SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport – Dagsværdiposter

  Til poster der værdiansættes til dagsværdi, skal der oplyses ultimo værdi samt hvor meget ændringen i dagsværdi betyder i det aflagte regnskab.

  Noter til dagsværdiposter og ændringer heri

  Ifølge årsregnskabsloven, §58 a, skal det oplyses, hvor meget ændringen i dagsværdi i de poster, der i balancen værdiansættes til dagsværdi, udgør af resultatet og/eller som er ført direkte under egenkapitalen. Dvs. oplysningskravet gælder for:

      biologiske aktiver

      værdipapirer

      finansielle kontrakter

      investeringsaktiver

  Ændringen i værdien af investeringsaktiver vises allerede i dag i en selvstændig linje/note i resultatopgørelsen, så investeringsaktiver skal ikke nævnes igen.

  Hvis der er dagsværdireguleringer, er der i Ø90 overordnet følgende opgaver at tage stilling til (uddybes efterfølgende):

  • Hvilken af noterne skal bruges? Den skal aktiveres i note til- og fravalg
  • Hvilke linjer skal henvise til noten? Det vælges i Stamdata mv. - beregninger og udskrift - Udskrift
  • Teksteksemplet til noten skal tilpasses

  Det er en tilsvarende logik som for særlige poster.

  Hvor skrives der om ændringer vedr. dagsværdireguleringer?

  Man skal skrive om alle ændringer i dagsværdi efter den første note, hvor der indgår en ultimo-post til dagsværdi, dvs. f.eks. hvis ultimo-posten til dagsværdi indgår i en statusændring i resultatopgørelsen som en ikke realiseret post. Det er f.eks. tilfældet under note 10 Ændring i lagre, færdigvarer mv.

  Mulige bemærkningsnoter

   11 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 10 Ændring i lagre af færdigvarer mv.)
   58 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 57 Kapitalinteresser)
   66 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 65 Indtægter af andre kapitalandele)
   66 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 65 Indtægter af andre kapitalandele)
   71 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 70 Finansielle indtægter)
   81 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 80 Finansielle omkostninger)
  241 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 240 Finansielle anlægsaktiver i selskaber)
  251 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 250 Finansielle anlægsaktiver i personlige)
  351 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 350 Andre tilgodehavender)
  551 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 525 Gæld til kreditinstitutter – Linje ”Langfristede gældsforpligtelser”)
  611 Dagsværdiposter og ændringer heri (efter note 610 Anden gæld)

  Noterne er passive på landsniveau på bestillingsnumrene 511, 513, 540 og 543. Du skal derfor først tage stilling til, hvilken af ovenstående noter der skal gøres aktiv i afsnit og noter (den der rammer først).


  Hvis flerårige afgrøder eller besætning ultimo ikke findes ultimo i regnskabet, skal man i stedet for aktivere note 71, hvis der rammer en ikke-realiseret finansiel indtægt fra værdipapirer eller finansielle kontrakter. Hvis heller ikke det er tilfældet, så aktiverer man i stedet note 81, dvs. hvis der er en ikke-realiseret finansiel omkostning, som rammer fra værdipapirer eller finansielle kontrakter i resultatopgørelsen. Hvis kun en delmængde af ændringen i dagsværdi på finansielle kontrakter er ført over egenkapitalen, beskrives det hele ligeledes i note 71/81.

  Note 241, 251, 351, 551 og 611, skal derfor kun bruges, hvis de eneste poster i balancen ultimo er finansielle kontrakter, der alle er er indregnet i dagsværdireserven under egenkapitalen. Man skal så vælge i hvilken af de 5 balancenoter man vil skrive det til.

  Hvis ultimo posten kan ses i selve balancen, skal ultimo posten ikke også vises i noten med dagsværdiposter. Det gælder for flerårige afgrøder og besætning. Derimod skal ultimo posten vises særskilt for værdipapirer og finansielle kontrakter, for her hedder balance posten ”Værdipapirer og andre kapitalandele”, ”Andre tilgodehavender” og ”Anden gæld, skyldige skatter mv.”

  Skabelonbemærkning på landsniveau

  På landsniveau er der lavet en skabelonbemærkning til alle ovenstående noter, som kan redigeres på ejendomsniveau.

  Kun automatisk beregning af dagsværdiregulering på besætning note 11

  Der er ikke en automatisk beregning af dagsværdiændringerne – bortset fra på besætning, hvor værdiændringsberegningen fra det interne regnskab beregner beløbet i note 11. Vi har fået bekræftet, at vi på besætning gerne  må beregne på denne måde, selvom metoden på f.eks. værdipapirer beregnes efter et andet princip. Det skyldes, at der på besætning også er en biologisk tilvækstværdiændring.

  Eksempel på beregning af dagsværdiregulering på værdipapirer/finansielle kontrakter

  På værdipapirer beregnes dagsværdireguleringen eksempelvis således ved en ultimo beholdning på 100.000 stk. til kurs 102. Hvis kursen var 98 primo på de pågældende værdipapirer, oplyses dagsværdireguleringen til 4.000 kr. Med andre ord er det årets ikke-realiserede dagsværdiregulering på ultimo-posterne, der skal oplyses. Tilsvarende for finansielle kontrakter.

  Teknikken og anvendelsen af noterne med dagsværdiposter svarer helt til særlige poster

  I dialogen Stamdata > Beregninger og udskrifter under visningen Udskrifter kan man f.eks. vælge følgende, hvis både note 11 og 12 er aktive i ”Afsnit og noter”. Det vil sige f.eks. dagværdireguleringer på besætning og værdipapirer, og så er der en særlig post på varelageret på grund af en nedskrivning ud over det sædvanlige.

  Efter du har valgt at aktivere den rigtige note med dagsværdiposter og ændringer heri, skal du derfor tage stilling til, hvilke linjer i resultatopgørelsen eller evt. i balancen der skal henvise til den note.

  I resultatopgørelsen vil der nu (når der ikke er om nummerering af noter) være henvisning til:

  • 3 noter 10,11,12 på linjen "Ændring i lagre af færdigvarer mv."
  • 2 noter 70,11 på linjen ”Finansielle indtægter”

  Hvis der i selskaber udgave H til Erhvervsstyrelsen kun vises Bruttofortjeneste eller Bruttotab i resultatopgørelsen, så kommer henvisningen til note 11,12 på disse sumlinjer og ikke på linjen Ændring i lagre af færdigvarer mv.

  Kontrol i selskaber

  I de personlige regnskaber virker ovenstående også, men det er mere frivilligt om i aktiverer noter med ”Dagsværdiposter og ændringer heri”. I selskaber derimod er der lavet følgende kontrol i billede tværgående kontrol, hvis I ikke har Ja på mindst 1 af notehenvisningerne til dagsværdireguleringer i dialogen Stamdata > Beregninger og udskrifter:

  590800 Dagsværdiposter og ændringer heri: Stillingtagen til notehenvisning mangler i
               stamdata>beregninger/udskrifter. Aktiver noter hvor det rammer først, fx 10/11

  Yderligere betingelse for at kontrollen giver udslag er, at der er ultimo posteringer større end 0 i følgende kontointervaller:
  1100 – 1199 Flerårige afgrøder
  1400 – 1521 Besætning ekskl. skind
  1523 – 1524
  1526 – 1527
  1529 – 1589  
  2060 – 2149 Værdipapirer
  2030 – 2059 Finansielle kontrakter

  I selskaber, hvor kontrollen gennemføres, kan I også under supplerende oplysninger i billede Tværgående kontrol se de supplerende oplysninger, hvor der skal svares Ja på mindst en oplysning med notehenvisning.

  Er der ingen dagsværdireguleringer i regnskabet, kan kontrollen accepteres.

  Er denne vejledning nyttig?