SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Obligationer - Billede obligationer

  Hvordan arbejder man i billedet, hvornår kan det være relevant at undertrykke beregning, og hvilke kontroller gennemfører Ø90?

  I billedet med obligationer [ALT+M+O+F+O] vises obligationskonti med posteringer i opgørelsesperioden. Når billedet åbnes første gang, vil det typisk indeholde en primosaldo og bevægelser i årets løb. Efter beregning vises også ultimo. Billedet viser en linje med summer af posteringer for hver kombination af konto og koder.

  I billedet behandles kontointervallerne:
  2110 00 til 2129 99 Obligationer
  5275 00 til 5276 99 Kursgevinst/tab, der behandles efter kursgevinstloven
  5355 00 til 5359 99 (bortset fra 5355 sp. 55 og 75) Obligationsrenter
  5399 05, 55 og 75 Periodisering af obligationsrenter
  7565 00 til 7569 99 Kursændringer. 

  Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser, antal og kurs. Kurs skal kun indtastes, hvis der ikke er angivet en ISIN-kode i prisgruppen.


  Formel og prisgruppe er valgt på landsniveau, men man skal selv tilføje ISIN-kode i prisgruppen

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 som udgangspunkt vise en linje for hver obligation (konto). Der vises primo (beløb) og bevægelser (beløb) samt eventuelt ultimo (kvantum, kurs, beløb). Det, der vises, er summer af posteringer for hver konto.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet med obligationer:

  1. Se i statuslinjen og notatruden om der er notater, der skal tages hensyn til.
  2. Accepter notaterne, efterhånden som I tager hensyn til dem.
  3. Indtast prisen på de linjer, som ikke får prisen fra en ISIN-kode.
  4. Hvis der mangler linjer (fordi køb af en ny type ikke er konteret endnu), tilføjes den nye linje. Se nedenfor.
  5. Beregn.
  6. Gennemgå hver linje, for at kontrollere at beløbet ultimo er rigtigt.
   1. Tjek linjen, hvis beløb ultimo er korrekt
   2. Hvis ultimo beløb er forkert kan det skyldes at kvantum ultimo er forkert eller at prisgruppen er forkert udfyldt
   3. Hvis kvantum ultimo er forkert efterposteres evt. køb eller salg, der ikke er registreret. Se nedenfor. Ø90 vil genberegne, så man straks kan se om linjen nu er rigtig og tjekke den.
   4. Hvis kvantum ultimo er rigtig, men beløbet alligevel er forkert, skal I se i prisgruppen [Ctrl + P]. Kontroller pris og antal enheder - beløb beregnes som kvantum 1 * pris / antal enheder.
  7. Gennemgå linjer med rente og ret eventuelt ved hjælp af efterposteringer.
  8. Når alle linjer findes og er i orden, tjekkes billedet.

  Tilføjelse af ny linje - Obligationer

  Denne arbejdsgang er relevant, hvis der er købt obligationer af en ”ny slags” i løbet af året, og købet ikke er konteret. I så fald vil linjen ikke blive vist i billedet, når det vælges første gang, fordi der hverken er primo eller bevægelser.

  SEGES anbefaler, at man bruger funktionen [Ny] og følger denne arbejdsgang:

  1. Ny linje [Ctrl + Y].
  2. Udfyld regnskabskode, kontonummer og bevægelser. Kontonumret kan udfyldes ved opslag på kontoplan.
  3. Brug funktionen posteringsforslag [Ctrl + F].
  4. Indtast kvantum, beløb og eventuelt bilagsnumre for køb og salg samt modkonto.
  5. Luk dialogen.
  6. Skriv ISIN-kode i prisgruppen, så kursen bliver fundet automatisk

  Tilføjelse af ny linje - Renter

  Arbejdsgangen kan også være relevant, hvis der ikke løbende er konteret renter, så rentekontoen ikke vises. Her følges den samme arbejdsgang: Det beløb, som man ønsker at efterpostere indtastes i kolonnen "bevægelser".

  Beregn

  Beregningen i billedet (formel 150) virker sådan, at det i selve billedet sikres, at kvantum 1 stemmer. Når der skrives beregn sker følgende for hver obligation i billedet:

  • Først afstemmes kvantum 1, og ultimo kvantum 1 opdateres.
  • Hvis der findes en pris, bliver der derefter beregnet et ultimobeløb ud fra pris, antal enheder og kvantum.

  Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

  Ret kvantum efter beregning

  Denne arbejdsgang er relevant efter beregning, hvis der mangler kontering af køb eller salg på en obligation, der bliver vist i billedet. Manglende køb/salg vil vise sig ved, at Ø90 beregner et forkert kvantum ultimo. 

  SEGES anbefaler, at man følger denne arbejdsgang:

  1. Indtast den nødvendige korrektion til kvantum 1 i kolonnen bevægelser i den linie, der skal rettes. Brug regnemaskinen til at beregne med. 
  2. Når linjen opdateres eller forlades, åbner Ø90 dialogen ”slut postering”, og med plads til at indtaste salgs- eller købspris og et modkontonummer. Udfyld og tryk OK. 
  3. Når dialogen lukkes igen, vil Ø90 automatisk gentage beregningen og vise ny beregnet ultimo (kvantum og beløb). 

  Konto 5275-5276 Kursgevinst og -tab på fordringer og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger
  Disse konti behandles efter kursgevinstloven sammen med konto 5790, som bliver behandlet i finansielle reguleringer.

  Kursgevinster og -tab er kun skattepligtige, hvis de er over en bagatelgrænse på 2.000 kr. (sommer 2019). Se om kontrol nedenfor.

  Formel 150: beregning med kurs

  Denne formel er forvalgt på landsniveau. Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og prisgruppe. Fra prisgruppe anvendes pris skat og drift, antal enheder og kode for speciel behandling af kortperiodisk 

  Beregning af kvantum: ultimo kvantum 1 beregnes så kontoen stemmer.
  Beregning af beløb: ultimo beløb = ultimo kvantum 1 * pris / antal enheder
  Kontrol af pris: hvis prisgruppen gælder fra en gammel dato (ældre end ultimo i den opgørelse man er ved), skriver Ø90 kontroludfald om forældet kurs.
  Spec.Kort: "J" (ja) betyder at der tages specielt hensyn til kortperiodisk, og det betyder at der tillades en forældet kurs i kortperiodiske opgørelser, uden at der kommer kontroludfald.

  Formel 0: undertryk beregning

  Anvendes, hvis ovenstående beregning ikke kan anvendes på en bestemt konto. 

  Kontroller

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Advarsler pr. obligationskonto

  1. Der er anvendt en forældet kurs (ikke i kortperiodisk, med mindre hensyn til kortperiodisk er fravalgt)
  2. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
  3. Ultimo skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
  4. Ultimo er negativ.
  5. Der er kvantum, men intet beløb ultimo. Kan skyldes at der mangler pris.
  6. Kvantum 1 stemmer ikke

  Advarsler pr. rentekonto

  1. Der findes renteperiodisering primo, men ikke ultimo
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der ikke er primo
  3. Renteperiodisering skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
  4. Renteperiodisering er mindre end 0


  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der udarbejdes personskatteregnskab
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der anvendes kapitalafkastordning
  3. Sum af obligations- og pantebrevsrente afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol tilvalgt)
  4. Sum af kursværdi af obligationer og pantebreve afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol tilvalgt)
  5. Gevinst/tab er under bagatelgrænse. Der er tale om en kontrol på tværs af flere billeder. Vent med at tage stilling, til alle billederne er behandlet. Finansielle reguleringer er det sidste. 
   Se Ø90 Vejledning - Skat - Bagatelgrænse tab/gevinst - kontrol 163.000.

  Nr. 3 og 4 vises og gennemføres også i billedet "Pantebreve".
  Nr. 5 vises og gennemføres også i billederne "Aktier" og "Finansielle reguleringer"


  FAQ

  Hvis en bevægelse er konteret på et forkert kontonummer i kassen

  Vend fortegn i bevægelseskolonnen og tryk [Enter]. Ø90 svarer med Slutposteringsdialogen hvor kvantum og modkonto tilføjes.

  Hvis der er oprettet en forkert efterpostering til en konto 

  • Sæt fokus i den fejlramte konto
  • Åbn Indtast postering
  • Find den forkerte postering
  • Slet eller ret posteringen

  Hvis beregningen ikke er nøjagtig nok 

  Ø90 har kun 2 decimaler på prisen i prisgruppen. Man kan øge antallet til 4 ved at ændre antal enheder til 10.000 og angive prisen pr. 10.000 i stedet for prisen pr. 100.

  Alternativt kan beregning undertrykkes og ultimo indtastes manuelt i Indtast posteringer.

  Er denne vejledning nyttig?