SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Billedet egenkapital

  I billedet skal du disponere indkomsten i alle årsrapporter. I selskaber skal der også disponeres skattemæssigt.

  I billedet skal du disponere indkomsten i

  • Årsrapporter
   • skat af årets resultat
   • udbytte i selskaber
  • Skat selskaber
   • udnyttelse af gamle skattemæssige underskud
  • I/S
   • udlodning af årets resultat
   • indskud eller udtræk i året

  Ø90 overfører automatisk den del af resultatet, som du ikke selv har disponeret, til egenkapitalen som overført over- eller underskud.

  Ø90 beregner automatisk ultimo på alle egenkapitalkonti 2270 til 2279.

  Disponering i årsrapport

  Skat af årets resultat

  Beregn restskat eller overskydende skat og indtast beløbet som ultimopostering i ”Indtast posteringer”
  7260 14 Skyldig selskabsskat, langfristet
  7260 15 Skyldig selskabsskat
  7260 16 Overskydende selskabsskat

  Udbytte

  Udbyttet skal efterposteres 2275 90 / 7185 10
  Tast udbyttet i linjen 2275 90 og vælg modkonto 7185 10 i slutpostering

  Årets resultat årsrapport

  Ø90 konterer automatisk årets resultat efter skat og udbytte som overført overskud (2275) eller underskud (2276) på egenkapitalen. 

  Hvis du vil bruge en anden konto i egenkapitalen til en del eller hele overskuddet, skal du selv efterpostere og huske at bruge 7180 10 som modkonto. Så vil Ø90 kontere ”resten”.

  Disponering i skatteregnskab og -bilag

  Årets resultatskat (kun i selskab)

  For at holde styr på gamle skattepligtige underskud, skal de konteres særskilt. Hvis man bruger skattebilag til selskaber, skal skattemæssigt underskud stå i kontointervallet 2276 00-29 eller 80-89 og det øvrige underskud på 2276 30. Det gøres automatisk, hvis man bruger landsniveau.
  Landskonteringen på konto 7180 10 ser sådan ud:


  Konteringen giver skattemæssige efterposteringer på kontonumrene
  2275 60 Overskud ikke skattepligtigt akkumuleret
  2276 30 Underskud ikke skattepligtigt 
  2275 70 Skattepligtige overskud akkumuleret
  2276 xx Skt.pl. underskud (rest) fra 20xx (årstal bliver rigtigt, når der står spec. 00 i konteringen)

  Udnyttelse af gamle skattemæssige underskud (kun i selskab)

  Ved anvendelse af gamle underskud, skal man selv skrive, hvor meget af det gamle underskud, der udnyttes. Skriv i linjen med det gamle underskud og brug 2275 71 som modkonto i slutpostering.

  Disponering i I/S

  Fordi udlodning og indskud/udtræk overføres via mellemregningen, skal Ø90 kende kontonumrene hos interessenten. Kontonumrene kan rettes i dialogen Stamdata > I/S fordelinger.
  På landsniveau er valgt 5010 og 1949 90 til resultat og egenkapital i årsrapport og konto 7509 som afstemningskonto i skat. 

  Udlodning af resultat til interessenter (kun i I/S)

  Du skal angive den samlede udlodning af resultat til interessenterne i supplerende oplysninger, og Ø90 overfører resten af resultatet til egenkapitalen.

  Du kan påvirke fordelingen mellem interessenterne ved at angive et forlodsbeløb i dialogen Stamdata > I/S fordelinger. De forlodsbeløb, som du har angivet, fordeles først, og resten af den samlede udlodning bliver derefter fordelt efter de ideelle andele.

  -    Der laves en efterpostering pr. interessent 7155 xx / 2180 xx.

  Indskud i I/S

  Du skal angive det samlede indskud i supplerende oplysninger, og Ø90 overfører til virksomhedskapitalen på konto 2270 00, modkonto 7150 00.

  Indskuddet fordeles mellem interessenterne efter deres ideelle andele.

  -    Der laves en efterpostering pr. interessent 7150 xx / 2180 xx.

  Udtræk fra I/S

  Virker som Indskud i I/S - du skal bare angive et negativt beløb i supplerende oplysninger.

  Kontroller

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Advarsler pr. konto med egenkapital, henlæggelse eller udskudt skat:

  1. Kontoen stemmer ikke beløbsmæssigt.
  2. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer).
  3. Ultimo (eller primo) er negativ på egenkapitalkonto, der forventes positiv (Konti, der nedsætter egenkapital).
  4. Ultimo (eller primo) er positiv på egenkapitalkonto, der forventes negativ (konti, der øger egenkapital).
  5. I/S: Der er forskel på egenkapital primo på 2270-2279 og sum af fordelt egenkapital på 8859 01-12. Det vil give fejl i note 3151.
  6. I/S: Egenkapital er ændret med mere end årets resultat. Husk at efterpostere opskrivning mv. hos deltagerne.
  7. Konto 2299 00-99 skal stemme pr. specifikationskonto

  Fejl vedrørende billedet som helhed

  1. Egenkapital primo på 227x svarer ikke til summen af aktiver og passiver
  2. Opskrivning pr. gruppe af aktiver skal svare til opskrivning i anlægskartotek
  3. Nedskrivning pr. gruppe af aktiver skal svare til eller være mindre end nedskrivning i anlægskartotek
  4. Nedskrivning pr. gruppe af aktiver skal kunne rummes i opskrivningen i samme gruppe
  5. I/S: Der udloddes mere end resultatet. Hævning fra egenkapital skal indtastes som udtræk.
  6. Interessent: 2272 95 "Opskrivning og andre reserver i I/S" svarer ikke til saldoen på 7509 Værdiændring I/S. Husk at efterpostere 2272 95 / 7180 20.
  7. Sum af primo i intervallet 2299 00 til 2299 99 skal være 0.
  8. Sum af ultimo i intervallet 2299 00 til 2299 99 skal være 0.
  9. Den konterede udskudte skat primo (på 2299 xx) er konteret med forkert procent.
  10. Den konterede udskudte skat ultimo (på 2299 xx) er konteret med forkert procent.
  11. Forskel på lempelse for udenlandsk skat på selskabsselvangivelsen og konteret udenlandsk udbytteskat

  Udenlandsk skat i selskaber (nr. 11)

  Kontrollen minder om, at du skal taste lempelse for udenlandsk skat som supplerende oplysning for at få den på selvangivelsen. Den slår kun ud, når der er forskel på konteret udenlandsk udbytteskat og den selvangivne lempelse. Det vil sige:

  Vi forudsætter at selvangivelsen er rigtigt, hvis beløbene er ens. Altså: At der er lempelse for hele udbytteskatten, og at der ikke er andre udenlandske skatter, der skal lempes for.

  I de tilfælde, hvor der skal være forskel, skal du acceptere kontroludfaldet:

  Hvis der ikke kan lempes for hele udbytteskatten

  Hvis der OGSÅ lempes for andre skatter.

  Specielt for skattebilag

  Det har tidligere været nødvendigt at lave korrektioner til skatteafstemningen i selskabsskattebilag, hvis man ville have vist samme udskudte skat som i årsrapporten. 

  Vi anbefaler nu, at man bruger muligheden for at vise den indtastede skat i skatteafstemningen i skattebilag, og på den måde opnå fuld overensstemmelse.

  I det år, hvor man skifter fra det gamle til det nye princip, skal man rette primo til 0 på alle specifikationsnumre på konto 2299, og alle efterposteringer skal slettes.

  Hvis du alligevel ønsker at fortsætte med konto 2299 og visning af en beregnet udskudt skat i stedet for en indtastet, skal du angive:

  Kvantum 2      Den udskudte indkomst

  Beløb             Den udskudte skat

  Større udskudt skat indtastes som et negativt beløb i balancen.

  Tast ultimo ind direkte i billedet og angiv modkonto 2299 99 i slutpostering.

  Hvis indkomst og skat ikke stemmer overens får du afstemningsfejl. Der kommer kontroludfald, hvis afvigelsen er mere end 1000 kr.

  Se hvilken procent der skal bruges primo i opgavevalg under Funktioner > sidste års tal > Skatter.

  Se hvilken procent der skal bruges i billedet Udskudt skat.

  Er denne vejledning nyttig?