SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Finanslån - Billede finanslån

  Beskrivelse af indhold, beregninger og kontroller i billedet.

  I billedet med finanslån vises lånekonti med posteringer i opgørelsesperioden. Det vil typisk være en primosaldo eller bevægelser i årets løb, men kan også være en ultimo, som man selv har indtastet. Billedet viser en linje med summer af posteringer for hver kombination af konto og koder.

  Konti

  I billedet behandles kontointervallerne:

  2610 00 til 2619 99 Udlandslån (se kontoplan med skattemæssig opdeling af lager- og realisationsprincip)

  5605 00 til 5609 99 Rente finanslån

  5697 05, 55 og 75 Periodisering finanslån
  5791 00 til 5799 99 Udlandslån i øvrigt
  7721 00 til 7721 79 Regulering udlandslån

  Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser, antal og pris. 

  Tilknyttede konti

  Til manuel vurdering:

  5790 00 til 5790 99 Kursregulering udlandslån, realkredit
  7380 00 til 7389 99 Låneomkostninger mv.
  7790 00 til 7799 99 Akkord og diverse reguleringer

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges vil Ø90 som udgangspunkt vise en linje for hvert lån (konto). Der vises primo (beløb) og bevægelser (beløb) samt eventuelt ultimo (kvantum, kurs, beløb). Det, der vises er summer af posteringer for hver konto.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet med finanslån:

  1. Se i statuslinjen og notatruden om der er notater, der skal tages hensyn til.
  2. Accepter notaterne efterhånden som der tages hensyn til dem.
  3. Hvis der mangler linjer (fordi låneoptagelse ikke er konteret endnu), tilføjes den nye linje. Indtast prisen på de linjer, Ø90 viser i billedet, hvis der er valgt beregning med pris. Hvis kursmodul anvendes kommer kursen automatisk.
  4. Beregn.
  5. Gennemgå hver linje, for at kontrollere at ultimo er rigtig.
   1. Tjek linjen, hvis beløb ultimo er korrekt
   2. Hvis ultimo ikke stemmer efterposteres optagelse, afdrag og indfrielse, der ikke er registreret. I begge tilfælde vil Ø90 genberegne, så man straks kan se om linjen nu er rigtig og tjekke den.
   3. Tjek linjen, når den er rigtig
   4. Skriv notat om årsagen, hvis en linje ikke kan tjekkes.
  6. Gennemgå linjer med rente og ret eventuelt ved hjælp af efterposteringer.
  7. Gennemgå linjer med kursregulering og ret eventuelt ved hjælp af efterposteringer.
  8. Når alle linjer findes og er i orden, tjekkes billedet.

  Omkostninger, der først kan fratrækkes over løbetiden

  Konteres på konto 277x. Fradragene kan automatiseres i billedet Finansielle reguleringer. 

  Tilføjelse af ny konto 

  Lån

  Denne arbejdsgang er relevant, hvis der er optaget nye lån i løbet af året, og optagelsen ikke er konteret. I så fald vil linjen ikke blive vist i billedet, når det vælges første gang, fordi der hverken er primo eller bevægelser.

  SEGES anbefaler, at man følger denne arbejdsgang:

  1. Åben "Indtast posteringer" [Ctrl + I].
  2. Indtast efterpostering (kvantum, beløb og eventuelt bilagsnumre samt modkonto) for låneoptagelse.
  3. Husk at vælge lånekonto afhængig af om kurstab skal behandles efter lager- eller realisationsprincip i skatteregnskab.
  4. Luk dialogen.

  Renter

  Hvis der ikke løbende er konteret renter, vises rentekontoen ikke. 

  SEGES anbefaler, at man bruger funktionen [Ny] og følger denne arbejdsgang:

  1. Ny linje [Ctrl + Y].
  2. Udfyld regnskabskode, kontonummer og bevægelser. Kontonummeret kan udfyldes ved opslag på kontoplan.
  3. [Enter], Ø90 viser "Slutpostering".
  4. Indtast modkonto i dialogen "slutpostering.
  5. Luk dialogen.

  Ret kvantum efter beregning

  Denne arbejdsgang er relevant efter beregning, hvis der mangler kontering af optagelse, afdrag eller indfrielse af et lån, der bliver vist i billedet. Manglende kontering vil vise sig ved, at Ø90 beregner et forkert kvantum ultimo. 

  SEGES anbefaler, at man følger samme arbejdsgang som ved tilføjelse af en ny linje. Når linjen er i billedet i forvejen kan det være en fordel at bruge dialogen "Posteringsforslag" [Ctrl + F] i stedet for indtast posteringer.

  Når dialogen lukkes igen, vil Ø90 automatisk gentage beregningen og vise ny beregnet ultimo (kvantum og beløb). 

  Beregn

  På landsniveau er der valgt formel 150 "Beregning med kurs" på alle finanslån for årsrapport. Skattemæssigt er der forvalgt formel 153 ”Beregning med kurs og realisationsprincip”, men det er også muligt at benytte formel 154 ”Beregning med kurs og lagerprincip”, formel 155 ”Beregning med kurs og realisationsprincip” eller formel ”156 ”Beregning med kurs og lagerprincip”. Formel 153 og 154 beskrives nærmere under afsnit 3.1.

  Realisationsprincip

  Ø90 beregner ultimo og årets kursregulering både ved formel 153 og 155. Formel 153 er til lån uden dataoverførsel og formel 155 er til lån med dataoverførsel eller indtastet ultimo. Ved indtastning af det udenlandske valutalån indtastes lånebeløbet i fremmed valutaen i kvantum 1 og under ”Prisgrupper” (Ctrl P) indsættes optagelseskursen under ”Valuta opt. Kurs”. Under ”Børs opt. Kurs” indtastes 100 og i kursoversigten findes den rigtige kode som indsættes i feltet ISIN-kode i prisgrupper.

  Lagerprincip

  Kan kun anvendes for lån optaget før 2010.

  Ø90 beregner ultimo og årets kursregulering både ved formel 154 og 156. Formel 154 er til lån uden dataoverførsel og formel 156 er til lån med dataoverførsel eller indtastet ultimo. Indtastningen foregår som ved formel 153 og 155 beskrevet herover. 

  Alternative beregninger på kreds- og ejendomsniveau

  På alle finanslån kan Formel 861 "Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum" anvendes i stedet for.

  Formel 150/153/154: Beregning med kurs

  På landsniveau er kontiene oprettet så årsrapport bruger formel 150, mens skat bruger formel 153 eller 154 så det svarer til kontoplanens opdeling i lager- og realisationsprincip. 

  Eksempler på kontering af prisgruppe:

   

  A/P

  Konto

  Formel

  Prisgruppe

  Type 

  Modkto.skat 

  Modkto.drift

  Udlandslån

  A

  2610 00

  150

  2610 00

  D

     

  Udlandslån

  A

  2610 00

  153

  2610 00

  S

  5790 00

  5790 00

  Udlandslån

  A

  2610 50

  154

  2610 50

  S

  5790 00

  5790 00


  Eksempel på prisgruppe (kun nødvendige felter er vist).

  Prisgruppe

  A/P

  Tekst

  Status

  Skat

  Status

  drift

  Opt.kurs

  valuta

  Opt.kurs

  børs

  Antal

  enheder

  spec

  kort

  261.000

  A

  Kurs 2610 00

  745,50

  745,50

  745,45

  100,00

  100,0000

  J

  261.050

  A

  Kurs 2610 50

  745,50

  745,50

  100,00

  100,0000

  J

  Disse formler er forvalgt på landsniveau.
  Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og prisgruppe.
  Fra prisgruppe anvendes pris skat og drift, optagelseskurs, kurs fra kursmodul, antal enheder og kode for speciel behandling af kortperiodisk

  Beregningen med formlerne virker sådan:

  • Kvantum 1 ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
  • Beløb ultimo beregnes: Ultimo kvantum 1 * pris / antal enheder.
  • Beløb og kvantum konteres.
  • Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.
  • Kontrol af pris: hvis prisgruppen gælder fra en gammel dato (ældre end ultimo i den opgørelse man er ved), skriver Ø90 kontroludfald om forældet kurs.

  Spec.Kort: "J" (ja) betyder at der tages specielt hensyn til kortperiodisk, og det betyder, at der tillades en forældet kurs uden at der kommer kontroludfald.
  Efterpostering af saldo (150)
  Hvis man tilføjer modkonto på formel 150, vil Ø90 afstemme kontoen med en efterpostering med den modkonto der er angivet.

  Kursregulering realisationsprincip (153)
  Beregnes som forskellen mellem betalt beløb og optagelsesværdi. Optagelsesværdi beregnes ud fra afdraget kvantum og optagelseskurs børs og valuta.
  Kursreguleringen konteres som efterpostering med den modkonto, der er angivet.

  Kursregulering lagerprincip (154)
  Beregnes ud fra primo, afdrag og ultimo. Af tekniske grunde er det nødvendigt at angive optagelseskurs børs = 100.
  Kursreguleringen konteres som efterpostering med den modkonto, der er angivet.

  Formel 861: Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum

  Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

  Konto

  Kontotekst

  For-

  mel

  Pris-

  gruppe

  R

  Modkonto

  2610 00

  Udlandslån

  861

  0

  F

  5790 00

  Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og modkonto.

  Prisgruppe anvendes ikke.

  Beregningen med formel 861 virker sådan:

  • Det beløb, kvantum 1 og kvantum 2, der mangler for at få kontoen til at stemme, beregnes ud fra primo, årets bevægelser og ultimo.
  • Beløb, kvantum 1 og kvantum 2 konteres som en efterpostering.
  • Modkonto tages fra oplysningen i "Kontering af prisgrupper".

  Formel 0: undertryk beregning

  Anvendes, hvis man ønsker at behandle en konto manuelt. 

  Kontroller

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Fejl pr. lånekonto

  1. Ultimo er positiv.
  2. Der er kvantum, men ikke beløb ultimo. Kan skyldes at der mangler pris

  Advarsler pr. lånekonto

  1. Der er brugt en forældet kurs
  2. Kontoen stemmer ikke for kvantum 1
  3. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
  4. Ultimo skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk og ikke ved ja til skattebilag)
  5. Finanslån skat stemmer ikke - det skal de gøre, hvis der anvendes lagerprincip (kun sp. 50-99)

  Advarsler pr. rentekonto

  1. Der findes renteperiodisering primo, men ikke ultimo
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der ikke er primo
  3. Renteperiodisering skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
  4. Renteperiodisering er større end 0.

  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der udarbejdes personskatteregnskab
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der anvendes kapitalafkastordning
  3. Der er skattemæssig saldo på finanslån, men ingen kursregulering på konto 5790 (kan skyldes at kursregulering er under 2.000 kr.).
  4. Der findes driftsmæssig saldo på konto 7721. Overvej om saldoen skal flyttes til konto 5790 (kommer af hensyn til at få en rigtig årsrapport – bagatelgrænse er 2000 kr. på konto 7721) 

  FAQ

  Hvordan behandles kursregulering?

  Årsrapport

  Der anvendes altid lagerprincip.

  Skat

  Fra 2010 er det kun muligt, at anvende realisationsprincippet. Hvis der tidligere har været anvendt lagerprincip, kan lån optaget før 2010 videreføres med lagerprincip. Det kan medføre 2 principper i det samme regnskab.

  Ved brug af realisationsprincippet påvirkes indkomsten med de faktisk realiserede kursudsving. Ved brug af lagerprincippet påvirkes indkomsten ud over de realiserede kursudsving også med de urealiserede valutakursudsving (ændring i valutakursen fra primo til ultimo).

  Såfremt den samlede kursregulering er under +/- 2.000 kr. inkl. skattepligtig fortjeneste/fradragsberettigede tab på udloddede obligationsbaserede investeringsforeninger og fortjeneste/tab på fordringer pr. år, skal den ikke påvirke indkomsten. 

  Er denne vejledning nyttig?