SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning

  Kapitalafkastordning - Beregningerne gennemføres i billedet ”Indkomstdisponering og skatteberegning”

  Her i vejledningen behandles fanerne ”Kapitalafkast og rentekorrektion” og ”Konjunkturudligning”.

  For at få det ønskede resultat, skal du også vedligeholde Kapitalafkastgrundlag.

  Valg af ordningen

  For at få Ø90 til at beregne kapitalafkast mv. i skatteregnskabet, skal du oprette skatteopgaven med markering for kapitalafkastordning (i opgavevalg). Det sker automatisk, hvis stamdata er rigtige.

  Stamdata

  I billedet stamdata kan du markere, at der skal anvendes kapitalafkastordning. ”Ja” til ordningen får kun betydning, hvis der er sagt ”nej” til virksomhedsordning.

  Forsøgsvis brug af ordningen

  Hvis du forsøgsvis vil beregne efter kapitalafkastordning, kan du rette opgaven i stamdata ved hjælp af funktionen "Ret opgave". Herved vil de billeder, der er relevante blive berørt og du kan anvende "Start opgørelse" og "Næste" til at finde dem og foretage de nødvendige tilføjelser.

  Så længe der er uoverensstemmelse, vil Ø90 tilbyde at rette opgaven, hver gang du vælger billedet "Opgavevalg". 
  Du kan godt udarbejde et regnskab, der ikke svarer til stamdata, men Ø90 danner kontroludfald, så regnskabet ikke kan tjekkes.

  Før det endelige regnskab udarbejdes, skal du bringe stamdata og opgave i overensstemmelse med hinanden ved:

  • at rette stamdata, hvis der skal skiftes beskatningsform
   eller
  • sige ”ja” til at bringe opgaven i overensstemmelse med stamdata

  Kapitalafkastgrundlag

  Afkastgrundlaget skal opgøres med værdien ved primo status af de fysiske erhvervsaktiver.

  • Aktiverne, f.eks. varelager og besætning, indgår med deres normale, skattemæssige værdi.
  • Fast ejendom medregnes med enten kontant anskaffelsessum eller 18. vurdering.
  • Varelager inklusive varedebitorer og -kreditorer skal medregnes, hvis summen af varelager, varedebitorer og varekreditorer er positiv. Hvis summen er negativ, nedsætter den ikke det samlede kapitalafkast.

  Se om oprettelse og vedligeholdelse af kapitalafkastgrundlag i vejledning herom.

  Selve kapitalafkastet beregnes i billedet Indkomstdisponering og skatteberegning:


  Kapitalafkast

  Kapitalafkastet beregnes som en procent af afkastgrundlaget. Det er den samme procent, som bruges i virksomhedsordningen.

  Kapitalafkastet må ikke overstige det største af følgende beløb:

  • Erhvervsoverskuddet
  • Negativ kapitalindkomst (alle poster uanset virksomhedskode)

  På revisionslisten kan du se, hvordan Ø90 har beregnet det samlede afkast, fordi der bruges forskellige kontonumre til afkastet før korrektion og til eventuelle korrektioner.

  Eksempel: 

  Afkastgrundlag primo

  9.000.000 kr.

   
   

  Kapitalafkast

  5 %

   
   

  Erhvervsoverskud

  400.000 kr.

   
   

  Negativ nettokapitalindkomst

  385.000 kr.

   
         

  Resultat:

  Kapitalafkast før korrektion:

  450.000 kr.

  konto 8560 00

   

  Korrektion til største af 400.000 og 385.000

  -50.000 kr.

  konto 8564 00

   

  Afkast, der vises i regnskabet

  400.000 kr.

   

  Der er mulighed for at disponere over det beregnede afkast:

  • Hvis perioden er kortere end et år f.eks. ved opstart, så kan der bruges forholdskorrektion.
  • Overføre en andel til ægtefællen (hvis der indgår aktiver fra en virksomhed, som ægtefællen driver i grundlaget)
  • Omdøbe en del af kapitalafkastet til personlig indkomst


  Opstart af virksomhed

  Hvis du ønsker at bruge kapitalafkastordningen til en virksomhed, som er startet i løbet af indkomståret, skal du oprette kapitalafkastgrundlag og angive en eventuel forholdskorrektion. Hvis perioden er længere end 12 måneder, skal den indtastede procent være positiv, ellers negativ.

  Eksempel: Virksomheden har været drevet i 10 måneder.

  Korrektionsprocent = ((10 - 12) *100) / 12 = -16,7 procent.

  Konjunkturudligning

  Når kapitalafkastordningen anvendes, er der mulighed for at henlægge til konjunkturudligning. Specifikationer til konjunkturudligning findes i fanen:


  De skattemæssige regler om henlæggelse af konjunkturudligning

  Henlæggelsen til konjunkturudligning kan være op til 25 % af virksomhedens erhvervsoverskud, og skal være på mindst 5.000 kr. Henlæggelsen til konjunkturudligning trækkes fra i virksomhedens indkomst.

  Skatteyderen skal betale en særlig konjunkturudligningsskat på 23,5 % (2015) af henlæggelsen, på samme måde som skatten af opsparing i VS-ordningen. Resten af henlæggelsen skal bindes på en bankkonto. Bindingen skal ske efter regnskabsårets udløb og inden fristen for aflevering af selvangivelsen.

  De skattemæssige regler om hævning af konjunkturudligning

  Når skatteyderen hæver den bundne henlæggelse, tæller henlæggelsen med i årets personlige indkomst. Hvis det bundne beløb er hævet inden fristen for aflevering af selvangivelsen, kan det dog også regnes med i det foregående år. Beløbet skal være bundet i mindst tre måneder. Henlæggelsen skal senest efterbeskattes i det 10. år efter henlæggelsesåret. 

  For at holde styr på, hvornår henlæggelsen senest skal efterbeskattes, anbefales det at henlæggelsesåret noteres på indlånskontoen.

  Hævning i Ø90

  I Ø90 kan hævning af konjunkturudligning ske på to måder:

  • Frivillig hævning
  • Tvungen hævning: Ø90 hæver på grund af underskud.

  Frivillig hævning

  Frivillig hævning gennemføres ved at flytte skyderen i billedet eller taste et negativt beløb i underfanen ”Supplerende oplysninger”.  

  Tvungen hævning

  I Ø90 bliver der lavet automatisk tvangshævning, hvis to betingelser begge er opfyldt:

  • Der er underskud i virksomheden før konjunkturudligning
  • Der er gamle henlæggelser

  Hvis de gamle henlæggelser er store nok, bliver der hævet så meget, at underskuddet dækkes. Den automatiske hævning sker sådan, at de ældste henlæggelser hæves først. Det vil sige først konto 2795 55, derefter 2795 56 osv.

  Det underskud, der skal dækkes af tvungen hævning, er "Personlig indkomst fra virksomheden" før konjunkturudligning. Beløbet beregnes i Ø90 som saldo på kontonumrene:

  5000                       Udlejningsejendomme
  5001                       Andre erhverv
  5045                       Genvundne afskrivninger
  5050                       Forskudsafskrivning
  5059                       Landbrugets driftsresultat
  5070-5071              Overført til ægtefælle
  5080                        Andre erhverv 2
  minus 8560-8566    Kapitalafkast i egen virksomhed
  minus 8568             Kapitalafkast i ægtefælles virksomhed

  Kun posteringer med virksomhedskode = 1 indgår.

  Acontoskat

  Ø90 beregner acontoskatten af både henlæggelse og hævning. Den beregnede skat indgår i den videre skatteberegning til slutskatten.


  Advarsel ved overførsel til medarbejdende ægtefælle

  Overførsel til medarbejdende ægtefælle bliver beregnet før tvangsmæssig hævning af konjunkturudligning. Derfor vil en tvungen hævning, som er større end det, du selv har indtastet, ikke indgå i grundlaget for overførslen til ægtefælle. 

  Du skal være opmærksom på overførslen til medarbejdende ægtefælle, hvis både:

  • Overførsel til medarbejdende ægtefælle sker automatisk f.eks. som 50 pct.
  • Overførsel til medarbejdende ægtefælle er mindre end det maksimale beløb

  Der kommer en advarsel hvis betingelserne ovenfor er opfyldt.

  Særlige forhold

  Skift af beskatningsordning i Ø90

  Skift fra virksomhedsordning til kapitalafkastordning

  • Kapitalafkastgrundlaget skal konteres korrekt mht. varelager og erhvervsandel biler
  • Opsparing fra virksomhedsordning kan ikke anvendes under kapitalafkastordningen. Ø90 hæver automatisk VS-opsparing fra tidligere år, hvis I bestiller et kapitalafkastregnskab.
  • Der skal ikke længere foretages renteperiodisering.

  Skift fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordning

  • Henlæggelser til konjunkturudligning bliver automatisk overført til VS-opsparingskontoen, dvs. ingen problemer.

  Skift fra personskatteordning til kapitalafkastordning

  • Kapitalafkastgrundlaget skal konteres korrekt mht. fast ejendom, varelager og erhvervsandel biler mv.

  Skift fra kapitalafkastordning til personskatteordning

  • Henlæggelser til konjunkturudligning skal efterbeskattes i et tidligere indkomstår, ellers ingen problemer.

  Er denne vejledning nyttig?