SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport – Konsolidering

  Konsolidering I forbindelse med Årsrapport 2.0 er det besluttet at genindføre konsolidering i en konsolideringsanalyse

  Konsolidering

  I forbindelse med Årsrapport 2.0 blev det besluttet at genindføre konsolidering i en konsolideringsanalyse i det interne regnskab. Udover beregning af selve konsolideringen indeholder analysen beregninger af nulpunkter. Alt sammen beregnet ud fra konsolideringen. 

  Definition af konsolidering

  Konsolideringen beregnes som følger

   

  Resultat efter finansiering

  1

  Tilbageførte særlige poster

  2

  Private indtægter/omkostninger

  3

  Tilbageførte værdiændringer stambesætning og foder

  4

  Beregnet skat

  5

  Privat udtræk

  6

  Pensionsindbetaling

   

  Konsolidering

  Ad 1. Tilbageførte særlige poster 
  Denne post indeholder tilbageførsel af evt. akkorder og øvrige særlige poster i virksomheden, som indgår i resultat efter finansiering.

  Ad 2. Private indtægter/omkostninger
  Her indgår de samme indtægter og omkostninger som i den tilsvarende linje i resultatopgørelsen. Det vil sige indtægter som ægtefælles og egen lønindtægt, dagpenge, pensioner og lign., børne- og ungeydelse, lejeindtægter fra sommerhus mv. samt omkostninger som private faglige kontingenter og arbejdsløshedsforsikringer.

  Ad 3. Tilbageførte værdiændringer stambesætning og foder
  Denne post indeholder tilbageførsel af værdiændringer på stambesætning og foderbeholdninger.

  Ad 4. Beregnet skat
  Den beregnede skat er defineret via beregningsgrundlag, som består af de fire poster ovenfor ”Resultat efter finansiering”, ”Tilbageførsel af særlige poster”, ”Private indtægter/omkostninger” og ”Tilbageførte værdiændringer…” samt pensionsindbetalinger med fradragsret. Herfra trækkes personfradrag for ejer og eventuel ægtefælle samt ½ maks. beskæftigelsesfradrag. Herpå ganges en skatteprocent på 42.

  Personfradrag inkl. ½ maks. beskæftigelsesfradrag og skatteprocenten kan ændres ved manuel indtastning på kredsniveau på hhv. ref.nr. 327300 Personfradrag og 327303 Skatteprocent.

  Der beregnes ikke skat, hvis beregningsgrundlaget efter personfradrag mv. er negativt. Dette underskud fremføres til kommende år. Der medregnes som udgangspunkt kun underskud til fremførsel i den årrække, som analysen viser, men der er mulighed for manuel indtastning af evt. ældre underskud på ref.nr. 327306 Underskud år -5 til fremførsel (for 2022 regnskaber ældre end 2017). Fra 2017 er underskud blevet logget, således at vi fastholder de fremførte underskud. 

  Ultimo januar 2023 er der rettet i beregnet skat, så skattefrie kursgevinster og tab på låneomlægning (realiseret gevinst/tab gæld) ikke indgår i beregningen. Rettelsen påvirker også beregnet skat og dermed konsolidering samt tilhørende nøgletal (nulpunktsanalyser) i foregående år, hvor der har været skattefrie kursgevinster og tab på låneomlægninger.

  Ad 5. Privat udtræk
  I privat udtræk indgår ”Privat” (fra pengebinding), tilbageførsel af private afskrivninger, formueindtægter/udgifter og særlige private poster.

  Ad. 6 Pensionsindbetaling
  Her indgår ”Pensionsindbetaling” fra pengebindingen – både pensionsindbetaling med og uden fradragsret.

  Nulpunkt

  I konsolideringsanalysen beregnes også nulpunkter på konsolidering. Det vil sige, hvor meget skal der alt andet lige til, før konsolideringen går i nul. Der beregnes tre forskellige typer af nulpunkter.

  1.     Nulpunktsdækningsbidrag pr. ha
  Denne er primært anvendelig for de rene planteavlere eller på bedrifter, hvor planteavlen er den største driftsgren.
  Beregnes med udgangspunkt i ejet+forpagtet dyrkbart areal fratrukket bortforpagtet areal.

  2.     Nulpunktspriser på hovedprodukt (husdyr)
  Her beregnes de klassiske nulpunktspriser inden for husdyrproduktion. Det er f.eks. nulpunktspris på mælk pr. leveret kg EKM, producerede grise, producerede kg slagtesvin, producerede minkskind osv.
  Nulpunktspris for mælk afhænger af, om kg EKM kan beregnes.
  Nulpunktspris for slagtesvin afhænger af, om antal producerede slagtesvin er indberettet.
  Nulpunktspris for smågrise afhænger af, om antal producerede smågrise er indberettet.
  Nulpunktspris for frav. grise afhænger af, om antal fravænnede grise er indberettet.
  Nulpunktspris for minkskind afhænger af, om antal producerede minkskind er indberettet.

  3.     Nulpunktsrenteprocent
  Beregnes ud fra renteomkostninger på rentebærende gæld, hvilket i praksis er renter på gæld til realkredit og pengeinstitutter.

   Alle tre typer af nulpunktsberegning er mulige at vælge til/fra i ”Afsnit og noter”.

  Beregning af nulpunkt tager udgangspunkt i privatforbrug og pensionsindbetaling. Der regnes baglæns i forhold til skat og personfradrag for at finde frem til et nyt beregningsgrundlag. Ændring i forhold til beregningsgrundlaget for beregnet skat det pågældende år er så den ændring i resultat/dækningsbidrag, der skal til for, at konsolideringen bliver 0. 

  Placering

  Konsolideringsanalysen er placeret i afsnit 23-2 Konsolideringsanalyse i det interne regnskab.

  Eksempel på udskrift af konsolideringsanalyse

  Er denne vejledning nyttig?