SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat - Kapitalafkastgrundlag

  Dette billede bruges til at oprette og vedligeholde afkastgrundlaget i både virksomheds- og kapitalafkastordning.


  Dette billede bruges til at oprette og vedligeholde afkastgrundlaget i både virksomheds- og kapitalafkastordning.

  Om ordningerne som helhed - se vejledningerne til virksomhedsordning eller kapitalafkastordning.

  Ø90 danner efterposteringer med den rigtige modkonto, når man indtaster beløb i kolonnen "bevægelser" og trykker [Enter].

  • Indtast årets køb (+) og salg (-) vedrørende fast ejendom (855x xx)
  • Indtast årets ændringer på konti med korrektioner (8557 xx)
  • Beregn, vurder resultatet og tjek 

  I ruden tilknyttede konti, kan man se alle konti med investeringer i fast ejendom. Der er kontrol, hvis man slet ikke har efterposteret, men ingen kontrol af efterposteringens beløb.

  Virksomhedsordning / kapitalafkastordning

  I virksomhedsordning bruges både primo og ultimo i beregning af afkastgrundlag. I kapitalafkastordning bruges kun primo, men det anbefales at efterpostere årets ændringer af hensyn til næste år.

  Ved start af virksomhed

  I supplerende oplysninger skal det angives, hvis virksomheden ikke har været i gang hele året.

  For interessenter skal man desuden være opmærksom på, om værdierne overføres rigtigt fra I/S.

  Indhold i billedet 

  Konti

  I billedet behandles konti, der påvirker afkastgrundlaget, men ikke selve grundlaget. Grundlaget beregnes først i indkomstdisponeringsbilledet.

  Der kan indtastes i kolonnerne ultimo og bevægelser.

  Arbejdsgang i virksomhedsordning

  I virksomhedsordningen medregnes aktiver og gæld i virksomheden i afkastgrundlaget.

  Forudsætning for denne arbejdsgang er, at balancen er konteret i overensstemmelse med lands­kon­to­plan­en.

  1. Orienter dig i ruderne med supplerende oplysninger, kontroller, notater samt tilknyttede konti og notater, for at se om der er specielle forhold, der skal tages hensyn til.
  2. Indtast nødvendige posteringer som efterpostering af årets ændringer vedrørende fast ejendom og korrektioner på konto 8557 xx. Indtast beløb i kolonnen "bevægelser" og tryk [Enter].
  3. Beregn [Ctrl + B]
  4. Vurder resultatet af beregningen på kontiene 8550 - 8557.
  5. Accepter notater når de er behandlet, hvis de kun er rettet mod dette år.
  6. Undersøg kontroludfald og foretag rettelse eller accept.
  7. Tjek billedet, når alt er på plads [Ctrl + T]

  Interessenter skal desuden være opmærksomme på, at værdierne overføres rigtigt fra I/S. Hvis der findes mælkekvote før 1/1-2005 i I/S, anbefales det at lave et notat hos interessenterne, så man husker at efterpostere årets værdiændring.

  Hvilke posteringer skal indtastes?

  Ø90 beregner automatisk afkastgrundlaget i både primo og ultimo ud fra regnskabet balance. Kun posteringer med virksomhedskode (V = 1) medregnes.

  Fast ejendom og gamle mælkekvoter fra før 2005 skal altid konteres på særlige konti, for at komme med i grundlaget. I regnskabet beregner Ø90 fast ejendom ud fra kontonumrene 8500 - 8555. I regnskaberne bliver kontiene grupperet efter specifikationsnummer:

  spec 00 - 49

  Landbrug

  spec 50 - 99

  Anden virksomhed

  I en igangværende ordning skal der blot indtastes

  • Investeringer i fast ejendom (efterpostering)

  Rettelser til automatikken

  Hvis man har brug for at rette i det automatisk beregnede afkastgrundlag skal det ske på kontonumrene:

  8550 - 8555

  Værdi af fast ejendom

  8557

  Regulering kapitalafkastgrundlag (fælles med kapitalafkastordning)

  Konto 8550 til 8555 vises som en sum i regnskaberne, mens konto 8557 indgår i specifikationen af grundlaget. Man kan gøre specifikationen let at læse, ved at oprette specifikationskonti med sigende tekster.

  Ultimo rettes ved at indtaste efterpostering, der giver det ønskede resultat ved beregning.

  Primo rettes ved hjælp af funktionen ret primo [Alt + F + O]. Hvis virksomheden først er startet i løbet af året, er der ingen indgående balance at bruge som grundlag, og derfor skal du lave nogle særlige primoposteringer. Se eventuelt afsnittet med ofte stillede spørgsmål.

  Finansielle aktiver

  I virksomhedsordningen kan man ikke opspare den del af kapitalafkastet, der stammer fra finansielle aktiver. Det skal du være opmærksom på når du vælger konto til gæld og tilgodehavende.

  Disse konti medregnes i finansielle aktiver, hvis saldoen er positiv:

  1920 - 1931

  Varetilgodehavende (finansiel)

  1936 - 1939

  Øvrige tilgodehavender

  1960

  Banklån (kassekredit)

  2000 - 2024

  Kassebeholdning og indlån

  2026 - 2197,
  2188 - 00-79,
  2189 - 2197,
  2200

  Indlån, kontrakter, værdipapirer, driftsfonde, fordringer (finansiel)

  2600 - 2601

  Kassekredit

  Arbejdsgang i kapitalafkastordningen

  I kapitalafkastordningen er det kun de fysiske erhvervsaktiver, der medregnes i afkastgrundlaget. Hertil regnes dog også varedebitorer og -kreditorer.

  Forudsætning for denne arbejdsgang er, at balancen er konteret i overensstemmelse med lands­kon­to­plan­en, og at der tidligere er angivet de nødvendige oplysninger om erhvervsmæssig andel af bilværdi.

  1. Orienter dig i ruderne med supplerende oplysninger, kontroller, notater samt tilknyttede konti og notater, for at se om der er specielle forhold, der skal tages hensyn til.
  2. Indtast nødvendige posteringer
   1. Rettelser til primo [Alt] + F + O
   2. Efterpostering af årets ændringer vedrørende fast ejendom og korrektioner på konto 8557 xx. Indtast beløb i kolonnen "bevægelser" og tryk [Enter].
   3. Ultimo på besætning efter varelagerreglerne og andre korrektioner til ultimo på konto 8570 - 8578 [Ctrl + I]
  3. Beregn [Ctrl + B]
  4. Vurder resultatet af beregningen på kontiene 8550 - 8557.
  5. Accepter notater når de er behandlet, hvis de kun er rettet mod dette år.
  6. Undersøg kontroludfald og foretag rettelse eller accept.
  7. Tjek billedet, når alt er på plads [Ctrl + T]

  For interessenter skal man desuden være opmærksom på, at værdierne overføres rigtigt fra I/S.

  Hvilke posteringer skal indtastes?

  Ø90 beregner automatisk afkastgrundlaget i primostatus. For indkomståret er det altså primo, der er afgørende, men det anbefales at indtaste oplysninger til ultimobalancen alligevel, så den er klar til næste år.

  Specielt for værdien af fast ejendom anbefales det at indtaste årets investeringer, og få beregnet ultimo automatisk i billedet.

  Hensigtsmæssige posteringer til næste år er:

  • Investeringer i fast ejendom (efterpostering)
  • Andel af samlet besætning, der er opgjort efter varelagerreglerne (ultimo)
  • Korrektion for debitorer og kreditorer, der står på forkert kontonummer, i forhold til om de skal medregnes i varelager eller ej (ultimo).

  Hvis der er rettelser i forhold til det, der blev indtastet sidste år, skal det rettes med primoposteringer for at få virkning for dette år.

  Ø90 beregner afkastgrundlaget mv. som summen af primoposteringer på kontiene:

  1400 - 1590
  minus
  8575

  Landbrugsbesætning

  1851 - 1859

  Kontiene forventes ikke i brug, men medregnes, hvis de er det.

  2150

  Driftsfond (ansvarlig)

  8140 - 8199

  Påbegyndte investeringer

  8550 - 8555

  Værdi af fast ejendom (specielt opgjort til kapitalafkastgrundlag)

  8557

  Regulering kapitalafkastgrundlag (fælles med virksomhedsordning)

  8570

  Erhvervsandel bil mv.

  8572

  Korrektion kapitalafkastgrundlag (kun kapitalafkastordning)

  se nedenfor

  Varelager, hvis det er positivt

  Alle posteringer på kontiene uanset virksomhed/privatkode medregnes i grundlaget.

  Fast ejendom

  Fast ejendom skal altid konteres på særlige konti, for at komme med i grundlaget. I regnskabet beregner Ø90 fast ejendom ud fra kontonumrene 8500 - 8555. Det anbefales at efterpostere årets ændringer lige som ved brug af virksomhedsordning. I regnskaberne bliver kontiene grupperet efter specifikationsnummer:

  spec 00 - 49

  Landbrug

  spec 50 - 99

  Anden virksomhed

  Biler og andre blandet benyttede driftsmidler

  Biler skal indgå i grundlaget med den erhvervsmæssige andel. Denne andel skal I indtaste i billedet med fordeling af blandet benyttede driftsmidler. Ø90 beregner den erhvervsmæssige andel af værdien i billedet Indkomstdisponering og skatteberegning og konterer den som efterpostering på konto 8570xx, hvor xx svarer til bilens specifikationsnummer. 

  Der kan ikke rettes manuelt på disse konti. Der skrives advarsel i regnskabet, hvis der er biler mv., hvor erhvervsprocenten ikke er angivet.

  Inventar, mælkekvote mv.

  Ø90 medtager værdier af afskrivningsmodulet på disse konto:

  9438

  Hvis summen af alle specifikationsnumre er positiv

  9088

  minus 9059

  Kvotesaldo mv.

  Varelager, varedebitorer og -kreditorer

  Den del af grundlaget, der består af varelager, varedebitorer og –kreditorer, skal kun medregnes, hvis det samlede beløb er positivt. Ø90 sørger selv for dette, når I har brugt de rigtige kontonumre. 

  Ø90 beregner varelager mv. som summen af primoposteringer på kontiene:

  1600 - 1614

  Indkøbte beholdninger og egen avl til salg

  1695 - 1696

  Igangværende arbejde for fremmed arbejde

  1910

  Varelager

  1932 - 1934,
  1984

  Varetilgodehavende og -gæld (varelager)

  2188 80-99,
  2198 - 2199,
  2201 - 2259,
  2708 - 2709,
  2717 - 2719

  Varetilgodehavende og -gæld (varelager)

  2745

  Forudbetaling igangværende arbejde

  3000 - 4998

  Varelager

  8575

  Besætning efter varelagerregler

  8577 - 8578

  Korrektioner til varelager i kapitalafkastgrundlag

  Besætning

  Besætning opgjort efter varelagerreglerne skal medregnes i varelager, mens ”landbrugsbesætning” indgår direkte i grundlaget. Ø90 kan ikke skelne mellem de to slags besætning, og regner som udgangspunkt med, at der er tale om landbrugsbesætning. 

  Hvis der findes besætning efter varelagerreglerne, skal I angive værdien af denne del af besætningen på konto 8575 00 Besætningsværdi (varelager). Effekten af dette er, at værdien af landbrugsbesætning nedsættes med beløbet og varelagerdelen øges med det.

  Gæld og tilgodehavende ved køb og salg af landbrugsbesætning skal heller ikke medregnes til varelageret, og I skal sørge for at kontere disse poster på konti, der ikke indgår i varelager.

  Igangværende arbejder

  Indenfor varelageret er der en mindre del, som også i sig selv skal være positiv for at kunne medregnes. Det er igangværende arbejder, der står på kontonumrene:

  1695 – 1696

  Igangværende arbejde for fremmed arbejde

  2745

  Forudbetaling igangværende arbejde

  Ø90 sørger for kun at medtage en positiv sum.

  Beregning

  Billedets beregning er ens for virksomheds- og kapitalafkastordning. Der foretages beregning og kontering af ultimosaldo på konto 8550 - 8557, det vil sige værdien af fast ejendom og korrektioner, der er fælles for virksomhedsordning og kapitalafkastordning. I modsætning til resten af Ø90 skal en forøgelse af ultimo opnås ved en positiv efterpostering.

  Kontrol

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Advarsler:

  • Der er investeret i året, men ikke foretaget regulering af afkastgrundag
  • Der er ikke noget kapitalafkastgrundlag primo (kun i regnskaber med virksomheds- og kapitalafkastordning)

  Fejl:

  • Primo stemmer ikke. Det vil typisk betyde, at man har rettet primo men glemt at foretage kontering på 8569.
  • Efterposteringer stemmer ikke. Det vil typisk betyde, at man har brugt en anden modkonto end 8569 00. Hvis man tidligere har været hele opgørelsen igennem, kan det dog også skyldes fejl i efterpostering i billedet "Indkomstdisponering og hæverækkefølge".

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvordan konteres i det første år med ordningen?

  Det første år ordningen anvendes, skal man være særlig opmærksom på at få "startet" de specielle konti til afkastgrundlaget med den rigtige primo. Der skal indtastes som rettelser til primo. 

  Fælles for virksomheds- og kapitalafkastordning er værdien af fast ejendom, der skal indtastes på 8550-8555. Eksempel på indtastning i ret primo [Alt + F + O] kunne være:

  Anskaffelsessum kontant

  1.598.500

  konto

  8553 00

   

  Ombygning, forbedring mv.

  578.000

  konto

  8555 03

   

  Afstemning

  -2.176.500

  "modkonto"

  8569 00

   

  Hvis virksomheden først er startet i løbet af året?

  Afkastgrundlaget skal indtastes i primo, selv om virksomheden først er startet i løbet af året. 

  De poster i kapitalafkastgrundlaget, som Ø90 normalt finder på en almindelig balancekonto, men som ikke findes i balancen ved indkomstårets begyndelse, skal I selv tilføje. Det sker, ved at I indtaster beløbet på en eller flere af de konti, der regulerer afkastgrundlaget.

  • Opret specifikationsnumre til formålet og giv dem en sigende tekst.
  • Korrektioner på konto 8557, som kun er foretaget på grund af den manglende primo skal straks efterposteres væk, så de ikke påvirker ultimo. I ultimo vil den sædvanlige konto jo også findes.
  • Korrektioner i intervallet 8572 - 8578, skal blot ikke gentages i ultimo.

  I skal også huske at indtaste supplerende oplysning om:

  • Periodekorrektion

  Skift mellem 18. almindelige vurdering og kontant anskaffelsessum

  Hvis der skal skiftes princip, skal I indtaste primorettelser til kontiene:

  8550 xx Ejendomsværdi, 18. alm. vurdering

  8553 xx Anskaffelsessum, fast ejendom

  8555 01 Forbedringer før 18. alm. vurdering

  8569 00 Afstemning af kapitalafkast

  Brug funktionen "ret primo" [Alt] + F + O. Det anbefales at skrive notater til de tidligere anvendte konti, med angivelse af værdien og det sidste indkomstår, den er anvendt i.

  Hvis en interessent bruger virksomhedsordning

  Når der bestilles et I/S-regnskab, bliver interessenternes ideelle andel af balanceposterne overført til deres egne regnskaber. Det samme gælder for årets investeringer – med mindre det er fravalgt. I de fleste regnskaber vil afkastgrundlaget hos interessenterne blive rigtigt på grundlag af de overførte posteringer.

  Hvis deltager i I/S bruger virksomhedsordning

  Når der bestilles et I/S regnskab bliver deltagernes ideelle andel af balanceposterne overført til deres egne regnskaber. Det samme gælder for årets investeringer – med mindre det er fravalgt. I de fleste regnskaber vil afkastgrundlaget hos deltagerne blive rigtigt på grundlag af de overførte posteringer.

  Mælkekvote anskaffet før 1. januar 2005

  Når kapitalafkastgrundlaget beregnes af Ø90 bliver konto 1850 ikke medregnet. Det er fordi det forudsættes at den værdi der skal medregnes, er konteret på konto 855x.

  Mælkekvote på konto 1850 i I/S er med i den sum af balanceposter, der normalt overføres til konto 1949 99, og denne konto medregnes i kapitalafkastgrundlaget. I den normale beregning bliver mælkekvoten derfor medregnet af Ø90. For en interessent betyder det at mælkekvoten bliver medregnet dobbelt:

  • Dels via interessentens kontering på 855x xx
  • Dels via den ideelle andel af I/S-aktiver på konto 1949

  For interessenter skal man derfor selv fjerne værdien af mælkekvote fra I/S-aktiverne

  Enten fjerne den én gang for alle fra 855x og derefter lade 1949 være bestemmende
  Eller   ved løbende at (mod)kontere årets ændring i værdi på konto 8557 xx. 

  Eksempel 2005:

  I I/S regnskab for 2005 indeholder konto 1850 "Mælkekvote før 1/1 2005: 0 kr. primo og 200.000 kr. ultimo.

  Hos interessenten er den værdi, der skal medregnes i kapitalafkastgrundlag tidligere konteret på konto 8557 10 "Andel mælkekvote i I/S", og man ønsker at lade den blive stående.

  Der oprettes 8557 11 "Mælkekvote medregnet i I/S tilbageført" og hele værdien på 1850 efterposteres hos interessenten:

           
   

  Værdi ultimo 2005

  -200.000

  Konto

  8557 11

       

  modkonto

  8569 00

           

  Det sker lettest ved at bruge funktionen Ny i billedet og indtaste kontonummer og beløb (i kolonnen bevægelser).

  Eksempel 2006:

  I I/S regnskab for 2006 indeholder konto 1850 "Mælkekvote før 1/1 2005: 200.000 kr. primo og 250.000 kr. ultimo. Der er ikke sket salg i løbet af året.

  I 2006 skal kun ændringen efterposteres:

           
   

  Værdiændring 2006

  -50.000

  Konto

  8557 11

       

  modkonto

  8569 00

           

  Det sker lettest ved at indtaste beløbet i kolonnen bevægelser.

  Hvis en interessent bruger kapitalafkastordning

  Når der bestilles et I/S regnskab bliver interessenternes ideelle andel af balanceposterne overført specielt til beregning af afkastgrundlag. Det samme gælder for årets investeringer – med mindre det er fravalgt. I de fleste regnskaber vil afkastgrundlaget hos interessenterne blive rigtigt på grundlag af de overførte posteringer. 


  Er denne vejledning nyttig?