SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel - Kredsstyring

  Beskrivelse af kredsstyring ved Dataoverførsel

  Dette afsnit beskriver, hvilke styringsmuligheder der er til Dataoverførsel på kredsniveau.

  Overførselsplaner på landsniveau

  På landsniveau er der 5 overførselsplaner til Dataoverførsel.

  Vedligeholdelse på kredsniveau

  Arbejdet på kredsniveau i forbindelse med Dataoverførsel består i at:

  • vælge og vedligeholde overførselsplaner
  • vælge kontering til realkredit

  Summeringskoder

  Summeringskoderne i Ø90 benyttes til at angive, hvilken specifikation de enkelte posteringer skal have ved overførsel fra slagterier, mejerier og grovvarer. Der findes følgende summeringskoder:

  Kode 1

  Ingen summering

  Kode 2

  Summering til en postering pr. vare pr. periode

  Kode 3

  Summering til en postering pr. hoved undergruppe pr. periode

  Kode 4

  Summering til en postering pr. konto pr. periode.

  Summeringskoder kan ændres på kreds- og ejendomsniveau i skærmbillederne "Dataoverførsel Gruppe til konto". Betydningen af summeringskoderne er yderligere beskrevet under Dataoverførsel.

  Valg af overførselsplan på kredsniveau

  På kredsniveau kan man vælge overførselsplannummer på billede "Normtal fælles" (KNF). Den overførselsplan, man skal vælge på kredsniveau, skal være den overførselsplan, som de fleste regnskaber skal bruge, da man så skal rette på færrest ejendomme.

  Tilvalg af overførselsplan

  Der kan vælges overførselsplan på ejendomsniveau via dialogen Stamdata.

  Ændring af overførselsplaner 

  Ændring af indholdet af overførselsplaner på kredsniveau skal foretages i billede "Dataoverførsel Gruppe til konto". I billedet er der mulighed for at tilrette konteringen, så den passer til kredskontoplanen. Der er ligeledes mulighed for at rette i summerings-, moms- og kvantumskoder. Ændringen foretages ved, at man taster oveni.

  Kredsudskrift Anvendte konto-/overførselsplan

  Kredsudskriften "Anvendte konto-/overførselsplan" indeholder en oversigt over hvilke kontoplaner og hvilke overførselsplaner, der er tilvalgt på de enkelte ejendomme.

  Formål

  Formålet med udskriften er at få dokumenteret hvilke kontoplaner, der er tilvalgt på de enkelte ejendomme. F.eks. i forbindelse med samarbejde til øvrige fagkontorer er det vigtigt at vide, hvilken kontoplan ejendommen anvender.

  I forbindelse med Dataoverførsel er det vigtigt at vide, hvilken overførselsplan der anvendes på ejendommen.

  Den kredsansvarlige kan med udskriften skabe sig et overblik over anvendelse af kontoplaner og overførselsplaner på kredsens ejendomme.

  Bestilling

  Udskriften bestilles i billede "Udskriftsbestilling" (KUB), bestillingsnumer 274 "Anv. Konto-/overf.". Udskriften skal bestilles som en taxakørsel, og vises i Ø90 klienten

  Udskriften er holdopdelt, og sorteret i følgende orden:

  • Kontoplannummer
  • Overførselsplannummer
  • Ejendomsnummer

  Ejendommens kontoplannummer og overførselsplan nummer findes på Stamdata.

  Hvis der ikke er valgt nogen overførselsplan på ejendomsniveau, vises overførselsplannummer fra lands- eller kredsniveau. Valg af overførselsplan er periodestyret, og udskriften indeholder den overførselsplan, der er gældende på det tidspunkt, udskriften bestilles.

  Eksempel "Anvendte konto/- overførselsplan"

  Realkredit

  Opgaver ved overførsel fra realkredit

  I forbindelse med Dataoverførsel fra realkredit er der følgende opgaver, som den kredsansvarlige skal sørge for:

  • Sikre at der er fornødne aftaler med kunderne om Dataoverførsel
  • Tilrette konteringen på kredsniveau til realkredit
  • Tilrette aktiv/passivkoderne

  Tilrette konteringen

  På kredsniveau skal der tages stilling til, hvorledes konteringen skal være på data overført fra realkreditinstitutter. 

  Aktiv/passivkode

  På status- og efterposteringerne er der mulighed for at passivere en oplysning. Det kan eventuelt være aktuelt på renteperiodiseringen i driftsregnskabet, eller på obligationsrestgælden til kvantum 1 feltet, hvis kontoret ikke ønsker obligationsrestgælden overført til kvantumfeltet.

  Ændringerne laves i Ø90 på Kredsniveau i billedet ”Dataoverførsel realkredit”

  [Alt] + [M] + [3]


  Eksempel på skærmbillede til realkredit. Her er kredsniveau valgt øverst til højre

  Meddelelsesliste

  Ved overførsel af data fra realkreditinstitutter bliver der dannet fejllister, hvis der er fejl i de overførte data. Der dannes to fejllister:

  • En fejlliste på kredsniveau (Indeholder oversigt over lån som overføres, som der endnu ikke er oprettet sammenhæng på ejendommen)
  • En fejlliste på ejendomsniveau (Fejl på grund af konti lukket/reserveret mv.)

  Fejlliste på kredsniveau

  På kredsniveau bliver der ved modtagelsen af data fra realkreditinstituttet dannet en meddelelsesliste hvis:

  • Der overføres lån til en ejendom uden, at der er oprettet sammenhænge på lånenummeret på skærmbilledet "Realkredit. Hvis dette er tilfældet, er der mulighed for at oprette en sammenhæng på ejendommen, inden selve overførslen til regnskabssystemet.
  • Der er fra DLR overført oplysning om, at der er skiftet ejer på det pågældende lån. I denne situation vil der ikke blive overført data til ejendommen i Ø90.Fejlen kan opstå, hvis der er foretaget ejerskifte på en ejendom, men der endnu ikke er indberettet en stopdato på samtykket.

  Oprydning i passive samtykker

  Der er en automatisk kørsel, som finder de samtykker hvor dataoverførsel ikke har været anvendt i de seneste 16 måneder.

  Der er mulighed for at vælge en af følgende to modeller:

  • Modtage en liste med oversigt over samtykker som ikke bliver benyttet
  • Automatisk påsat tildato på ikke benyttede samtykker Valget afhænger af værdien i en supplerende oplysning på lands-/kredsniveau.

  Kørselstidspunkt

  Kørslen køres første mandag i november måned (natten mellem mandag og tirsdag).

  Indhold i kørslen

  Kriteriet for hvornår en tilladelse er passiv:

  • Samtykket skal være mindst 16 måneder gammel (i forhold til dags dato).
  • Samtykket har ikke været anvendt de seneste 16 måneder, dvs. der er ikke overført data fra virksomheden til Ø90.
  • Samtykket skal vedrøre Dataoverførsel til Ø90.
  • Samtykket som allerede er stoppet behandles ikke.

  Styring på Kredsniveau

  På Kredsniveau vælger kredsen mellem:

  • At modtage en liste med oversigt over tilladelser.
  • Automatisk få påsat til dato (dags dato) på ikke benyttede Samtykker

  Valget foretages på linien "Ønskes auto stop af passive tilladelser?" på billedet Normtal Fælles (KNF).
  Ved Nej udskrives listen.
  Ved Ja sættes automatisk stop dato på tilladelser.

  Udskriften over passive samtykker

  Udskriften bliver dannet om natten og sendes direkte til kredsadressen.

  Udskriften indeholder en oversigt over Samtykker, som kørslen har fundet passive.

  Formålet med udskriften er, at regnskabsassistenten efterfølgende kan tage stilling til, om den pågældende samtykke skal stoppes, og indtaster stopdato i billedet Samtykke Stopdato kan evt. sættes til ultimodato i den aktuelle måned.
  Samtykket vil derefter automatisk blive slettet. Sletningen foretages, når til-dato bliver 3 måneder gammel. 

  Automatisk stopdato

  Når styrekoden på kredsniveau er sat til automatisk stopdato på passive tilladelser (Ja), så sættes til-dato lig med kørselsdatoen på de tilladelser, som ikke har været anvendt de seneste 16 måneder.

  Tilladelsen vil derefter automatisk blive slettet. Sletningen foretages, når til-dato bliver 3 måneder gammel.

  Er denne vejledning nyttig?