SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-41 – Opdateret samtykke - Elektronisk overførsel af årsrapporter til banker mv.

  Samtykke til overførsel af regnskabstal til banker og realkreditinstitutter er blevet opdateret til v. 2021

  For at understøtte strategien om at udarbejde to produkter af årsrapporten til kunderne, er der behov for at få opdateret kundesamtykket.

  SEGES anbefaler DLBR at få opdateret alle eksisterende kundesamtykker inden 1. januar 2022

  Der er en stigende efterspørgsel på elektronisk overførsel af regnskaber fra pengeinstitutter og realkredit. Samtidig efterspørges en mere tydelig adskillelse af de elektroniske regnskaber i henholdsvis interne og eksterne årsrapporter. Det stiller krav til ændring af de eksisterende samtykker.

  Et stadigt stigende antal regnskaber bliver overført elektronisk til pengeinstitutter og realkredit som erstatning for de printede PDF-versioner. For denne service modtog DLBR i december 2020 et provenu på samlet 1,1 million.

  Når pengeinstitutter og realkredit modtager årsrapporterne, er det for øjeblikket ikke muligt for dem at identificere, om de har modtaget et internt eller et eksternt regnskab – eller en samlet leverance af begge produkter.  Det kan medføre, at pengeinstitutterne mangler væsentlige informationer i forhold til deres vurdering af kundeforholdet, og typisk sker der det, at pengeinstitutterne i stedet indsætter egne normdata, hvilket sjældent er til kundens fordel.

  Vi opfordrer derfor til, at I så vidt muligt altid indsender såvel det interne som det eksterne regnskab. Derved er alle relevante informationer, som anvendes til vurdering af kundeforholdet, inkluderet. Og vi opfordrer til, at I altid adskiller de to produkter og overfører dem hver for sig.

  Nyt opdateret samtykke pr. januar 2021

  Vi har justeret de eksisterende samtykker pr. januar 2021, så der nu tages højde for muligheden for både at overføre et internt regnskab og et eksternt regnskab hver for sig.

  DLBR-virksomheden skal sikre, at kundearkivet indeholder et underskrevet samtykke med den nye formulering.

  Den nye formulering i samtykket

  Samtykke
  Jeg giver hermed samtykke til, at Dansk Landbrugsrådgivning må videregive alle relevante regnskabsoplysninger til banken, herunder oplysninger der følger af årsrapporten, interne regnskaber og/eller skatteregnskabet, inklusiv eventuelle noter, specifikationer, logninger og analyser til banken. Jeg giver endvidere samtykke til, at Dansk Landbrugsrådgivning må videregive årsbudgetter samt perioderegnskaber/budgetopfølgninger til banken. Samtykket gælder videregivelse af oplysninger til banken vedrørende såvel mit CVR-nr. som mit og min ægtefælles CPR-nr.

  Jeg er indforstået med, at oplysningerne videregives til brug for kundepleje, administration og risikostyring - herunder kreditvurdering og kreditadministration.

  Derudover er det i samtykket blevet præciseret, hvor kunden skal henvende sig, hvis samtykket ønskes ophævet.

  Du finder de nye samtykker på siden HER.

  Vi stopper overførsel af elektroniske regnskaber såfremt samtykket ikke bliver udskiftet inden 31. december 2021

  Den etablerede overførsel på allerede registrerede tekniske samtykker i Ø90 fortsætter året ud. Herefter er det ikke længere muligt at overføre regnskaber. Der bliver automatisk sat stopdato på de gamle samtykker.

  SEGES anbefaler, at det skriftlige samtykke bliver udskiftet snarest muligt og senest med udgangen af 2021.

  Det nye underskrevne samtykke skal registreres i Ø90

  Der er krav om at de nye samtykker opdateres i Ø90. De nye samtykker opdateres således:

  • Samtykke på selskaber og enlige: Opret nyt samtykke med startdato lig med 01.01.2022
  • Samtykke på ejendomme med både ejer og ægtefæller: Slet til-dato 31.12.2021

  Hvilke samtykker skal udskiftes?

  Nedenfor ser du alle modtagere af elektroniske regnskaber fra Ø90, og hvilke der skal have udskiftet samtykke:

  Følgende samtykker skal udskiftes: Skal IKKE udskiftes:
  DLR Kredit A/S Jyske Bank
  Nykredit A/S Djurslands Bank
  Danske Bank / Realkredit Danmark Sparekassen Sjælland – Fyn
  Vestjysk Bank Ringkøbing Landbobank/Nordjyske bank
  Sydbank  

  Hvilke kunder drejer det sig om?

  SEGES sender lister til DLBR-virksomhederne med oversigt over kunder, som skal have udskiftet samtykket.

  SEGES anbefaler en central proces i DLBR, som kan udsende mail til berørte kunder vedlagt nyt samtykke til elektronisk underskrift via Penneo eller tilsvarende samt sikre, at alle berørte assistenter orienteres om, at der bliver udsendt info/brev til kunden.

  Skal kunder som udelukkende får udarbejdet skatteregnskab også have samtykket opdateret?

  Nej, hvis der er tale om kunder, som både nu og i fremtiden udelukkende får udarbejdet et skatteregnskab, så er der ikke behov for at udskifte det eksisterende samtykke med 2021-udgaven.

  Får DLBR betaling af realkredit / banker for udskiftning af samtykket?

  Nej, der er ingen betaling for denne opdatering.  Engangsbetalingen for at oprette samtykke vedrører udelukkende nyoprettede aftaler.

  Bemærk: Denne opdatering af samtykket er en forudsætning for at opretholde det nuværende provenu for overførsel af regnskaber. Vi forventer, at DLBR med dette tiltag vil kunne øge provenuet fremover.

  Hvornår skal regnskaber overføres?

  Banker og realkreditinstitutter ønsker at få regnskaber overført, så snart de er afsluttet.

  Husk derfor at overføre straks, eller som minimum en gang om ugen. Det vanskeliggør brug af regnskaber, når modtagere skal rykke DLBR for at få regnskaberne overført.

  Andre banker er på vej med tilsvarende elektronisk løsning

  SEGES er i dialog med andre banker som ønsker at modtage regnskaber elektronisk fra Ø90. Konkret drejer det sig om:

  • Nordea
  • Arbejdernes Landsbank
  • Spar Nord Bank
  • Jutlander Bank

  Er denne vejledning nyttig?