SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skattebilag – Skatteafstemning med udskudt skat afsat i årsrapport

  Hvordan virker skatteafstemning, og hvordan kommer den til at stemme?

  Skatteafstemning med udskudt skat afsat i årsrapport

  Skatteafstemningen opfylder to formål:

  1. Den dokumenterer, at bilaget stemmer ved, at to ting er opfyldt:
   • Årsrapporten stemmer
   • Midlertidige forskelle i resultat og årets ændring i balancens midlertidige forskelle stemmer

  2. Den viser dig den regnskabs- og skattemæssige værdi af grupper af aktiver og passiver. For hver gruppe kan du også se den udskudte skat, der er afsat i årsrapporten og på den måde let vurdere størrelsen af den.

  Skattebilagets indkomst er beregnet med udgangspunkt i årsrapporten, som stemmer.
  Når indkomsten korrigeres skattemæssigt, kan du forvente at finde tilsvarende forskelle i balancen.

  Traditionel skatteafstemning

  Den traditionelle afstemning sammenligner to summer, som skal være ens:

  • Årets resultat før skat + ”Permanente forskelle”
  • Årets skattepligtige indkomst + ”Midlertidige forskelle”

  Sum nr. 1 viser, hvor meget af årets resultat der er skattepligtigt (nu eller senere).
  Sum nr. 2 viser, hvor meget der beskattes i år, og hvor meget der er udskudt/indhentet.

  De permanente forskelle består i Ø90 af tre linjer:

  • Poster, der beskattes i privatområdet (kun i personlige regnskaber)
  • Ikke skattepligtige indtægter
  • Ikke fradragsberettigede udgifter

  De midlertidige forskelle udgøres af årets ændring i forskellen på balance i årsrapport og skat.

  Ø90 skatteafstemning

  I virkelighedens verden er det ikke helt så simpelt. Derfor består de midlertidige forskelle af beløbet, der er opgjort ud fra balancen + en række korrektioner.

  For eksempel bliver urealiserede kursændringer medregnet i årsrapporten og ikke i skat. Men balancen værdiansættes på samme måde. Det betyder, at der er forskel i indkomst, men ikke i balance. Det håndterer vi ved at tilføje den skattemæssige kursregulering i de midlertidige forskelle fra balancen.

  Midlertidige forskelle i balancen

  Hvordan finder Ø90 den skattemæssige værdi?

  Den skattemæssige værdi af aktiver og passiver er som udgangspunkt defineret på samme måde som i skatteregnskabet.

  For afskrivningsberettigede aktiver bruger Ø90 den nedskrevne værdi fra afskrivningsmodul. Beløbet kan ses i afsnit 40 Foretagne afskrivninger.

  Jord, Bygninger og installationer

  For at kunne vise den skattemæssige værdi af grunde og bygninger i skatteafstemningen skal alle investeringer tages op i afskrivningsmodul – også selv om de ikke kan afskrives.

  Det anbefales IKKE at bruge muligheden for at hente skattemæssig værdi af jord og stuehus fra anskaffelsessummen i årsrapportens anlægskartotek. 

  Anbefaling: Hent IKKE fra årsrapport til skat. Brug Nej, som på landsniveau.

  Eksempel på afstemning inventar

  Indkomst i årsrapport 378.706 kr.

  Eneste korrektion i skattebilaget er, at inventarafskrivningen er 14.224 kr. større i skat, og der er 18.750 kr. i repræsentation som ikke er skattepligtigt, så den skattepligtige indkomst er 383.232 kr.


  I skatteafstemningen sammenlignes balanceværdier i årsrapport og skat. Derefter foretages den traditionelle skatteafstemning:


  Biler mv. i personligt drevne virksomheder

  Bilernes værdi er i enten virksomheds- eller privatområdet, mens afskrivning og tab/gevinst kan være fordelt mellem virksomhed og privat. Det betyder, at indkomstændringer i forhold til årsrapport ikke svarer til ændringen i balancens midlertidige forskelle.

  Almindelig afskrivning håndteres automatisk. Tab/gevinst vil i nogle tilfælde blive vist som en del af ”Forskel i privat udtræk”, men det kan også være nødvendigt selv at anføre det som en supplerende oplysning.

  Eksempel på afstemning bil

  Eksempel på salg af privat bil, hvor en del af tabet bliver fratrukket i virksomheden

   

  Årsrapport

  Skat

  Forskel

  Privat balance

   

   

   

  Primo

  104.000

  70.000

  34.000

  Salg

  100.000

  100.000

  0

  Tab

  4.000

   

   

  Fortjeneste

   

  30.000 

   

  Ultimo

  0

  0

  0

   

   

   

   

  Virksomhedens resultat

   

   

   

  10% af tab/gevinst

  -400

  +3.000

  3.400

  De 3.400 kr. i indkomsten findes ikke som ændring i balancen, og man er nødt til at tilføje dem selv. Det skal du gøre i billedet skatter ved at skrive beløbet som supplerende oplysning

  Man skal selv tilføje ændringen i balancens tidsbestemte forskelle, som er konteret i privatområdet, men indtægtsført i virksomheden.

  Kontonumre i anlægskartotek og afskrivningsmodul

  I skatteafstemningen sammenlignes disse konti fra henholdsvis anlægskartotek årsrapport og afskrivningsmodul skat:

  Skatteafstemning

  Anlægskartotek

  Afskrivningsmodul

  Immaterielle 

  anlægsaktiver

  9600 00-04

  9600 10-39

  9600 60-69

  9600 80-89

  Goodwill

  Rettigheder

  Udvikling mm.

  Imm. a.virks.

  9050 00-199050 25-39

  9050 50-69

  9050 80-89

   

  Rettigheder,Udvikling

  mv.

   

  Jord

  9650 30-59

  9650 90-99

  Jord

  Jord a.virks.

  9050 40-49

  9050 90-94

  Jord

  Jord a. virks.

  Bygninger 

  og installationer

   

   

  9600 70-79

  9600 90-99

   

  9650 00-29

  9650 80-89

  9700 00-89

  9750 80-99

   

  9900 50-89

   

   

   

  Beboelse

  Beboelse a.virks.

   

  Grundforbedring

  Grundforb. a.virks.

  Driftsbygn. grunde, install.

  Driftsbygn. mv. a.virks

   

  Beboelse a.virks.

  9050 20-24

  9050 70-79

  9050 95-99

   

  9000

  9100, 9150

  9200, 9250

  9300

  9350

   

  Ombygn. Lejelokaler

  Beboelse

  Beboelse a.virks.

   

  Dræningsanlæg mv.

  Bygninger,

  Installationer

   

  Install. bl.benyttede

   

  Produktionsanlæg, 

  driftsmateriel og 

  inventar

  9800, 9850

  9900 00-49

  9900 90-99

  Inventar

  Biler mv.

  Biler mv. a.virks.

  9400

  Inventar

  Man kan se, hvordan alle linjer i afstemningen er sammensat i definitionen.

  Sammenligning med udskudt skat i årsrapport

  Årsrapportens balanceposter på konto 2295 og 2296 bliver vist i skatteafstemningen. De indgår ikke i selve afstemningen, men gør det muligt at vurdere den afsatte skat i årsrapporten. Man kan se i definitionen af skattebilag, hvilke konti, der bliver vist i hver linje.

  Valgmuligheder i udskriften

  I personlige regnskaber viser Ø90 altid den udskudte skat, der er konteret i årsrapporten.

  I selskaber kan man vælge at lade en skønnet skat på grundlag af værdierne i henholdsvis årsrapport og skat. Vi anbefaler dog, at man altid viser den udskudte skat fra årsrapport fordi:

  • I årsrapporten er der taget stilling til hvor stor den udskudte skat er, og til væsentlighed.
  • Det er en fordel at udskudt skat i årsrapport og skattebilag er den samme. Hvis man lader Ø90 beregne en udskudt skat, vil det være nødvendigt at foretage korrektioner.
  • Ved hent fra årsrapport vil der blive forkert grundlag, hvis anskaffelsessummen ikke er den samme.

  Anbefaling: Vis den indtastede udskudte skat i årsrapport. Brug Ja, som på landsniveau.

  I kolonnen med udskudt skat vises den skat, som man har indtastet på konto 2295 og 2296 til årsrapporten.
  Samtidig vises, hvor mange pct. denne skat udgør af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi. Man kan bruge procenten og beløbsstørrelsen til at vurdere, om den konterede udskudte skat skal undersøges nærmere. Se eksempel 1 og 2.

  Avance og genvundne afskrivninger

  Man kan vælge om skatten på 2295 og 2296 spec. konto 10-14 skal vises i linjerne Jord og Grunde og Bygninger eller nederst. Når de bliver vist nederst, sker det som kontospecifikationer, så man selv kan bestemme teksten.

  Det afgøres ja/nej til ”Vis avance og genvundne afskrivninger nederst” På landsniveau er valgt nej.


  På landsniveauer valgt Nej.

  Eksempel 1

  Ejendom uden opskrivningshenlæggelser. Skat af genvundne afskrivninger er tastet på konto 2295 13.
  Der er ikke ændret i styrekoder.

  Eksempel 2

  Den samme ejendom, men nu med en opskrivningshenlæggelse i året og skat af opskrivningshenlæggelse indtastet på konto 2296 10

  Eksempel 3

  Den samme ejendom, men nu er opskrivningen sket tidligere og avancen er væsentlig mindre end selve opskrivningen på grund af lang ejertid og pristalsregulering. Den beregnede procent er kun 30.

  Eksempel 4

  Som eksempel 3, nu med ja til vis avance nederst. Kontotekster er rettet.

   

  Er denne vejledning nyttig?