SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2022-18 - Rente driftsfonde er kun en rente når andelskapitalen er indbetalt

  Forrentning af andelskapital i et andelsselskab må aldrig være kapitalindkomst

  Vi har tidligere - den 26.april 2022 i en Nyhedsmail - skrevet, at rente driftsfond aldrig må være kapitalindkomst. Vi skrev at ”Det er også sådan, at andelsselskaber ikke indberetter forrentning af andelskapital som en renteindtægt til SKAT”.

   

  Det har så foreløbigt vist sig, at Vestjyllands Andel har indberettet forrentningen som en rente til SKAT. Derfor har vi haft skatteafdelingen til at se på sagen igen.

   

  Skatteafdelingen svarer: Forrentning af en indbetalt andelskapital er kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 4 

   

  Stk. 4.Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 4 og 5, medregnes udlodninger fra andelsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 18 dog til den personlige indkomst, medmindre udlodningen udgør en normal forrentning af en indbetalt andelskapital.

   

  Det betyder at forrentningen kun må konteres på konto 5375 xx, hvis landmanden selv har indbetalt andelskapitalen. Det er jf. vedtægterne i Vestjylland Andel f.eks. kun tilfældet, når landmanden tidligere har været meldt ud og bestyrelsen beslutter, at landmanden skal indbetale tidligere udbetalt andelskapital for at blive medlem igen.

   

  Skatteafdelingen har henvendt sig til Vestjylland Andel, og gjort dem opmærksom på, at de for de fleste af deres kunder indberetter forrentningen af andelskapitalen forkert til SKAT. Vestjyllands Andel oplyser at de vil rette indberetningen til SKAT for indkomståret 2022.

   

  I Ø90 har vi åbnet åbningskoderne igen på konto 5375 xx til de forholdsvis sjældne tilfælde, hvor landmanden selv har indbetalt andelskapitalen.

   

  Endvidere har vi rettet kontrolteksten, så det fremgår at konto 5375 xx kun må bruges når andelskapitalen er indbetalt, og ikke når den er optjent. Er andelskapitalen indbetalt, accepteres kontrollen.

  Kontrol 185031

  5375 må kun bruges, når driftsfond er indbetalt. Optjent så 3xxx i kasse reg.

  Drift: Hvis kapitalinteresse, flyt til indt. kapitalinteresser 5012 50

   

  Nedenstående tekst er uændret i forhold til det tidligere udsendte nyhedsbrev 26. april 2022:

  Dataoverførsel land

  Dataoverførsel på landsniveau er allerede/bliver snart tilrettet således vedr. forrentning af driftsfonde (og dette uanset om andelsselskabet er en kapitalinteresse eller ej i årsrapporten).

  • ARLA, konto 3308 24 (nettoomsætning og personlig indkomst i skat)
  • Danish Crown, konto 3366 24, 3463 24 (nettoomsætning og personlig indkomst i skat)
  • Foderstoffirmaer 3848 20 (andre driftsindtægter og personlig indkomst i skat)

  Oprydning i Dataoverførsel på kreds-og ejendomsniveau er nødvendig

  Vi kan imidlertid se, at mange på kreds-og ejendomsniveau i Dataoverførsel selv har placeret denne forrentning af driftsfonde på konto 5375 xx. Det skal I selv rydde op i Dataoverførsel, så I fremover følger landsniveau i Dataoverførsel – ellers må i fremadrettet imødese, at I får et kontroludfald under opgørelsen. De posteringer, der allerede er konteret via Dataoverførsel, må I flytte manuelt til den relevante konto med rettelsesposteringer i kasseregistreringen, så det bliver personlig indkomst i skatteregnskaberne eller alternativt acceptere kontroludfaldet, hvis I ser gennem fingre med det bagudrettet.

  Kontering og prisgrupper - Danish Crown

  På konto 3366 24 og 3463 24 har vi på landsniveau lavet en formel til Danish Crown som er aktiv. Kontering og prisgrupper med formel 861 flytter beløbet driftsmæssigt fra efterbetalingen til Indtægter af kapitalinteresser på konto 5012 50 i udbetalingsåret.

   

  F.eks. for slagtesvineproducent:


   

  I skal passivere konteringen i de få tilfælde, hvor Danish Crown ikke længere er en kapitalinteresse (landmanden ophører eller skifter til et andet slagteri), dvs. her lader man forrentningen forblive efterbetaling 3463 xx ligesom i skat.

   

  Kontering og prisgrupper - Arla

  Statustidspunkt ultimo i forhold til generalforsamlingen er afgørende

  Kalenderårsregnskaber

   

  Kontering og prisgrupper er på land lavet ud fra, hvad der gælder for kalenderårsregnskaber. Generalforsamlingen og udbetalingen af forrentningen af andelskapitalen i ARLA sker efter ultimo tidspunktet i regnskabsåret. Når det er tilfældet og man kun kender den forventede forrentning ultimo 2021 af andelskapitalen, så skal man i 2021 regnskaberne (også dem der laves efter generalforsamlingen i februar/ marts 2022) indtægtsføre forrentningen under indtægter af kapitalinteresser allerede i 2021 regnskabet, og tage beløbet op som et tilgodehavende hos kapitalinteresser ultimo 2021. Når beløbet udbetales i marts 2022 må det derfor ikke blive indtægtsført i årsrapporten/internt regnskab for 2022 en gang til, men skal reducere tilgodehavender hos kapitalinteresser ultimo 2022 i forhold til primo 2022. Derfor er modkontoen i kontering og prisgrupper på land på konto 3308 24 valgt: 2188 80. Afviger det udbetalte beløb marts 2022 i forhold til det der blev taget op i balancen ultimo 2021, så må man manuelt regulere det under indtægter af kapitalinteresser i 2022 regnskabet.

  Sommerregnskaber

  I sommerregnskaber ligger ultimo efter generalforsamlingen i ARLA, og derfor skal forrentningen af andelskapitalen i årsrapport og internt regnskab (udbetalt marts 2022) indtægtsføres under indtægter af kapitalinteresser. Derfor skal I i kontering og prisgrupper på ejendomsniveau rette modkontoen i sommerregnskaber og 30/9 regnskaber som vist i nedenstående:


   

  I skal både ved kalenderårsregnskaber og sommerregnskaber passivere konteringen i de få tilfælde, hvor ARLA ikke længere er en kapitalinteresse (landmanden ophører eller skifter til et andet mejeri), dvs. her lader man forrentningen forblive efterbetaling ligesom i skat.

  Hvornår placeres forrentningen af andelskapital på hvilke 3xxx-konti? 

  I årsrapporten er forrentningen af andelskapital som udgangspunkt nettoomsætning (efterbetaling), når landmanden kun kan sælge sine produkter til andelsselskabet (ARLA, Danish Crown).

   

  Ved foderstoffirmaer kan landmanden både sælge og købe produkter, og da vi ikke kan skelne mellem, hvor meget af denne forrentning af andelskapital, der skyldes landmandens salg henholdsvis køb, skal forrentningen af andelskapital som udgangspunkt indregnes under Andre driftsindtægter i årsrapporten (overskud foderstof).

   

  Hvis andelsselskabet er en kapitalinteresse i årsrapporten, skal man så efterfølgende under opgørelsen flytte denne forrentning af andelskapital til indtægter af kapitalinteresser med en driftsmæssig efterpostering i årsrapporten.

  Er denne vejledning nyttig?