SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  INVE - En introduktion

  Introduktion til INVE

  INVE er investeringsprogrammet til dig, der vil vide om din investering er rentabel inden du gennemfører den.

  Det kan være svært at få beregnet og vurderet om en investering kan betale sig, og om gevinsten står i et rimeligt forhold til den risiko, der kan være ved at investere. Med programmet INVE kan du få beregnet rentabilitet og følsomhed på langt de fleste typer af investeringer indenfor landbruget.

  INVE skal bruges til at få vurderet økonomien i dine påtænkte investeringer, og dermed være med til at sikre at du opnår et godt beslutningsgrundlag, hvor du også kender de økonomiske konsekvenser af din investering, inden du gennemfører den.

  Tag den rigtige beslutning

  Udover at beregne rentabiliteten i en række investeringsmuligheder, har du i programmet mulighed for at sammenligne de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med de forskellige investeringer du har i tankerne.

  Du kan eksempelvis undersøge, om der er økonomi i at udskifte den gamle mejetærsker med en ny og større. Du kan også få beregnet, om det er en god forretning at bruge egen mejetærsker frem for maskinstation. Du kan i programmet tage højde for en række skattemæssige forhold, når de forskellige alternativer beregnes.

   Dine fordele ved at bruge INVE 

      Du kan bruge INVE via din fortrukne browser

      Du kan logge på med dit AgroID

      Logger du på, har du mulighed for at oprette egne investeringer, som kun du kan se og redigere i

      Du kan foretage en overskuelig investeringsanalyse

      Du bestemmer selv hvilke forudsætninger der skal ligge til grund for beregningerne

      Du kan sammenligne investeringer ud fra lønsomhed og forrent-ning

      Du kan få vurderet skattens betydning for lønsomheden

      Du kan opstille følsomhedsanalyser og nulpunktsberegninger. Be-regn hvordan det kan gå, hvis det går anderledes end forventet.

  INVE kan også gøre det lettere at få en god finansiering, når det viser sig at investeringen er rentabel.

  Kom hurtigt i gang - Kortfattet fremgangsmåde – Investeringsanalyse

  INVE er et investeringsprogram du kan finde på www.inve.dk

  På hvert skærmbillede i INVE findes forskellige knapper i enten højre side eller nederst på siden. Knapper med mørkegrøn farve bruges alene til at navigere rundt mellem de forskellige sider i INVE.

  Opret Investeringen

  Der startes altid med at oprette en investering:

  Vælg ”Opret ny investering”. Her vælges den gruppe og type samt norm-sæt, som du aktuelt vil arbejde med.

  Redigér investeringen

  Giv investeringen et navn og udfyld eller tilret med de aktuelle forudsæt-ninger.

  Beregn resultat

  Når du mener at alle forudsætninger er på plads, så vælg mellem rapporterne ”Lønsomhed, oversigt” eller ”Lønsomhed, detalje”.

  Følsomhedsanalyse

  Vurder hvilke data der skal beregnes følsomhed på. Beregn eller vælg ”Følsomhedsrapport”.

  Sammenligning

  Har du oprettet alternative investeringer, så vælg den eller de investerin-ger du vil sammenligne med. Foretag sammenligning. 

  Opret en ny investering

  Investeringsoversigten er indgangsbilledet, hvad enten du kommer fra Landbrugsinfo, Landmand.dk, eller fra www.inve.dk. 

  Første gang på kommer ind i INVE er investeringsoversigten tom. For at komme videre skal du klikke på ”Opret ny investering” hvorefter du kommer over i billede, hvor du kan vælge hvilke type investering du vil lave en beregning over.

     

  Når du vil oprette en ny investering, skal du først vælge hvilken gruppe der er tale om. Når du har valgt gruppe vælges type i listen. Det kan for eksempel være traktorer eller mejetærskere. 

  Efter valg af type er der nu mulighed for at vælge blandt en eller flere undertyper (normsæt). Vælg det normsæt der passer bedst til den investering du vil vurdere økonomien i. Klik på ”Opret ny investering”.   

  Du kan altid ændre både teksten og normerne (tallene) på det valgte normsæt. Et normsæt er et forslag til forudsætninger (værdier) for den konkrete investeringstype.

  Gruppen ”Sammensat investering” dækker over en samtidig investering bestående i f.eks. staldbygning, inventar, besætning etc.

  Redigér investering

  Siden ”Redigér Investering” har forskellig opbygning og forskellige linjer afhængig af, hvilken type investering du har oprettet.

  Øverst kan du indtaste (ændre) investeringens navn. Det er det navn in-vesteringen vil få i oversigten og i diverse rapporter (udskrifter). 

  Under forudsætninger kan du bl.a. indberette anvendelse, købspris og levetid, samt hvordan slutværdien skal beregnes. Ligeledes skal du tage stilling til kalkulationsrenten og om du vil regne med inflation og skat.

  Når du vælger at regne med skat i DLBR INVE, vil der blive taget hensyn til de regler for skattemæssige afskrivninger og slutbeskatning, der er gældende for den type investering du har valgt.

  Nederst på siden vil de anvendte forudsætninger for skat fremgå. Du kan, for nogle investeringstyper, vælge mellem forskellige slutbeskatningsprincipper, mens afskrivningstypen er bestemt af den konkrete investering. 

  Du kan læse mere om de skattemæssige afskrivningstyper og slutbeskat-ning i programmets online hjælp. Klik på ”Hjælp”, som findes på hver side i øverste højre hjørne.

  Årlig anvendelse

  For de fleste investeringer er det muligt at angive hvilken anvendelse du forventer for den aktuelle investering. Du har mulighed for at vælge enhed for anvendelse. Investeringen vil automatisk blive opdateret hvis du skifter anvendelsesenhed. Bemærk at valg af anvendelsesenhed i nogle tilfælde kan ændre de beregnede værdier.

  Kapacitet / timeforbrug eller årligt arbejdsbehov

  I denne linje vil du for de fleste investeringer have mulighed for at angive en kapacitet. For maskiner vil der typisk være tale om, at du vil angive en kapacitet i form af behandlede ha pr. time. For staldinvesteringer vil det være antal arbejdstimer pr. enhed (f.eks. årsko eller årsso). Den indberet-tede værdi vil, multipliceret med årlig anvendelse og arbejdsløn, give de årlige omkostninger til arbejdsløn.

  En driftstime er den effektive køretid med en maskine, og en arbejdstime er den tid der går til en driftstime. Det vil sige, der kan gå mere end en arbejdstime til en driftstime i forbindelse med klargøring m.v. 

  Straksfradrag 

  Hvis det på investeringen er muligt at anvende de skattemæssige regler for straksfradrag, og der er indtastet en årlig skatteprocent, kan du indtaste straksfradraget i denne linje. 

  Du kan læse mere om straksfradrag og se et eksempel med straksfradrag i online hjælpen.

  Slutværdi 

  Du kan enten indtaste den forventede levetid, vælge afskrivningsmetode (saldo eller lineær) og indtaste årligt værditab som procent, eller du kan indtaste den forventede slutværdi.

  Kontante kapacitetsomkostninger 

  Her indtaster du vedligeholdelse, brændstof m.v. Enheden for omkostningerne er for nogle linjer bestemt af dit valg af enheden på anvendelse. For andre linjer er enheden kr./år. 

  Enkelte investeringstyper indeholder linjer hvor de indtastede beløb behandles forskelligt, når der regnes med skat. Står der i linjeteksten ”Fradragsberettiget” eller ”Ikke fradragsberettiget” betyder det, at det beløb du indtaster for eksempel på linjen ”Ikke fradragsberettiget” regnes der ikke skattemæssigt fradrag på. 

  Nye linjer 

  På linjerne hvor du har mulighed for at redigere/ændre teksten ”Andet (ny linje)” kan du angive andre omkostninger. Enheden på den første linje følger valg af enheden på anvendelse. Alternativt skal omkostningen indtastes i kr./år.

  Det er pt. ikke muligt at indsætte flere nye linjer end dem der allerede er oprettet på investeringen. Men er der et behov for flere liner, så kan du kontakte SEGES.

  Du kan på de enkelte linjer her og under afsnittet ”Indtægter”, angive en procentvis årlig stigning (eller fald). Den indtastede årlige stigning eller faldet, beregnes som ændring i realprisen ud over inflationen. Har du for eksempel en forventning om at vedligeholdelsen stiger mere end inflatio-nen, kan du indtaste en forventet stigningsprocent. Har du forventning om at afregnings-prisen (dækningsbidraget) er uændret i løbende priser, kan du for eksempel indtaste -2 %.

  Indtægter 

  I de fleste tilfælde indtastes her intern maskinleje eller et dækningsbidrag som kr. pr. anvendelsesenhed (f.eks. kr./ha eller kr./årsko). Der skal indta-stes en indtægt for at du kan få beregnet lønsomheden ved investeringen.

  Men INVE kan bruges på to måder: Du kan få beregnet hvor lønsomme investeringer er, eller du kan bruge INVE til at beregne hvilken indtægt der skal til, for at investeringen netop er lønsom.

  For maskiner er der i de fleste tilfælde som standard angivet en intern maskinleje. Den interne maskinleje kan ses som sparede omkostninger til maskinstationen, og er derfor at betragte som en indtægt til investeringen.

  For andre investeringstyper er det et dækningsbidrag der indtastes som primær indtægt.

  Enkelte investeringstyper vil i dette afsnit indeholde linjer, hvor de indta-stede beløb behandles forskelligt når der regnes med skat. Står der i linje-teksten ”Skattepligtig” eller ”Ikke skattepligtig”, betyder det, at det beløb du for eksempel indtaster på linjen ”Ikke skattepligtig” beregnes der ikke skat på.

  Funktioner på siden ”Redigér Investering”

  I højre side finder du en række funktionsknapper og en navigationsknap. Hvis du klikker på navigationsknappen, føres du tilbage til investerings-oversigten.

  Opdatér 

  Når du har indtastet eller ændret en eller flere værdier, kan du opdatere (beregne og gemme) investeringen med de nye værdier. Investeringen vil automatisk blive opdateret ved skift af anvendelsesenhed og skift til følsomhedsanalyse, sammenlign eller lønsomhed.

  Fortryd 

  Fortryd indtastninger som ikke er blevet opdaterede (gemt).

  Basisværdi 

  Henter for alle felter basisværdier frem i stedet for brugerindtastede værdier. De brugerdefinerede linjer (Andet (ny linje)) berøres ikke. 

  Det er ikke muligt kun at hente basisværdi for et felt.

  Slet markerede 

  De markerede brugerdefinerede linjer slettes. Linjen forsvinder ikke, men går tilbage til basis.

  Følsomhedsanalyse 

  Skifter til følsomhedsanalyse-siden. På følsomhedsanalyse-siden er det muligt at undersøge hvor følsomt resultatet er for ændringer i de vigtige forudsætninger. På siden er der også beregnet et nulpunkt pr. forudsætning, hvor de samlede tilbagediskonterede indbetalinger netop er lig med de tilbagediskonterede udbetalinger, inklusiv forrentning af investeret kapital. Beregning af nulpunkt(er) forudsætter mindst én indtastet indtægt.

  Sammenligning 

  Skifter til siden ”Vælg investering til sammenligning”. Her kan du vælge at sammenligne din investering med en anden oprettet investering fra sam-me gruppe. For eksempel kan du sammenligne investeringer indenfor gruppen ”Markmaskiner”. Du kan sammenligne din investering med en eller to andre investeringer.

  Lønsomhed, oversigt 

  Skifter til rapporten ”Lønsomhed, oversigt”. Rapporten viser lønsomheden (rentabiliteten) for investeringen, samt de vigtigste forudsætninger.

  Lønsomhed, detalje 

  Skifter til rapporten Lønsomhed, detalje. Rapporten viser en nærmere spe-cifikation af rentabiliteten. Samtidig vises de forudsætninger, der er brugt (indtastet) i beregningen.

  Investeringsoversigten

  Nu har du din egen investeringsoversigt og mulighed for at oprette egne investeringer, som kun du kan se og redigere i. Andre har ikke adgang til dine investeringer. 

  Investeringsoversigten indeholder alle de investeringer der er oprettet. Investeringerne er opdelt efter navn, gruppe, investeringsnummer og det investerede beløb. De oprettede investeringer er sorteret efter gruppe.

  Investeringer oprettes for det aktuelle år, idet der ikke er knyttet noget års-tal til den enkelte investering. En investering oprettes altid ud fra de nyeste landsnormer. I investeringen kan du tjekke investeringsåret, som så vil være det år du har oprettet investeringen.

  Ønsker du i en ældre investering at gøre brug af de nyeste normer, skal du benytte funktionsknappen ”Basisværdi” som du finder under ”Redigér investering”.

  Funktioner på Investeringsoversigten

  Åben en oprettet investering

  Ønsker du at åbne og redigere i en eksisterende investering, kan du klikke på investeringens navn eller nummer.

  Opret en ny investering 

  Ønsker du at oprette en ny investering, skal du klikke på ”Opret ny investering ” i billedets højre side.

  Slet investering 

  Ønsker du at slette en eller flere investeringer, skal du først markere investeringer i venstre side. Dernæst skal du klikke på knappen ”Slet investeringer”. Det er ikke muligt at fortryde. Hvis en investering er slettet, så er den slettet.

  Følsomhedsanalyse

  På siden ”Følsomhedsanalyse” er det muligt at foretage følsomhedsanalyse på alle de forudsætninger der indgår i beregning af investeringens lønsomhed. 

  Følsomhedsanalysen kan bruges til at give svar på hvor godt det kan gå og hvor galt det kan gå, hvis det går værre end forventet. Der tages udgangspunkt i de aktuelle værdier, indtastede på siden ”Redigér investering”, og det deraf beregnede resultat. 

  Der kan indtastes en eller flere alternative værdier som:

      Procentvis afvigelse (% søjlen) med plus eller minus fortegn. På enkle af de vigtigste værdier, vil der i flere tilfælde være en forud indtastet standardværdi. 

      En alternativ værdi som en absolut værdi (søjlen ”Ny værdi”) med plus eller minus fortegn. Indtastes en alternativ værdi beregnes den procentvise afvigelse og vice versa. Det sker først ved klik på funktionsknappen ”Beregn”.

  Søjlen nulpunkt viser pr. forudsætning (med aktuelle værdier), den værdi hvor summen af indbetalinger netop er lig med summen af udbetalinger målt over hele investeringens levetid. Der kan ikke beregnes nulpunkt(er), hvis der ikke er mindst en indtægt (indbetaling).

  Der vil ikke blive beregnet et nulpunkt på en forudsætning, hvis den beregnede værdi på denne forudsætning giver et urealistisk resultat. F.eks. negativ marginal skat eller negativ købspris. 

  Nederst på siden er investeringens tilbagebetalingstid, også kaldet Pay back, beregnet. Tilbagebetalingstiden er det antal år det varer, inden investeringsbeløbet er tjent ind igen.

  I INVE beregnes det antal år det varer, inden nutidsværdien af indbetalinger (indtægter) minus nutidsværdien af udbetalinger dækker investeringsudgiften i år 0 (investeringsåret).  En eventuel slutværdi indgår kun i beregningen, hvis den beregnede kapitalværdi er større end nul i salgs-året. 

  Er tilbagebetalingstiden længere end investeringens levetid, er investeringen derfor ikke rentabel (tilbagebetalt), før det beregnede antal år.

  Hvis tilbagebetalingstiden er beregnet til 200 (år) betyder det, at tilbagebetalingstiden er uendelig.

  Funktioner på siden ”Følsomhedsanalyse”

  I følsomhedsanalysens højre side, finder du en række funktionsknapper og navigationsknapper. Navigationsknapperne fører tilbage til enten ”In-vesteringsoversigt” eller ”Rediger investering”.

  "Beregn” skal bruges, når du har indtastet ændringer til siden, som du øn-sker at få beregnet resultat på.

  ”Fortryd” gør det muligt at fortryde en indtastet ændring der ikke er blevet gemt (opdateret).

  ”Følsomhedsrapport” skifter til rapporten Følsomhed. Rapporten viser det beregnede resultat i kr./år og tilbagebetalingstiden for den eller de ændre-de værdier, samt de dertil svarende nulpunkter. Rapporten indeholder desuden for de ændrede værdier følsomheden i kr./år og kr./enhed, cen-treret omkring den aktuelle værdi. Afvigelsen og konsekvensen heraf be-regnes ud fra den i følsomhedsanalysen indtastede ændring.

  Vælg investering til sammenligning

  Hvis du klikker på ”Sammenligning” kan du vælge at sammenligne din investering med en anden oprettet investering fra samme gruppe. F.eks. kan du sammenligne investeringer indenfor gruppen ”Markmaskiner”. Du kan sammenligne den aktuelle investering med en eller to andre investeringer.

  Sammenlignes to investeringer, vises forskellen mellem de to investeringer i rapporten. Sammenlignes tre investeringer vises de tre investeringer, og der beregnes ingen forskel mellem dem.

  Navigationsknapperne fører tilbage til enten ”Investeringsoversigt” eller ”Redigér investering”. 

  Vælg den ene eller de to investeringer som du ønsker at sammenligne den aktuelle investering med. Du vælger ved at markere i venstre side ud for investeringen. Klik derefter på ”Foretag sammenligning”. Den aktuelle investering vises i første søjle.

  De væsentlige forudsætninger og de beregnede gennemsnitlige beløb, vises pr. investering som kr./år og kr./enhed. Ved sammenligning af to investeringer, vises den beregnede forskel mellem investeringerne i sidste søjle.

  Rapporter

  Rapporter kan også udskrives ved at vælge ”Udskriv”.

  Lønsomhedsrapport, oversigt

  Rapporten viser lønsomheden (rentabiliteten) i form af de gennemsnitlige beløb i kr./år og kr./enhed for investeringen, samt de vigtigste forudsætninger.

  Lønsomhedsrapport, specifikation 

  Rapporten viser en nærmere specifikation af rentabiliteten i form af kapitalværdi (nuværdi) og de gennemsnitlige beløb i kr./år og kr./enhed for investeringen. Rapporten afsluttes med at vise de forudsætninger der er brugt (indtastet) for beregningen.

  Tolkning af lønsomhedsrapporter

  For lønsomhedsrapporterne gælder:

  Et positivt resultat betyder, at investeringen under de givne forudsætninger er rentabel med resultatet om året. Det vil sige at der vil være et gennemsnitlig årligt afkast (fortjeneste) på resultatets størrelse.

  Et negativt resultat betyder derimod, at investeringen under de givne forudsætninger ikke er rentabel. Resultatet kan derfor tolkes som de årlige udbetalinger, der vil være på investeringen.

  Benyt eventuelt funktionen ”Følsomhedsanalyse” på din investering, for at se (nulpunkter) på, hvad der eventuelt kan gøre investeringen rentabel.

  De gennemsnitlige årlige beløb er beregnet ved at fordele nuværdien til gennemsnit pr. år med kapitalindvindingsfaktoren. Husk at selv om investeringen er rentabel, skal der være likviditet til de enkelte års ind- og udbetalinger.

  Forskellen mellem beregning af likviditet og rentabilitet er, at likviditet er en beregning af de enkelte års ind- og udbetalinger, medens rentabilitet er en beregning af, om de samlede indbetalinger er større end udbetalingerne, samt forrentningen af den investerede kapital set over hele investerings-perioden. 

  Resultatet i Lønsomhedsrapport, specifikation under søjlen ”Nuværdi” udtrykker også investeringens rentabilitet. Beløbet er den såkaldte kapital-værdi. Er kapitalværdien positiv, betragtes investeringen som værende rentabel. Det vil sige, er summen af samtlige nutidsværdier større end eller lig med nul, er investeringen rentabel. Vær opmærksom på at det ikke gælder i de investeringsberegninger (samtidig beregning på stald, inventar m.v.), hvor der indgår forskellig levetid på de enkelte aktiver.

  Linjen ”Resultat efter skat”, udtrykker det beløb der kan udtrækkes efter der er betalt skat. Eller ved negativt resultat at investeringen vil koste, når skatten er betalt. Ved negativt resultat skal der altså før skat, tjenes beløbet fra linjen ”Resultat”, for at kunne betale beløbet fra linjen ”Resultat efter skat”. 

  Vil du vide mere om hvordan nuværdi og gennemsnitlig årlig beløb er beregnet, samt se eksempel herpå, kan du med fordel læse hæftet ”Investeringsteorien bag DLBR INVE ”. Du kan i hæftet ”Investeringsteorien bag DLBR INVE” også læse mere om indregning af skat i investeringer, samt se eksempel herpå.

  Følsomhedsrapport

  Rapporten viser det beregnede resultat i kr./år og tilbagebetalingstiden for den eller de ændrede værdier, samt de dertil svarende nulpunkter. Rapporten indeholder desuden, for de ændrede værdier, følsomheden i kr./år og kr./enhed centreret omkring den aktuelle værdi. Afvigelsen og konsekvensen heraf beregnes ud fra den i følsomhedsanalysen indtastede ændring.

  Se eksempel på, hvad der er indtastet på siden ”Følsomhedsanalyse” herunder. Efterfølgende er vist den følsomhedsrapport der hører til.

    

  Følsomhedsanalysen viser, at det årlige afkast fra investeringen under de aktuelle værdier er 125.922 kr. om året. De 125.922 kr. om året kan alterna-tivt tolkes som det beløb, der under de givne forudsætninger er til dækning af de risici der er ved investeringen.

  Hvis der forventes 10 % fald i anvendelsen og 10 % stigning i vedligeholdelse og arbejdsløn, er investeringen ikke længere rentabel. Der vil være en gennemsnitlig årlig udbetaling på 123.643 kr. om året. 

  Tilbagebetalingstiden er under de ændrede forudsætninger 200 år.

  Af søjlen ”Nulpunkt” fremgår det for eksempel at investeringen kræver en årlig anvendelse på 5220 ha, for netop at være rentabel. 

  Nedenstående følsomhedsrapport viser også følsomheden på de ændrede værdier i kr./år og kr./enhed, centreret omkring den aktuelle værdi. Afvigelsen og konsekvensen heraf beregnes ud fra den i følsomhedsanalysen indtastede ændring.

  For eksempel på arbejdsløn hvor den aktuelle værdi er 175 kr. pr. drifts-time. Her vil en 10 % stigning til 193 kr. pr. driftstime alene medføre at resultatet falder fra de 125.922 kr./år (125.922 kr. divideret med 800 ha lig med 157 kr./ha) til 136.371 kr./år eller 170 kr./ha. Omvendt vil 10 % fald til 160 kr./driftstime medføre at resultatet forbedres til 117.215 kr./år eller 146 kr./ha.

  De beregnede værdier i søjlen til venstre for aktuel værdi, beregnes normalt som minus den procentvise ændring, mens værdier i søjlen til højre for aktuel værdi, beregnes som plus den procentvise ændring. Det vil i de tilfælde, hvor man har indtastet en negativ afvigelse, for eksempel -10 %, betyde, at værdien i venstre søjle vil fremgå som en stigning i aktuel værdi, mens værdien i højre søjle vil fremgå med et fald i den aktuelle værdi. 

  Sammenligningsrapporten

  Rapporten sammenligner de udvalgte investeringer på væsentlige punkter. Ved sammenligning af to investeringer beregnes forskellen mellem dem. 

  Du kan også sammenligne tre investeringer. Her beregnes ikke forskel mellem dem. 

  Det er bedst at bruge samme anvendelsesenhed ved sammenligning.

   

  Overblik over INVE 

  Nedenstående diagram viser dig indhold, sammenhæng og muligheder i INVE.

     

  Når du har oprettet og redigeret en investering, kan du benytte INVE til at analysere økonomien i din investering.

   

  Er denne vejledning nyttig?