SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2020-85 – Årsrapport december 2020

  Diverse ændringer i Ø90 årsrapport mv. til 2020 regnskaber.

  Der er foretaget ændringer i Årsrapport, internt regnskab og skattebilag

  I årsrapporten er der med virkning fra 3. december 2020 igangsat nogle få både større og mindre ændringer. Tilpasning af ændringerne til årsregnskabslov og tekster fandt sted ved sommerajourføringen i juli 2020. De ændringer der er lavet 3. december 2020, er nogle ”hængepartier” / ønsker, som vi ikke nåede at få lavet til klargøring af regnskabssæsonen sidste år til 2019 regnskaber, og som er afledt af dels workshoppen på selskaber i maj 2019 og dels den efterfølgende brugertest primo november 2019.

  De ændringer i internt regnskab og skattebilag, som er en følge af årsrapportændringerne, beskrives også her, så man kan finde en samlet beskrivelse.

  Sælgerpantebreve flyttes fra Gæld til kreditinstitutter til Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.

  Den kortfristede del flyttes fra Gæld til kreditinstitutter i subtotalen Pante- og gældsbreve til Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. Det sker, fordi kreditor på et sælgerpantebrev ikke må sidestilles med et kreditinstitut.

  I de interne regnskaber flyttes sælgerpantebreve fra Pante- og gældsbreve til Anden langfristet gæld, så gældsposten Pante- og gældsbreve fortsat består af de samme gældsposter i både årsrapporten og det interne regnskab.

  I skatteafstemningen i skattebilaget sker den samme flytning som i ekstern årsrapport. I det personlige skatteregnskab er der ingen ændringer, fordi gælden her er opdelt efter mindstekravsbekendtgørelsen og ikke svarende til årsrapporten.

  Note til Langfristede gældsforpligtelser bliver delt i flere noter i årsrapporten

  Noter til Langfristede gældsforpligtelser bliver ændret, så der er en note for hver linje i balancen. I de personlige regnskaber (best.nr. 511, 513) er alle noter passive i alle udgaver, ligesom i den gamle note 530 I selskaber (best.nr. 540, 543) er det fremover kun noten med gæld til kreditinstitutter og noten med forfaldstider på langfristede gældsforpligtelser, der er aktive (lovpligtige). I specifikationer til årsrapporten (best.nr. 550), er alle noter vedr. de langfristede gældsforpligtelser aktive i alle udgaver.   

  De nye notenumre er:

  • 520    Ansvarlig lånekapital
  • 525    Gæld til kreditinstitutter (betragtes som lovpligtig)
  • 530    Modtagne forudbetalinger fra kunder *)
  • 535    Leverandører af varer og tjenesteydelser
  • 540    Gæld til tilknyttede virksomheder
  • 545    Gæld til kapitalinteresser
  • 550    Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.
  • 555    Periodeafgrænsningsposter
  • 556    Forfaldstider langfristede gældsforpligtelser (betragtes som lovpligtig)

  For hver note (bortset fra note 556), kan man vælge at få vist kontospecifikation eller kun subtotaler. Subtotal er kun aktiv på landsniveau på note 525 i udgave H til erhvervsstyrelsen.

  *) Hvis I ønsker det, kan den nye note 525 Gæld til kreditinstitutter også fremover evt. afvige fra landsniveau. Dvs. på samme måde som note 530 evt. også afveg før på kreds-og ejendomsniveau, idet note 530´s til- og fra valg på landsniveau før ændringen minder om den nye note 525´s til- og fravalg på landsniveau. Husk da selv på udgaverne at rette note 530 til default landsniveau, for det er nu en anden note og med et andet indhold end før. 

  Kort og lang gæld – konto 2391 xx vises så vidt muligt til sidst før subtotaler i noter

  I alle noter med kontospecifikation er det generelt sådant, at jo højere kontonummeret er, jo mere til sidst i noten eller subtotalen vises det. Det kan visse steder betyde, at den korte del af lang gæld ikke vises til sidst. Vi har som noget nyt delt kontospecifikationen ligesom i 2 dele. Dvs. først de kontonumre, der ikke indeholder 2391 xx, og så de kontonumre, der indeholder 2391 xx.

  Er denne vejledning nyttig?