SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Prioritetsgæld – Billede prioritetsgæld

  Beskrivelse af indhold i billedet Prioritetsgæld inklusive beregninger og brug af forskellige formler

  Billedets indhold

  I billedet prioritetsgæld viser Ø90 de prioritetsgældskonti, der findes posteringer til i opgørelsesperioden. Når billedet åbnes første gang, vises primosaldo og årets bevægelser i billedet. Efter at billedet er beregnet første gang, vises den beregnede ultimo saldo også.

  Konti

  I billedet behandles kontointervallerne:

  2300 00 til 2329 99 Prioritetsgæld
  2340 00 til 2390 99 Prioritetsgæld
  2391 0-69, 75-84, 90-99 Forfald 0-1 år
  2392 0-69, 75-84, 90-99 Forfald 2-5 år
  2393 Afstemning forfaldstidspunkt
  2394 00 til 2398 99 Finansiel leasing
  2764, 2765 og 2766 sp. 20-29 Amortisationskonto
  3861 50 Tilskud YJ-lån
  4890 Aftægt
  5273 00 til 5274 99 Reservefondsudlodning
  5400 00 til 5464 99 Renteudgift prioritetsgæld
  5470 00 til 5599 99 Renteudgift prioritetsgæld og finansiel leasing
  5697 0-4, 50-54, 70-74 Renteperiodisering prioritetsgæld
  5810 00 til 5810 99 Fradrag amortisationskonto
  7348 00 til 7348 99 Reservefond
  7380 00 til 7389 99 Låneomkostninger mv.
  7700 00 til 7719 99 Indeksering mv.
  7721 80 til 7721 99 Regulering udlandslån, realkredit
  7730 00 til 7789 99 Kursgevinster

  Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser, kvantum 1 og ultimo. 

  Tilknyttede konti

  Til manuel vurdering:

  4888 Leasing inventar
  5785 00 til 5790 99 Kursgevinst/tab udlandslån
  7790 00 til 7799 99 Akkord og diverse reguleringer
  7999 06 Fejl dataoverførsel realkredit

  Supplerende oplysninger

  Her kan du indberette primært realkreditinstitut, dette skal udfyldes ved overførsel til ØDB.

  20001, Nykredit
  20002, Realkredit DK
  20003, Jyske Realkredit
  20004, Totalkredit
  20007, DLR
  20008, LR Real
  20009, Nordea Kredit

  Tilknyttede supplerende oplysninger

  I billedet kan man se oplysninger overført fra SKAT, som indgår i kontroller i billedet.

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 som udgangspunkt vise en linje for hvert lån (konto). Der vises primo (beløb) og bevægelser (beløb). Det, der vises, er summer af posteringer for hver konto.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet med prioritetsgæld:

  1. Se i statuslinjen og notatruden om der er notater, der skal tages hensyn til.
  2. Accepter notaterne, efterhånden som I tager hensyn til dem.
  3. Indtast obligationsrestgæld i kvantum 1, i de linjer, der indeholder kontantlån.
  4. Hvis der mangler linjer (fordi et nyt lån ikke er konteret endnu), tilføjes den nye linje. Se nedenfor.
  5. Beregn.
  6. Gennemgå hver linje, for at kontrollere at ultimo er rigtig.
   • Tjek linjen, hvis beløb ultimo er korrekt
   • Hvis ultimo ikke stemmer efterposteres optagelse, afdrag og indfrielse, der ikke er registreret. Herefter genberegner Ø90, så man straks kan se, om linjen nu er rigtig og tjekke den.
  7. Gennemgå linjer med rente og ret eventuelt ved hjælp af efterposteringer.
  8. Gennemgå linjer med kursregulering og ret eventuelt ved hjælp af efterposteringer.
  9. Når alle linjer findes og er i orden, tjekkes billedet.

  Hvis der også findes finanslån, kan linjer med kurstab/kursgevinst ikke gøres færdige før billedet "Finanslån" også er behandlet.

  Realiseret / urealiseret kursændring i årsrapport

  På lån i fremmed valuta, skal man skal være opmærksom på hvilken formel, der er i brug. P.t. (januar 2011) er valget på landsniveau desværre uhensigtsmæssigt på realkredit 2322 til 2327. Vi har valgt formel 156, som beregner efter lagerprincip og efterposterer ændringen til konto 5790 80. Derved kommer hele årets ændring til at stå som realiseret.

  Løsningsforslag:

  • Ret modkonto drift til lånekontoen selv. Derved kommer hele årets ændring til at stå som urealiseret.
  • Hvis en væsentlig del af ændringen er realiseret i forbindelse med afdrag: Efterposter manuelt til 5790 80.

  Samme løsningsforslag kan anvendes hvis du bruger formel 150, 153, 154 eller 155. På 150 behøver du dog ikke at skrive en modkonto.

  Tilføjelse af ny konto

  Lån

  Denne arbejdsgang er relevant, hvis der er optaget nye lån i løbet af året, og optagelsen ikke er konteret. I så fald vil linjen ikke blive vist i billedet, når det vælges første gang, fordi der hverken er primo eller bevægelser.

  SEGES anbefaler, at man bruger funktionen [Ny] og følger denne arbejdsgang: 

  1. Udfyld regnskabskode, kontonummer og bevægelser (beløb = restgæld ultimo). Kontonummeret kan udfyldes ved opslag på kontoplan.
  2. Brug funktionen slutpostering [Enter].
  3. Indtast beløb, modkonto og bilagsnumre for låneoptagelsen og eventuelle afdrag.
  4. Luk dialogen.

  Renter

  Hvis der ikke løbende er konteret renter, vises rentekontoen ikke. 

  SEGES anbefaler, at man bruger funktionen [Ny] og følger denne arbejdsgang:

  1. Udfyld regnskabskode, kontonummer og bevægelser. Kontonummeret kan udfyldes ved opslag på kontoplan.
  2. Brug slutpostering [Enter].
  3. Indtast modkonto og eventuelt bilagsnummer for renterne
  4. Luk dialogen.

  På konto 5471 Rente pantebreve ej depot og på konto 5495 Rente anden prioritetsgæld, er det en god ide at notere cpr/cvr nummer på modtageren, hvis du ikke forventer, at renten bliver indberettet til SKAT.

  Hvis der anvendes dataoverførsel

  Hvis lånet er med i dataoverførsel, bliver arbejdsgangen lidt anderledes. Ø90 behandler posteringer fra dataoverførsel på samme måde som posteringer, der er indtastet. Det betyder:

  • Hvis der er bedt om overførsel af obligationsrestgæld, skal I ikke selv taste den ind.
  • Hvis overførslerne i løbet af året ikke er overført korrekt, vil ultimo beløb være forkert efter beregning. Der vil komme kontroludslag om korrektion af det overførte.
  • Beløb rettes på samme måde som sædvanlig ved efterpostering af differencen.
  • Når beløbet bliver rigtigt vil kontroludfald om korrektion forsvinde.

  Hvis et lån skal deles af skattemæssige årsager

  SEGES’ anbefaling til hvordan et lån deles kan ses i denne vejledning.

  I dataoverførsel kan det være angivet at lånet er blandet virksomhed og privat. Hvis hele lånets ydelse overføres til samme konto og så deles skattemæssigt i opgørelsen, så danner dataoverførsel posteringer til mellemregningen i virksomhedsordningen. Posteringerne til mellemregning sørger for at der hæves beløb til privat for hver termin på lånet. Mellemregningen føres på konto 8629 51/52 til ejer og 8629 55/56 til ægtefælle. I billedet Prioritetsgæld bliver mellemregningen nulstillet, (med en formel 861, se 3.2 nedenfor) så den reelle hævning laves i den skattemæssige opgørelse.

  Beregning

  På landsniveau er der valgt formel 850 "Afstem konto med ultimopostering af beløb" på alle billedets konti med gæld i danske kroner. Der er mulighed for også at bruge formlen på konti med finansiel leasing.

  Formlen er beskrevet i afsnit 3.1.

  Alternative beregninger på kreds- og ejendomsniveau

  Der kan vælges flere andre formler. Se hvilke ved at vælge formeldialogen med

  [Alt]+[F]+[D]+[F] i opgørelsesbilledet eller via kontering af prisgrupper.


  Her er de mulige formler på konto 2321 00

  I formeldialogen er der konkret hjælp til hvilke felter der skal udfyldes for at formlen virker. Find hjælpen ved at flytte radioknappen ”Vis vejledning til” øverst i dialogen.

  Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb

  Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

  Konto

  Kontotekst

  Formel

  Prisgruppe

  R

  2310 00

  Realkredit Danmark

  850

  0

  F

  Denne formel er forvalgt på landsniveau til alle konti med lån i danske kr. 
  Der er ikke nogen beregning på konti med kursregulering. Forskydninger på disse konti bliver placeret i regnskaberne som "Kursændring gæld".

  Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel. 
  Prisgruppe anvendes ikke.

  Beregningen med formel 850 virker sådan:

  • Beløb ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
  • Beløb ultimo konteres.
  • Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

  Formel 861: Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum

  Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

  Konto

  Kontotekst

  Formel

  Prisgruppe

  R

  Modkonto

  2300 17

  Eurolån 

  861

  0

  F

  5790 80

  Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og modkonto. 
  Prisgruppe anvendes ikke.

  Beregningen med formel 861 virker sådan:

  • Det beløb, kvantum 1 og kvantum 2, der mangler for at få kontoen til at stemme, beregnes ud fra primo, årets bevægelser og ultimo.
  • Beløb, kvantum 1 og kvantum 2 konteres som en efterpostering.
  • Modkonto tages fra oplysningen i "Kontering af prisgrupper".

   Formel 0: undertryk beregning

  Anvendes, hvis man ønsker at behandle en konto manuelt. 
  Brug den for eksempel til drift på lån med dataoverførsel i fremmed valuta.

  Formel 150: Afstem kvantum og beregn ultimo ud fra en kurs / pris

  Brug den for eksempel til drift på lån uden dataoverførsel i fremmed valuta.
  På landsniveau er formlen ikke i brug i dette billede.

  Formlen beregner ultimo kvantum ud fra primo og årets bevægelser.
  Derefter beregnes ultimo beløb ved hjælp af en kurs.
  Hvis man angiver modkonto i ”kontering af prisgrupper”, bliver hele saldoen efterposteret til den angivne konto.

  Der skal angives en prisgruppe (samme som lånekontoen). I prisgruppen er der mulighed for at angive en ISIN-kode, så man ikke selv skal finde kursen.

  Formel 153: Skattemæssigt realisationsprincip

  Brug den for eksempel til skat på lån uden dataoverførsel i fremmed valuta, som beskattes efter realisationsprincippet.
  På landsniveau er formlen ikke i brug i dette billede.

  Formlen beregner kursændring af afdraget fra optagelses- til afdragstidspunkt.

  Formlen virker ligesom formel 150 med en tilføjelse:
  Der SKAL angives modkonto. Den bruges til at efterpostere den beregnede (skattepligtige) kursændring.

  Formel 154: Skattemæssigt lagerprincip

  Brug den for eksempel til skat på lån uden dataoverførsel i fremmed valuta, som beskattes efter lagerprincippet.
  På landsniveau er formlen ikke i brug på dette billede.

  Formlen beregner børskursændring af afdraget fra optagelses- til afdragstidspunkt. Og valutakursændring af afdraget fra primo til afdragstidspunkt

  Formlen virker ligesom formel 150 med en tilføjelse:
  Der SKAL angives modkonto. Den bruges til at efterpostere den beregnede (skattepligtige) kursændring.

  Formel 155: Skattemæssigt realisationsprincip (dataoverførsel)

  Brug den for eksempel til skat på lån med dataoverførsel i fremmed valuta, som beskattes efter realisationsprincippet.
  På landsniveau er formlen i brug til skat på konto 2322-2327 sp 0-49 ” Realkreditlån fr. valuta, (real.)”

  Formlen beregner kursændring af afdraget fra optagelses- til afdragstidspunkt.

  Formlen forudsætter at ultimo er dataoverført eller indtastet.
  Der SKAL angives modkonto. Den bruges til at efterpostere den beregnede (skattepligtige) kursændring.

  Formel 156: Skattemæssigt lagerprincip (dataoverførsel)

  Brug den for eksempel til skat på lån med dataoverførsel i fremmed valuta, som beskattes efter lagerprincippet.

  På landsniveau er formlen i brug til skat på konto 2322-2327 sp 50-99 ”Realkreditlån fr. valuta, (lager)”.
  Formlen er (januar 2011) også i brug til drift på konto 2322-2327. Se om ulemper i afsnit 2 ovenfor.

  Formlen beregner børskursændring af afdraget fra optagelses- til afdragstidspunkt. Og valutakursændring af afdraget fra primo til afdragstidspunkt.

  Formlen forudsætter at ultimo er dataoverført eller indtastet.
  Der SKAL angives modkonto. Den bruges til at efterpostere den beregnede (skattepligtige) kursændring.

  Kontroller

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Advarsler pr. lånekonto

  1. Kontoen stemmer ikke beløbsmæssigt
  2. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
  3. Ultimo skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk. Hvis ja til skattebilag: Ikke på kursregulering og ikke på 2322-2325)
  4. Ultimo er positiv
  5. Der er kvantum primo, men ikke ultimo.

  Advarsler pr. rentekonto

  1. Der findes renteperiodisering primo, men ikke ultimo
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der ikke er primo
  3. Renteperiodisering skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
  4. Renteperiodisering er større end 0.

  Advarsler pr. kursreguleringskonto

  1. Der findes kursregulering primo, men ikke ultimo.

  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der udarbejdes personskatteregnskab
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der anvendes kapitalafkastordning
  3. Sum af renteudgift afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol er valgt)
  4. Sum af restgæld afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol er valgt)
  5. Sum af kursværdi afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol er valgt)
  6. Sum af kursværdi statsgæld afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol er valgt).

   Advarsler, der først gennemføres i andre billeder

  Der skal indberettes cpr/cvr-nummer for at få fradrag for renteudgifter, der ikke lovmæssigt skal indberettes til SKAT. I billedet "Anden gæld" kan man indberette cpr/cvr-numre, og dér er også kontroller, der minder om det, hvis man har posteringer på konto 5471 Rente pantebreve ej depot eller på konto 5495 Rente anden prioritetsgæld. 

  FAQ

  Behandling af Eurolån med dataoverførsel

  Dataoverførsel omregner eurolån til DKR. På statusposteringer bliver obligationsrestgælden overført til kvantum 1 i DKR.

  Anbefaling: 

  • Det anbefales at stoppe overførsel af kvantum 1 i billedet EVO, ved at passivere på linierne med "Obligationsrestgæld kvt. 1" på de aktuelle lån i Euro.
  • Lav en korrektion i Primo, så kvantum 1 primo og årets afdrag = ultimo i Euro.

   

  Arbejdsgang:
  Ved opgørelsen indtastes Euro restgæld i kvantum 1 ved at skrive det rigtige kvantum i billedet.

  Når kvantum findes i Euro både primo, ultimo og på afdrag, vil kvantum 1 saldere i 0 - det kan man se på kontokortet. 

  Skattemæssigt:

  • Skattepligtig andel modkonteres på 5790 80 "Kursregulering udlandslån, Realkredit"
  • Ikke skattepligtig andel modkonteres på 7721 80 "Regulering udlandslån, Realkredit".
  • Husk også at fratrække en forholdsmæssig del af låneomkostninger.

  Driftsmæssigt:

  Hvis driftsregnskabet udarbejdes efter lagerprincippet skal alle kursreguleringer efterposteres til konto 5790 80 "Kursregulering udlandslån". 

  Behandling af Eurolån uden dataoverførsel

  Det anbefales at anvende samme kontering, som anvendes ved dataoverførsel. Hvis der ikke udarbejdes driftsregnskab, kan der dog være en arbejdsmæssig besparelse ved at anvende en beregnet anskaffelseskurs, der inkluderer låneomkostninger. 
  Er denne vejledning nyttig?