SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Fakturering – Videresalg

  Håndtering af videresalg i Ø90 - Beskrivelse af, hvordan et videresalg af en ydelse håndteres

  Håndtering af 'videresalg' i Ø90

  Dokumentet beskriver hvordan et videresalg af en ydelse håndteres fra faktura til kontering. Dokumentet er skrevet ud fra de henvendelser, vi har fået i løbet af det sidste år. Vi er meget interesseret i at få yderligere eksempler.

  Videresalg af ydelser

  Videresalg af indkøbte varer er et salg i virksomheden, og det skal konteres i regnskabet som et salg. Til analyseformål kan der være behov for at beregne den reelle omkostning (f.eks. foderomkostning) i virksomheden. Det vil sige, at videresalget af varen skal modregnes på omkostningskontoen. Dette gøres via en intern postering. I den eksterne del af årsrapporten vil videresalget blive vist som et salg, mens der i den interne del vil være gennemført modregning til analyseformålet.

  Modregning ved videresalg er generelt i gråzone i forhold til Moms-, Årsregnskabs-, og Skattelovgivningen. Da regnskabet som udgangspunkt skal vise et retvisende billede af virksomhedens omsætning og udgifter, er det derfor meget svært at give en entydig anbefaling i brugen af kontonumre til videresalg af varen, da der er stor forskel på væsentlighed, omfang og fortjeneste.

  Der kan opstå et ønske om modregning, for at se de reelle omkostninger i landbrugsvirksomheden til analyseformål. Dette kan løses ved at bruge intern postering. De faglige argumenter for dette er følgende:

  • Retvisende billede af virksomhedens reelle udgifter – større informationsværdi.
  • Væsentligheden – ”videreformidlingen” af varen har ikke en væsentlig betydning for Landmand A’s virksomhed (det vil sige, at der ikke bør gennemføres modregninger ved større salg).
  • Ingen indtjening – Landmand A videresælger startpillerne til købsprisen.
  • Videresalget til naboen er ikke en landbrugsindtægt, og skal derfor ikke med under de landbrugsmæssige indtægter eller udgifter (hvis det har et større omfang, bør det flyttes til andre virksomheder på Ø90 kontoplanen – 50xx eller 82xx).

  Fakturerings-/konterings-/opgørelsesmodel

  Ved videresalg af varer anvendes generelt flg. 4–lags model: 

  • Den sælgende landmand registrerer sit køb som sædvanligt.
  • Ved salg/videresalg laves en faktura med en specifikation, der kan være afhængig af, om køberen er momsregistreret, eller om køberen er en alm. privatperson. Dette salg registreres på forskellige konti, der er afhængig af salg/videresalgets størrelse og art (se nedenstående)
  • Hvis videresalget indeholder energiafgifter bør der gennemføres en reduktion af de energiafgifter, der er konteret til refusion ved den sælgende landmands registrering af indkøbet. Denne reduktion bør gennemføres ved den sælgende landmands opgørelse af eget energitilsvar til SKAT.
  • Ved regnskabsopgørelsen skal regnskabskontoret sikre sig, at der er gennemført korrekt opgørelse af de refusionsberettigede energiafgifter. Hvis der alene udarbejdes skatteregnskab, skal der ikke foretages yderligere kontering. Hvis der udarbejdes Årsrapport (driftsregnskab), skal det overvejes om der til analyseformål i den supplerende beretning skal laves supplerende kontering for at øge informationsværdien.

  Fakturaspecifikation – køber er momsregistreret

  Hvis der faktureres til en momsregistreret køber og der i ”varen” indgår refusionsberettigede elementer, skal dette specificeres på fakturaen. Det kan f.eks. være elafgifter, co2-afgift og de forskellige afgiftstyper på brændstoffer. Viderefaktureringen af disse refusionsberettigede elementer bør altid ske til den faktureringstidspunktet senest kendte afgiftssats. Det er vigtigt, at alle afgiftstyperne specificeres hver for sig på fakturaen, idet den sælgende part sjældent ved hvilke afgiftstyper og med hvilken sats den købende part kan opnå refusion. F.eks. kan en landmand få refusion for 3 ører af eldistributionsafgiften, men det kan andre erhvervsdrivende ikke. Ved salg til udenlandske kunder gælder særlige regler, som ikke er omtalt her.

  Fakturaspecifikation – køber er ikke momsregistreret

  Fakturaen skal overholde de alm. regler for salg til private. Hvis der foreligger en skriftlig aftale kan der faktureres i et samlet beløb. F.eks. for udleje af beboelse, hvor vand og el er inkluderet i huslejen (uden forbrugsregulering). Hvis der indgår forbrugsregulering, eller der ikke foreligger en skriftlig aftale, så skal alle elementerne specificeres på fakturaen efter ”art”.

  Kontering af salg/videresalg

  Generelt anvendes de normale salgsnumre i kontoplanen. For almindelige ”landbrugsrelaterede” varer er det kontiene 3000 – 3799. Forekommer der videresalg af varer, tjenesteydelser og andre ydelser (f.eks. el) uden tilhørende kontonumre i det normale salgsinterval, anvendes i stedet kontiene i intervallet 38xx – hvor der er en række forvalgte ”mindre” ydelser. Findes en dækkende konto ikke, så oprettes en ejendomskonto på grundkontiene til ”Andre landbrugsindtægter” (3848 og 3849 – bemærk med og uden moms).

  Hvis salget har et større omfang, skal det i stedet konteres til et ”andet erhverv” i 82xx – intervallet, hvor de relevante salgskonti oprettes. Der er en mellemløsning for udlejning (udlejning i mindre omfang), hvor der er konti i 50xx intervallet.

  Mulige løsninger for videresalg i Ø90

  Videresalg af et indkøbt produkt er meget anvendt i praksis. Derfor understøtter faktureringsmodulet nu håndtering af videresalg. De produkter, det primært vedrører, er udsæd, gødning, foder, kemikalier, tilskudsfoder, vand og strøm.

  Det er muligt at anvende faktureringsprogrammet på to forskellige måder i forbindelse med videresalg:

  1. Tilknyt konto 3825 xx til den ønskede vare og tilkobl formel 871 til konto nr. 3825 xx i opgørelsesbilledet. Beregningen i opgørelsesbilledet vil herefter automatisk danne en driftsmæssig intern postering til den valgte modkonto (konto 4xxx xx).
  2. Aktiv tilvalg på den enkelte ejendom - OK at modregne salg af et produkt på en købskonto (dog på to forskellige specifikationsnumre). Valget gør at hele, 4xxx og 84xx intervallet bliver åben for brug i fakturering.
   1. Der kommer flere kontroludfald ved regnskabsopgørelse og i momsopgørelse ved brug af videresalg i fakturering.
   2. Det er ikke muligt at ”Bogføre” en faktura i faktureringsmodulet, hvis der på samme specifikationskonto er posteringer med modsat fortegn. Den kontrol har til formål at undgå modregning af køb og salg på samme specifikationskonto.

  Løsning 1

  Konto 3825 xx er tiltænkt specifik til brug for videresalg i faktureringsmodulet og vil i forbindelse med opgørelsesprocessen automatisk flytte summen af kontoen til en udgiftskonto. Automatikken sker ud fra at der på de enkelte 3825 xx konti, er blevet tilkoblet en formel (871), der ved hvor kontosummen skal flyttes hen. Flytningen sker som en intern omsætning. Dvs. at flytningen ikke har nogen skattemæssig påvirkning.

  Løsningen kan anvendes uden aktivt at foretage rettelse – det anbefales dog at checke hvilken ”Til konto”, der er i formlen på konto 3825 xx og tage en faglig stilling til, om den er korrekt.

  Løsning 2

  Det aktive tilvalg kan kun foretages af det lokale regnskabskontor og er periodespecifik. Der indtastes N (nej) i den supplerende oplysning på billedet Stamdata. Her med er der på ejendommen tages stilling til, at det er OK at anvende flere kontonumre og dermed muligheden for videresalg på konti 4xxx. Ændringen i den supplerende oplysning muliggør flere kontointervaller ved oprettelse/ændring af kunder eller varer. Se punkt 1.1 for at se kontointervallerne.

  Check momskoden på konto 4xxx, der skal anvendes til videresalg.

  Der er indlagt 2 kontroller vedr. videresalg og en kontrol vedr. afregningsbilag. De er tænkt som en hjælp til at sikre, at der er taget stilling i den enkelte situation i forhold til bogføringsloven.

  Vær opmærksom på ved løsning 2, at det kan give udfordringer i forbindelse med kreditnotaer af en faktura med videresalg på konto 4xxx (fejlmeddelelse 630-523).

  Videresalg til andre erhvervsdrivende

  Kontering af indtægter og evt. afgifter er forskellig alt efter, hvem kunden er. I det følgende gennemgås eksempler på forskellige hverdagssituationer, og hvordan de håndteres i Ø90.

  Udlejning af lagerbygning

  Landmand B har købt el for 150.000 kr., som er konteret på konto 4588, og de tilsvarende afgifter er også konteret. Landmand B har på nuværende tidspunkt fået refusion på hele beløbet.

  Kontering i Kasseregistrering

         

  El

  85.700 kWh

  -150.000 kr.

  konto

  4588 00

  M-kd=2

  El afgift

  85.700 kWh

  48.506 kr.

  konto

  4588 80

  M-kd=9

       

  modkonto

  8431 01

  M-kd=0

  Landmand B udlejer en lagerbygning ud til en husleje på 20.000 kr. pr. mdr. – denne husleje er inkl. el som udgør 5.000 kr. pr. mdr. Lejeren af lagerbygningen er momsregistreret.

  Der er 2 løsningsforslag

  Faktura til kunden – Løsning 1

         

  Vare nr.

  Varebetegnelse

  Beløb

  Kvantum

  Konto

  Moms

  1

  Husleje

  12.980 kr.

   

  3811 00 

  M-kd=1

  Test 1

  Videresalg EL

  5.000 kr.

  3570 kWh

  *3825 80

  M-kd=1

  Test 2

  Videresalg af elafgift

  2.020 kr.

  3570 kWh

  2192 xx

   
   

  I alt eksl. moms

  20.000 kr.

       
   

  Moms

  5.000 kr.

       

   

  Efterpostering i Kasseregistrering

   

  Videresalg af elafgift

  -2.020 kr.

  3570 kWh

  2192 xx

   
   

  Videresalg af elafgift

  2.020 kr.

  3570 kWh

  8431 01

   

  * Ønskes videresalget modregnet skal konto 82xx anvendes. Den del af elkøbet, der er videresolgt skal konteres på 82xx. Derved er både køb og salg af el konteret på 82xx. Nettoposteringen flyttes til 5000 ved opgørelse af regnskabet. Dermed indeholder konto 4588 det reelle køb af el.

  Faktura til kunden – Løsning 2

         

  Vare nr.

  Varebetegnelse

  Beløb

  Kvantum

  Konto

  Moms

  1

  Husleje

  12.980 kr.

   

  3811 00

  M-kd=1

  Test 1

  Videresalg EL

  5.000 kr.

  3570 kWh

  **4588 xx

  M-kd=1

  Test 2

  Videresalg af elafgift

  2.020 kr.

  3570 kWh

  8431 01

  M-kd=0

  Test 3

  Videresalg af elafgift

  - 2.020 kr.

  - 3570 kWh

  4588 80

  M-kd=9

   

  I alt ekskl. Moms

  20.000 kr.

       
   

  Moms

  5.000 kr.

       
           

  Er denne vejledning nyttig?