikke ønskes anvendt priser (herunder også konjunktur) fra prisgrupperne, gøres der følgende:

  • I dialogen "Indtast posteringer" [Ctrl + I] indtastes en ultimo statusværdi for den aktuelle dyregruppe.
  • I dialogen "Indtast posteringer" [Ctrl + I] indtastes en manuel beregnet efterpostering med eventuel konjunktur for den aktuelle dyregruppe.
  • Det kontrolleres, at den prisgruppe, der er tilknyttet kontoen i dialogen ”Kontering af prisgrupper”, indeholder de korrekte koder for Forskelsbeløb.

  Bemærk at ovenstående medfører, at:

  • der ikke beregnes statusværdi for den anvendte 14-cifrede statuskonto.
  • der ikke beregnes konjunktur for den anvendte 14-cifrede statuskonto.
  • der beregnes ikke skattemæssigt selv om der kun er indtastet driftsmæssigt.
  • der beregnes ikke driftsmæssigt selv om der kun er indtastet skattemæssigt.

  Der kommer et kontroludfald for de konti, hvor der er indtastet en manuel statusværdi ultimo.

  Besætning - skattemæssig værdiansættelse 

  Afsnittet indeholder en beskrivelse af følgende områder:

  • Skatteregler – besætning
  • Statusværdi
  • Konjunktur

  Den automatiske beregning af besætningsnedskrivning beregnes på baggrund af indholdet på følgende besætningskonti:

  • 1400 00 – 1509 99
  • 1540 00
  • 1541 00
  • 1542 00
  • 1550 00 – 1552 99

  Skatteregler - besætningsværdier

  For besætning der er omfattet af loven om husdyrbesætninger, kan man hvert år vælge mellem:

  1. Normalhandelsværdi og
  2. Handelsværdi, hvis den er større end normalhandelsværdien.

  For besætning (dyregrupper), der ikke er omfattet af loven om husdyrbesætninger, kan man vælge i stedet at bruge de af Ligningsrådet fastsatte vejledende fremstillingspriser, for de dyregrupper, hvor de findes.

  For besætning (dyregrupper), der ikke er omfattet af loven om husdyrbesætninger – og hvor der ikke er fastsat vejledende fremstillingspris – gælder reglerne i varelagerloven. Det vil sige, at man pr. varegruppe (dyregruppe) hvert år kan vælge mellem dagspris, indkøbspris og fremstillingspris.

  Statusværdier

  Den skattemæssige værdiansættelse i besætningsmodulet er: 

  Dyregruppe

  Værdiansættelse

  Kvæg, svin, får, heste

  Normalhandelsværdi

  Hjorte, pelsdyr

  Vejledende fremstillingspriser

  Fjerkræ og andre ikke anførte dyregrupper

  Handelspris

  Disse værdier ajourføres på landsniveau, og virker for alle prisgrupper, der ikke er ændret på kreds- eller ejendomsniveau. For specielle husdyr findes der ikke landspriser. Bemærk, at landspriser for fjerkræ forudsætter, at der gennemføres en individuel vurdering af om landspriserne skal korrigeres. 

  Konjunktur

  Konjunkturberegningen i skatteregnskabet skal foretages for alle hundyr over 1 år, hvor der er fastlagt Normalhandelsværdier, og beregnes således:

  (gns. antal af primo og ultimo) * forskydning i normalhandelsværdi primo/ultimo

  Beregningen foretages for hver enkelt dyregruppe. Forskydningen er indberettet i "Prisgrupper" og hentes derfra til den automatiske beregning. Derfor kan konjunkturberegningen blive forkert, hvis regnskabet er på mindre end 12 måneder. Der tages ved beregningen ikke hensyn til forskydningen i værdien primo og ultimo i regnskabet, men oplysningen (konjunkturændring pr. stk.) hentes fra prisgruppebilledet på den version, der er gældende på periodens ultimodato.

  Manuel efterpostering af konjunkturændringen foretages på konto 76xx med statuskonto som modkonto.

  For automatisk beregning af konjunktur gælder det, at den dyregruppe der skal være omfattet af beregningerne, skal være placeret på prisgrupper, hvor der indberettet skattemæssigt beløb til konjunkturberegningen.

  Besætning - driftsmæssig værdiansættelse 

  Afsnittet indeholder en beskrivelse af følgende områder:

  • Driftsmæssige beregninger, herunder værdiændring til konjunkturanalyse
  • Udvidet realforskydning
  • Sted- og produktionsgrensregnskaber.                                           

  Driftsmæssige regler – besætningsværdier
  Som vejledende driftsmæssige besætningsværdier er der i besæt­ningsmodulet indlagt de af SEGES beregnede priser, ud fra de modeller og principper, som er aftalt med ”Prisudvalget”, hvor bl.a. Danmarks Statistik deltager.

  De driftsmæssige besætningsværdier følger princippet om dagsværdi (seneste måned før ajourføringen).
  Disse værdier bliver ajourført på landsniveau 4 gang om året, og virker for alle prisgrupper, der ikke er ændret på kreds- eller ejendomsniveau. 

  Bemærk, at landspriser for fjerkræ forudsætter, at der gennemføres en individuel vurdering af om landspriserne skal korrigeres. 

  Til denne korrektion af landspriserne på fjerkræ foreslås følgende formel anvendt:

  Ny statusværdi pr. kylling =

    (Slagteværdi pr. kylling (37 dage) – Pris for daggamle kyllinger)

  (------------------------------------------------------------------------------------ ) x De aktuelle kyllingers gennemsnitsalder

                                              37 dage

  + Pris for daggamle kyllinger

  Prisen for slagteværdi pr. kylling (37 dage) og prisen for daggamle kyllinger findes på FØI´s hjemmeside via linket "Vurderingspriser og opgørelsesmetoder..." i det til enhver tid seneste Ø90-NYT om besætningspriser (fra og med Ø90-Nyt nr. 1 af 5. januar 2006).

  Værdiændring til Pengebinding/konsoliderings analysen

  Der beregnes på de fleste prisgrupper en værdiændring til pengebindingen og til konsolideringsanalysen.
  Værdiændringen konteres af den automatiske beregning på konto 7992 00-49 med modkonto 7993 00-49.

  Når værdiændringen til årsrapporten er tilvalgt, så hentes oplysning til beregningen primært fra kvantum og statusværdi i primo og ultimo, men kun for dyregrupper, hvor der er antal og statusværdi både primo og ultimo. Beregningerne er beskrevet nedenfor.
  Det er i prisgrupper at du kan styre om beregningen skal foretages:


  Beregning 1 (hovedregel)

  Værdiændringen beregnes således (hvis der er både kvantum og beløb primo):

  Værdiændring = Prisforøgelsen pr. styk * gennemsnitsantal dyr i status =

  (statusværdi ultimo pr. styk – statusværdi primo pr. styk) * (antal dyr primo + antal dyr ultimo) * ½

  Beregning 2 (undtagelse)

  Værdiændringen beregnes således (hvis der er mangler kvantum og/eller beløb primo):

  Værdiændring = Prisforøgelsen pr. styk * gennemsnitsantal dyr i status =

  (Værdiændring drift pr. styk) * (antal dyr primo + antal dyr ultimo) * ½

  Beregningen foretages for hver enkelt dyregruppe (14-cifret konto).

  Når undtagelsen anvendes udskrives både fejltekst (advarsel) i besætningsbilledet, og der dannes et kontroludfald. Dette kontroludfald kan accepteres – men det skal fagligt vurderes om den anvendte værdi fra prisgruppen for ”Værdiændr drift” er korrekt i den konkrete situation. Normalt vil denne være korrekt for 12 måneders regnskab, når landspriserne anvendes. I alle andre situationer skal det kontrolleres, hvad primoprisen ville have været. Værdiændring drift rettes på prisgruppen til forskellen mellem ultimopris og primopris – eksempelvis primo pr. stk. kr. 5000 og ultimo pr. stk. kr. 6000 medfører at værdiændring skal indberettes som kr. +1000.

  Ingen beregning / manuel værdiændring

  Manuel efterpostering af værdiændring foretages på konto 7992 50-99 med modkonto 7993 50-99.

  Sted- og produktionsgrensopgørelser

  Sted- og produktionsgrenskode skal påsættes posteringerne enten i det enkelte besætningsbillede (ret via indtast posteringer), eller de skal forvælges i kontoplanen. Den nemmeste løsning er at forvælge i kontoplanen. De forvalgte numre får kun indflydelse, når der trækkes en sted- eller en produktionsgrensopgørelse. Ved en ændring i billederne skal der foretages en beregning. Husk også at tilrette primo, når der skal laves en sted- eller en produktionsgrensopgørelse første gang. Hvis sted eller produktionsgrenskode påsættes i billederne, vil værdiændringen komme ud under sted blank eller under ufordelt i produktionsgrensopgørelsen. Det er derfor vigtigt, at få forvalgt sted- og produktionsgrenskode på kontoplanen for besætningen. Der kan laves en efterpostering, der flytter værdiændringen over på steder eller produktionsgren.

  Er denne vejledning nyttig?