SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Ekstra pensionsfradrag

  En kort beskrivelse af beregningen af Ekstra pensionsfradrag og hvordan du kan påvirke beregningen.

  I Indkomstdisponering og skatteberegning beregnes der ekstra pensionsfradrag på indbetalinger til pensionsordninger.  

  Hvis Ø90 får et andet resultat end SKAT

  • Husk at kontere pensionsudbetalinger mv. rigtigt, for at få korrekt modregning
  • Husk at indtaste pensioner administreret af arbejdsgiver 

  Grundlag for beregningen

  Grundlaget for beregningen af ekstra pensionsfradrag er:

  • Selvangivelsens felt 347 ”Alderspension”
  • Selvangivelsens felt 416 ”Ratepension og ophørende alderspension”
  • Selvangivelsens felt 436 ”Privattegnede livsvarige pensionsordninger med løbende udbetalinger”
  • Indberettede oplysninger om arbejdsgiverordninger
  • ATP indberettet til beregningen.

  Private og arbejdsgiver pensioner reguleres med 8% AM-Bidrag inden de indgår i beregningsgrundlaget.

  Pensions udbetalinger modregnes i grundlaget

  Udbetalinger fra pensionsordninger modregnes i grundlaget når der også var udbetalinger året før. Følgende udbetalinger fragår dog ikke i beregningsgrundlaget:

  • Udbetaling af invalidepension indtil opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
  • Udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet.
  • Udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension eller seniorpension.
  • Udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.
  • Udbetaling til efterladte.
  • Udbetaling af pension som nævnt i PBL § 2, stk. 1, nr. 1 og 2.
  • Udbetaling af børnepension.

  Det er derfor vigtigt at ovennævnte udbetalinger står på korrekte konti for at beregningen bliver korrekt. Det er udbetalinger på konto 5165 00 – 5167 99, som modregnes i grundlaget.

  Kontroloplysninger fra R75 bruges

  Hvis der er hentet Kontroloplysninger fra Skattestyrelsen og der IKKE er tastet noget i Supplerende oplysninger, så medtager beregningen den ATP der er hentet og ganger det med 0,92 (for at regulere for AM-Bidrag). 

   

  Manuel indtastning af pensioner til beregningen

  Oplysninger om arbejdsgiverpension og ATP mv. kan enten indtastes i billedet Løn eller i Indkomstdisponering og skatteberegning.

   

  Beløbene i gruppen af pensioner EFTER AM-Bidrag indgår i beregningen med det fulde beløb = 100%.
  Beløbene i gruppen af pensioner FØR AM-Bidrag reguleres for AM-Bidrag og indgår dermed kun med 92%.

  Hvis ikke der er hentet Kontroloplysninger fra Skattestyrelsen, så skal evt. indbetalt ATP oplyses til beregningen. ATP fra sociale ydelser indgår kun i beregningen af grundlaget til Ekstra Pensionsfradrag men medtages ikke i grundlag til beskæftigelsesfradrag. 

  Korrektioner i forbindelse med f.eks. Obligatorisk Pensionsbidrag (OP-Bidrag) tastes i ”Ret grundlag for ekstra pensionsfradrag” til at regulere for pensioner. Rettelser indgår direkte med 100% i beregningsgrundlaget.

  Almindeligt fradrag eller forhøjet fradragsprocent

  I 2020 beregnes fradraget med 12 pct. af beregningsgrundlaget. 

  Fra og med det 15. indkomstår før det indkomstår, hvor personen når den pågældendes folkepensionsalder jf. § 1 a i lov om social pension, udgør procenten 32 i 2020 og efterfølgende indkomstår.

  Eksempel: Hvis personen er 53 år eller mere (i 2020), beregnes forhøjet fradrag fordi pensionsalderen er 68 år. 

  Alderen beregnes ud fra ultimo i regnskabsåret.

  Er denne vejledning nyttig?