SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Arbejdsgange før og efter opgørelse

  Her kan du læse om arbejdsgangene i forbindelse med opgørelsen

  Hvilke oplysninger skal fremskaffes før opgørelsen?

  Før opgørelsen er der nogle oplysninger, der skal fremskaffes og nogle ting, som bør være på plads.

  Der bør:

  • Aftales med landmanden hvilke produktionsgrene der skal laves opgørelse for. Det er en stor fordel at aftale dette, før I starter med at kontere til perioden.
  • Aftales med landmanden hvilke oplysninger han skal levere, og hvilke opgørelser I måske kan genbruge fra andre fagkontorer.
  • Foretages de nødvendige tilpasninger i Ø90.

  Fastlæggelse af produktionsgrene

  En væsentlig forudsætning for at få et godt udbytte af produktionsgrensopgørelsen er at få fastlagt produktionsgrenene med en specifikationsgrad, der svarer til landmandens behov.

  For at gøre registreringsarbejdet lettere er det vigtigt, at I sammen med landmanden, før kontering, får fastlagt, hvilke produktionsgrene der skal laves opgørelse for. I kan f.eks. vælge mellem at lave:

  • En opgørelse for mark og husdyr
  • En opgørelse for hovedproduktioner (korn, andre salgsafgrøder, grovfoder, kvæg, svin, ....)
  • En opgørelse for de enkelte produktionsgrene (vårbyg, vinterbyg, malkekøer, slagtekalve, søer, slagtesvin .......)

  Udover specifikationsniveauet for produktionsgrene, kan produktionsgrensopgørelsen udarbejdes med varierende grader af nøjagtige fordelinger. Fx kan man eventuelt undlade intern overførsel af husdyrgødning, og de interne fordelinger mellem produktionsgrene kan være opgjort med forskellig grad af nøjagtighed. Generelt er der større krav til fordelingerne, når der er et højt specifikationsniveau for produktionsgrene.

  Krav til registreringer

  Produktionsgrensopgørelsen stiller større krav til registreringer end den øvrige del af årsrapporten, men kravene afhænger naturligvis en del af det specifikationsniveau, der er aftalt med landmanden. 

  Landmanden skal være indforstået med at afgive supplerende oplysninger omkring:

  • Produktionsomfang m.m.
  • Høstudbytter - interne overførsler
  • Omkostningsfordelinger

  Produktionsomfang m.m.

  Det anbefales, at landmanden på statussedlen oplyser om arealfordeling (ha) og høstudbytter på de markafgrøder, der skal laves opgørelse for. Produktionsomfang (årsdyr/producerede dyr) og øvrige produktionsoplysninger vedrørende husdyr bør også oplyses på statussedlen, men hvis landmanden ikke har oplysningerne, findes de måske i materiale fra de andre fagretninger.

  Høstudbytter

  Landmanden bør på statussedlen angive, hvor stort høstudbyttet er på de forskellige afgrøder. Det gælder også grovfoder, hvis avlen er opmålt.

  Interne overførsler

  De interne overførsler, der skal laves mellem produktionsgrene fremgår af:

  • Landmandens oplysninger på statussedlen (fx korn og grovfoder opfodret).
  • Besætningsafstemningen (fx spædkalve/smågrise overført).
  • Opgørelser fra de andre fag grene (fx. slagtekalvenes forbrug af fodermælk).

  Omkostningsfordelinger

  Det er en stor fordel at få fordelt størsteparten af omsætningen på produktionsgrene allerede ved konteringen. Det kan delvist gøres ved hjælp af forvalg på kontoplanen, men kvaliteten af specielt omkostningsfordelingerne i produktionsgrensopgørelsen bliver bedre, hvis landmanden løbende under konteringen oplyser, hvilke produktionsgrene omkostningen vedrører. Dette kan fx gøres ved, at landmanden noterer det på bilaget, eller ved at landmanden selv konterer.

  Får landmanden udarbejdet produktionsmæssige opgørelser ved de andre faggrene, bør disse også benyttes ved fordelingen af omkostninger i produktionsgrensopgørelsen.

  Oplysninger bør kontrolleres

  I forbindelse med opgørelsen bør I kontrollere, om de indhentede oplysninger fagligt hænger sammen. Kontrollen kan fx bestå i, at I sammenholder oplysningen om høstudbytte på korn med salg, indkøb, forbrug og beholdningsforskydninger. 

  SEGES har lavet et Excel regneark "Malkekvæg og grovfoder", som bl.a. kan anvendes til at lave en afstemning på produktionsgrene. Det er ofte ved malkekvægproduktion, at der er den største risiko for at produktionsgrensopgørelsen ikke fagligt hænger sammen, hvis produktionsgrenene ikke er afstemt. Udover afstemning på produktionsgrene kan man også bruge regnearket til at lave en grovfoderanalyse.

  I regnearket opdeles dækningsbidragene efter malkekøer, salgsafgrøder, grovfoder, slagtekalve samt brak og andet. Dækningsbidragene er opgjort pr. enhed, og der er desuden en summering af de enkelte dækningsbidrag. Med udgangspunkt i produktionsomfang, udbytter i salgsafgrøder, interne overførsler, indkøbt foder, foderbehov ud fra enten en oplyst eller normal foderudnyttelse, beregnes nettoudbytte af grovfoder i alt (ved foderbordet). Herefter kan man ved indtastning af de oplyste nettoudbytter, Fe/ha, på de forskellige arealer med grovfoder få beregnet fodereffektiviteten. Er den beregnede fodereffektivitet ikke lig den oplyste/normale foderudnyttelse, må man justere i nettoudbyttet på nogle af grovfoderarealerne efter aftale med landmanden/fagkonsulenten. Fx i det formodede græsudbytte.

  Tilretninger i Ø90 før opgørelsen

  Når en landmand ønsker at få lavet en produktionsgrensopgørelse, er der nogle ting, der skal tilrettes på ejendomsniveau i Ø90:

  • Forvalgene skal om muligt tilrettes i ejendomskontoplan før den første måned i perioden konteres, så forvalget svarer til de produktionsgrene, der er fastlagt på ejendommen.
  • Der skal tilvælges automatisk gem af sidste års tal (afsnit 6). Hvis der f.eks. ved periodens slutning ønskes en opgørelse med en lavere specifikation på produktionsgrene, end der er forvalgt i kontoplanen, kan I oprette samleproduktionsgrene.
  • I ’Ejendom Stamdata" vælges der under "Opgavestyring" "Ja" til produktionsgrensopgørelse og evt. "Ja" til overførsel til produktionsgrensdatabasen.
  • Udskriften bør tilrettes med de noter, som landmanden ønsker


  Opret/fordel primostatus på produktionsgrene

  Første gang der skal laves en produktionsgrensopgørelse på ejendommen, skal nogle af statusposterne (beholdninger og besætning) tages op i primostatus med en specifikation på produktionsgrene, som svarer til det specifikationsniveau, der er aftalt med landmanden.

  Det er f.eks. en fordel, hvis jordbeholdningerne tages op i status på de forskellige produktionsgrene. Man behøver da ikke at udgiftsføre beholdningerne under opgørelsen.

  Øvrige beholdninger tages op i primostatus med produktionsgrenskode i den udstrækning de kan henføres til en enkelt produktionsgren. Hele beholdningen af indkøbt foderkorn kan fx tages op på produktions-grenen for "Sohold og smågrise", skønt I godt ved, at en del af foderkornet benyttes til slagtesvin. Foderkornet til slagtesvin kan fordeles under opgørelsen.

  Hvad skal man gøre under opgørelse?

  Under opgørelsen af produktionsgrene i Ø90 bør I følge den normale opgørelsesrækkefølge. I enkelte tilfælde kan det dog blive nødvendigt at vende tilbage til et billede, som I har været igennem en gang før. Fx, hvis I bliver opmærksomme på, at der skal laves en intern overførsel mellem produktionsgrene, som vil berøre et tidligere gennemgået billede. Fx under foderafstemningen viser det sig, at der er produceret mere mælk, da en del af den producerede mælk er opfodret. 

  De fleste supplerende oplysninger kan I også indtaste, når I gennemgår det enkelte billede første gang. Men også her kan tilbageløb til et tidligere billede i opgørelsesrækkefølgen forekomme. Fx hvis I har lavet en foderafstemning efter gennemgang af billede "Kraftfoder mv.", og det viser sig, at de kornudbytter landmanden har opgivet ikke ser sandsynlige ud, så kan det være at de allerede indberettede kornudbytter i billede "Korn" skal justeres (diskuter afvigelsen med landmanden).

  De fleste kontroller på produktionsgrene i et billede slår først ud, når produktionsomfanget er indtastet. Så, hvis I vil bruge kontrollerne som en hjælp, når I laver fordelinger, så bør produktionsomfanget som minimum være indtastet, før I beregner billederne første gang.

  I det enkelte billede bør I overveje, om I vil behandle alle kontroludfald på produktionsgrene og tjekke billedet den første gang, I er i billedet. Hvis I regner med, at der kommer et tilbageløb til billedet, kan det være, at der er nogen af kontroludfaldene på produktionsgrene, der slet ikke slår ud længere, når billedet beregnes anden gang. Men I kan selvfølgelig - evt. ved den første beregning - godt danne jer et overblik.

  Eksempel

  Nedenfor er vist et overordnet eksempel på en arbejdsgang med en simpel opgørelse med kun slagtesvin og kornavl, hvor der kun er tilbageløb mellem billede kraftfoder og billede korn, og hvor det forudsættes, at hovedparten af beløbsposterne er fordelt ved konteringen, og at man har gjort de ting, der laves i billederne for at lave en almindelig årsrapport inkl. indberetning til Økonomidatabasen:

  Ved fordelingerne benyttes dialogerne "Indtast postering", "Posteringsforslag" eller "Forslag intern omsætning".

  Billede svin

  • Kontroller om specifikationen på produktionsgrene vedrørende slagtesvin evt. er ændret i forhold til sidste år. Hvis Ja, skal I rette produktionsgrensnumrene på besætningskontiene primo.
  • Indtast antal ultimo på de enkelte statuskonti (hvis det ikke allerede er gjort).
  • Indtast i billedet produktionsomfang/produktionsoplysninger med produktionsgrenskode.
  • Beregn billedet.
  • Behandling af kontroludfald.
  • Tjek billedet.

  Billede korn (1. gang)

  • Indtast beholdninger af eget produceret korn ultimo på produktionsgrene med samme specifikationsgrad, som i primostatus konto 30xx 9x. Beholdninger af indkøbt korn på konto 4400 90.
  • Kontroller om der er de rigtige produktionsgrene på alle kornarter i omsætningen.
  • Indtast evt. nu produktionsomfang på produktionsgrene og beregn billedet, men for lige at danne jer et overblik over evt. kontroludfald, men vent med at behandle dem endeligt. 

  Billede kraftfoder mv.

  • Indtast beholdninger kraftfoder mv. ultimo på produktionsgren slagtesvin
  • Kontroller om der er den rigtige produktionsgren til slagtesvin på alt foder
  • Åben evt. dialogen Vis resultat produktionsgrene – vælg ufordelt for at se, om der er mere ufordelt vedr. Korn og kraftfoder
  • Fordel resten – typisk hjælpestoffer
  • Beregn billedet
  • Behandling af kontroludfald
  • Tjek billedet

  Ud fra foderbehov/fodereffektivitet på slagtesvin og indkøbt foder beregner/kontrollerer I, hvor meget eget korn der er opfodret. Selvom I har en nøjagtig opgørelse af eget opfodret korn fra effektivitetsrapporten, kan det måske stadigvæk være grund til at sandsynliggøre de høstudbytter, landmanden har oplyst på statussedlen.

  Billede korn (2. gang)

  • Lav intern overførsel af korn mellem mark og slagtesvin. Hvis flere kornarter skal der laves en postering for hver kornart. Brug dialogen Intern postering forslag.
  • Indtast i billedet produktionsomfang og udbytter med produktionsgrenskode.
  • Beregn billedet.
  • Behandling af kontroludfald (kornafstemningen skulle nu gerne stemme og kornudbytter i kvantum 1 stemmer med de høstudbytter, der er indberettet).
  • Tjek billedet.

  Billede gødning

  • Fordel handelsgødning på produktionsgrene (ud fra gødningsplan).
  • Åben evt. dialogen Vis resultat produktionsgrene – vælg ufordelt for at se, om der er mere ufordelt handelsgødning.
  • Fordel evt. husdyrgødning på produktionsgrene (NB: Intern overførsel af husdyrgødning vil få billede svin til at falde til berørt igen).
  • Beregn billedet.
  • Behandling af kontroludfald.
  • Tjek billedet.

  Billede planteværn

  • Fordel planteværn på produktionsgrene (landmand har evt. noteret, hvad de forskellige midler er brugt til).
  • Åben evt. dialogen Vis resultat produktionsgrene – vælg ufordelt for at se, om der er mere ufordelt vedr. planteværn.
  • Beregn billedet.
  • Behandling af kontroludfald.
  • Tjek billedet.

  Diverse markbrug

  • Fordel diverse omkostninger mark på produktionsgrene.
  • Åben evt. dialogen Vis resultat produktionsgrene – vælg ufordelt for at se, om der er mere ufordelt vedr. diverse markbrug.
  • Beregn billedet.
  • Behandling af kontroludfald.
  • Tjek billedet.

  Diverse husdyrbrug

  • Fordel diverse omkostninger husdyr produktionsgrene.
  • Åben evt. dialogen Vis resultat produktionsgrene – vælg ufordelt for at se, om der er mere ufordelt vedr. diverse husdyrbrug.
  • Beregn billedet.
  • Behandling af kontroludfald.
  • Tjek billedet.

  Tværgående kontrol

  • Vælg "Vis resultat produktionsgrene". Se den færdige fordeling på produktionsgrene.
  • Beregn billedet (de sidste kontroller på produktionsgrene gennemføres her).
  • Behandling af evt. kontroludfald.
  • Tjek billedet.

  Færdiggørelse

  • Bestil bestilt årsrapport og tilvælg afsnit produktionsgrensopgørelsen, og kontroller om fordelingen ser rimelig ud i forhold til sidste års tal.
  • Skriv eventuelt bemærkninger til de enkelte produktionsgrene.

  Fordeling af afskrivninger på produktionsgrene

  Det er muligt at fordele afskrivninger på produktionsgren. Fordelingen kan ske enten som efterposteringer eller som intern omsætnings posteringer. For at fordele afskrivninger i billede Afskrivninger - samlet drift (brug dialogen indtast postering), skal der oprettes en afskrivningskonto på et specifikationsnummer (49xx xx) med den ønskede produktionsgren (man kan ikke fordele på samme konto med/uden produktionsgrensnummer). 

  Fx hvis der i Afskrivninger – samlet drift skal fordeles afskrivninger på staldinventar (konto 4965 00) på 110.686 kr ud på følgende konti for kvæg og svin

  4965 10

  Afskrivning staldinventar kvæg

  80.686 kr skal fordeles til prod.gren 6100

  4965 12

  Afskrivning staldinventar svin

  30.000 kr skal fordeles til prod.gren 7200

  Vælg linjen Afskrivninger staldinventar, konto 4965 00 (110.686 kr.). Markøren skal være placeret i beløbsfeltet.  Vælg dialogen Posteringsforslag [Ctrl+F].

  Når dialogen åbnes vises det overførte beløb*(-1) i feltet "Ønsket postering" for oven i dialogen. I feltet "Difference" vises det, der mangler at blive efterposteret.

  Indtast de ønskede posteringer som driftsposteringer, på konto 4965 00 med modkonto som vist ovenfor (4965 10 / 4965 12).

  Ved den første posterings-modkonto, skal I oprette de to nye konti med de ønskede forvalg (p6100, p7200). Anvend funktionen [F4], når I får fejlen konto ikke oprettet.

  Når I har lavet de to efterposteringer, vil feltet "Difference" for oven i dialogen være nul.

  Luk derefter dialogen.

  Billedet Afskrivninger – samlet drift vil nu være genberegnet, og der vil nu være to linier med afskrivninger staldinventar med de ønskede beløb.

  I årsrapporten vil de fordelte afskrivninger blive vist, sammen med de øvrige fordelte kapacitetsomkostninger. De ufordelte afskrivninger vises til sidst under ufordelt kapacitetsomkostninger.

  Er denne vejledning nyttig?