SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Anden virksomhed - Resultat

  Anden virksomhed kan præsenteres som Biaktivitet, Hovedaktivitet eller Anden virksomhed i resultatet. Sådan konteres.

  Anden virksomhed kan præsenteres på flere måder i resultatet:

  • Biaktivitet
  • Hovedaktivitet 
  • Anden virksomhed (kun i personlig skat).

  Anden virksomhed konteres på mellemregning 82xx og bliver overført til resultatkonti i billederne ”Resultat anden virksomhed 1” [Alt+m+o+n+1]. Der er 8 andre virksomheder og 8 billeder.

  Hvis du ikke ændrer noget vil Anden virksomhed stå som biaktivitet i årsrapporten og som Anden virksomhed i skatteopgørelser. Det betyder at du skal ændre kontering af prisgruppe:

  I alle selskaber

  I personlige regnskaber, der bruger skattebilag

  Hvis du i øvrigt ønsker en anden præsentation end den foreslåede. 

  Sådan vises biaktivitet i resultatet

  Kontering


  Efterposteres til

  Placering i resultat

  ekstern *)

  82x1

  5002 0x

  Nettoomsætning

  Andre driftsindtægter

  82x4 00-49

  5002 1x (pos)

  Ændring i varelager (fremgang)

  Andre driftsindtægter

  82x2

  5002 3x

  Andre driftsindtægter

  Andre driftsindtægter

  82x4 50-99

  5002 2x (neg)

  Ændring i varelager (tilbagegang)

  Andre driftsomkostninger

  82x3

  5002 4x

  Varekøb og materialer

  Andre driftsomkostninger

  82x5, 82x6

  5002 5x

  Andre eksterne omkostninger

  Andre driftsomkostninger

  82x7 30-49

   

  5003 0x

  Afskrivning 

  immaterielle anlægsaktier

  Afskrivning 

  immaterielle aktiver

  82x7 0-29

   

  5003 1x

  Afskrivning 

  materielle anlægsaktier

  Afskrivning 

  materielle anlægsaktier

  82x7 70-79

   

  5003 2x, 3x

  Nedskrivning 

  immaterielle anlægsaktier

  Nedskrivning /

  Tilbageført nedskrivning

  immaterielle anlægsaktier

  82x7 50-69

   

  5003 4x, 5x

  Nedskrivning 

  materielle anlægsaktier

  Nedskrivning /

  Tilbageført nedskrivning 

  materielle anlægsaktier

  82x7 80-89

  5003 6x

  Gevinst ved salg af anlægsaktiver

  Andre driftsindtægter

  82x7 90-99

  5003 7x

  Tab ved salg af anlægsaktiver

  Andre driftsomkostninger

  *) I det interne regnskab vises alle konti i S180 Anden virksomhed 
   

  Biaktivitet i skatteregnskab
  Hvis du vælger at vise den anden virksomhed som biaktivitet i skatteregnskab, bliver posterne vist i de samme linjer, som i årsrapport. Men det gælder kun for ejerens virksomheder. Hvis ægtefællen/samleveren driver erhvervsvirksomhed (konteret med V=1 og P=3), så bliver dette resultat kun vist i ægtefællens indkomstopgørelse.

  Kontering

  Driftsresultatet af anden virksomhed skal konteres på en mellemregningskonto, hvor intervallet skal stemme.

  Det er den automatiske kontering af afstemningen, der bestemmer hvordan virksomheden præsenteres i regnskabet. Driftsresultatet specificeres i et interval af mellemregningskonti 82xx. Når I konterer, har I mulighed for at anvende 8 intervaller til anden virksomhed:

  • 8200-8209   Anden virksomhed 1
  • 8210-8219   Anden virksomhed 2
  • 8220-8229   Anden virksomhed 3
  • 8230-8239   Anden virksomhed 4
  • 8240-8249   Anden virksomhed 5
  • 8250-8259   Anden virksomhed 6
  • 8260-8269   Anden virksomhed 7
  • 8270-8299   Anden virksomhed 8

  De syv første kan hver indeholde én virksomhed, mens det 8. kan indeholde en virksomhed pr. specifikationsnummer. I det 8. interval udskrives specifikationen pr. specifikationsnummer, og der er mulighed for at angive et navn, for eksempel en adresse, hvis der er tale om udlejning. 

  • Anden virksomhed 1-8 skal altid konteres på 82xx og overføres derfra til resultatet. Hvis du specificerer resultatet af en biaktivitet på 82xx, behøver du ikke at tage stilling til kontonumre i kontering af prisgruppe.
  • Anden virksomhed 9-10 kan konteres direkte på 5xxx kontiene. (Se definitionen)
  • Lønudgift og finansieringsomkostninger og –indtægter skal IKKE konteres på 82xx, men direkte på de sædvanlige konti. Hvis du ønsker at vise et resultat efter finansiering i noten med specifikation af anden virksomhed, kan du gøre det med en bemærkning

  Effekt på medarbejdende ægtefælle
  Konto 5001 til 5006 indgår i grundlaget for medarbejdende ægtefælle.
  Hvis en anden virksomhed IKKE skal indgå i grundlaget, skal du overføre resultatet til 5000 9x eller 6x. 

  Beregning

  Konteringen på landsniveau ser sådan ud for anden virksomhed 1.

  Hvis du bruger skattebilag, hvis der er tale om et selskab - eller hvis du af en anden grund vil have virksomheden placeret som biaktivitet i skat, skal du rette koderne for aktiv/passiv og for skat/drift.

  Eksempel, hvor Anden virksomhed 2 skal konteres som biaktivitet skattemæssigt


   

  Skat biaktivitet: D-linjerne skal rettes til F, og S-linjen skal passiveres. 

  Specielle forhold

  Kontering af gevinst/tab mv. i Anden virksomhed 8

  Specifikationen i intervallet 8270-8298 kan ikke gøres lige så stor som på 82x0-82x8. Det betyder at du somme tider er nødt til at selv at efterpostere til den rette 50xx xx konto.

  Der er 4 konti med relation til anlægskartotek, og de behandles sådan:

  Konto Kontotekst Efterposteres
  8295 Gevinst/tab v/salg anlægsaktiv 8299 99 / 5003 68 Gevinst ved salg af anlægsaktiver 8
  8296 Afskrivning materielle aktiver 8299 97 / 5003 18 Afskrivning materielle anlægsaktiver 8
  8297 Afskrivning immaterielle aktiver 8299 96 / 5003 08 Afskrivning immaterielle anlægsaktiver 8
  8298 Nedskrivning 8299 98 / 5003 48 Nedskrivning materielle anlægsaktiver 8

  Det betyder, at du er nødt til manuelt at efterpostere til den rette 5003 x8 konto i nogle situationer. Det er vigtigt at bruge den samme 8299xx konto, som automatikken ville have gjort. Ø90 flytter det, der er tilbage. 

  Hvis du har tab ved salg af anlægsaktiv:

  • Konter tabet på 8295.
  • Efterposter manuelt 8299 99 / 5003 78 Tab ved salg af anlægsaktiver 8
  • Ø90 flytter resten af saldoen på 8295 til 5003 68 Gevinst ved salg af anlægsaktiver 8

  Hvis du har nedskrivning immaterielle aktiver:

  • Konter nedskrivningen på 8298.
  • Efterposter manuelt 8299 98 / 5003 28 Nedskrivning immaterielle anlægsaktiver 8
  • Ø90 flytter resten af saldoen på 8298 til 5003 48 Nedskrivning materielle anlægsaktiver 8

  Hvis du har tilbageførsel af nedskrivning

  • Konter tilbageførslen på 8298
  • Efterposter manuelt 8299 98 / Nedskrivning mat. anl.akt. (man. korr.) 8
  • Ø90 flytter resten af saldoen på 8298 til 5003 48 Nedskrivning materielle anlægsaktiver 8

  Anvendelseskoder, anden virksomhed ved overførsel til ØDB

  Når regnskabet skal overføres til ØDB er der for landbrug (plan 1) krav om, at der skal indtastes en kode for hver af de op til 8 anden virksomheder, som I har i brug på ejendommen. Koden skal indberettes på ref.nr. 300091 – 300098, som vises i hvert af opgørelsesbillederne Anden virksomhed 1-8.
  Koden er en værdi mellem 1 og 99 og selve koden er fastsat af Erhvervsøkonomi på SEGES. I skal bruge en af følgende værdier:

   

  Er denne vejledning nyttig?