SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Stamdata

  Her er en samlet beskrivelse af billedet stamdata. Hvad skal man være opmærksom på, når man retter, og hvor skal de forskellige stamdata indtastes?

  Stamdata

  Billedet stamdata ([Alt] + [M] + [N] + [S]) indeholder de mest basale oplysninger, som er nødvendige for at benytte Ø90. Desuden giver billedet mulighed for at gemme nogle oplysninger, som I kan få brug for i diverse sammenhænge, f.eks. tidspunkt for, hvornår I bedst kan træffe kunden på et givet telefonnummer.

  Vær opmærksom på at CVR-nummer altid skal være entydigt. Det kan give problemer hvis flere ejendomme har samme CVR-nummer.

  Billedet er overordnet opdelt i:

  • En fast del øverst i billedet, som indeholder:
   • En rude med adresseoplysninger mv.
   • En rude med radioknapper, hvor der kan vælges mellem 6 variable faner

  • En variabel del nederst i billedet, som består af følgende faner:
  1. Ejendomsoplysninger
  2. Kontor/aftaler
  3. Personoplysninger
  4. Opgavestyring
  5. Opsætning e-faktura
  6. Tekst

  De enkelte faners oplysninger beskrives i afsnittene nedenfor

  Bemærk, at når du indtaster en oplysning i billedet gemmes oplysningerne først, når billedet forlades eller der skiftes mellem ruder i den nederste del. Der kan således, når billedet forlades eller ved skift af fane komme meddelelser i meddelelsesfeltet samt kontroludslag, der ikke vedrører den oplysning, du netop er ved at indtaste. Om der er kontroludslag, fremgår af statuslinjen. Er der nogen - vælg dialogen Kontroller oversigt [Ctrl + Q] for at se dem.

  Oplysningerne i fanerne Personoplysninger og Opgavestyring er datostyrede, dvs. de gemmes som faste supplerende oplysninger.

  Oplysninger, der ikke kan ændres er:

  • Oplysninger Ø90 har udtrukket på anden vis

  Oplysninger i den øverste faste del af billedet

  Den øverste faste del indeholder:

  • Navn
  •  Adresse
  • Alternativ adresse
  • Oprettelsesdato og ajourføringsdato/initialer


  Adresse

  Adresseoplysningerne benyttes på Ø90-forsider.

  Alternativ adresse

  Alternativ adresse oplysningerne benyttes ikke af Ø90. Er til brug for kontorets registrering af en evt. anden adresse, f.eks. hvor driftsherren opholder sig kun en del af året.

  Oprettelsesdato og ajourføringsdato/initialer

  Oprettelsesdatoen, er den dato ejendommen bliver oprettet i Ø90.

  Når der indtastes/rettes i oplysninger ajourføres dato/initialer øverst i den faste del. Bemærk dog, at ved indtastning/rettelse af oplysninger i de faner, hvor der er supplerende oplysninger, ajourføres dette felt ikke – her skal du i stedet for benytte funktionen Vis init./dato for at se, hvem og hvornår der er ændret.

  1. Ejendomsoplysninger

  Fanen ejendomsoplysninger indeholder overskrifterne (se billedet ovenfor):

  • Ejendom
  • Kontakt indehavere
  • Andre oplysninger.

  Ejendom

  Oplysningen SE-nummer (sted 0), skal være indtastet, før du kan bruge Ø90. 

  CVR-nummer skal du også taste, hvis det ikke er udfyldt. 

  Produktionsnummer er en underopdeling af CVR-nummeret på produktionssteder. Udfyldes normalt ikke. CVR-nummer og produktionsnummer anvendes pt. ikke af Ø90.

  For at kunne angive et entydigt SE- og CVR-nummer på interessenter, der udelukkende driver virksomhed i I/S, kan man oprette et PMV på virk.dk. Her stod der i januar 2020 under Start af virksomhed:


  For at få adgang til Ø90 skal du som minimum også indtaste Status primo skat og Status ultimo skat. Status drift primo og Status drift ultimo udfyldes kun, hvis der skal laves en årsopgørelse.

  Kontakt indehavere

  Der er i dette billede givet mulighed for at indtaste et 3 telefonnumre, træffetidspunkter til alle 3 telefonnumre, samt et par e-mailadresser. Disse ekstra oplysninger er kun til kontorets registrering – benyttes i øvrigt ikke af Ø90.

  Andre oplysninger

  Der optælles antal stedkoder, hvor der er tilkoblet et SE-nr. i dialogen Sted.

  Hvis den aktuelle ejendom er interessent i et I/S, fremgår ejendomsnumret på I/S´et i feltet ”Deltager i I/S”. 
  Hvis aktuel ejendom er et I/S, står der ”Ja” i feltet – ellers ”Nej”.

  Kontoplannummer skal være indtastet før du kan benytte Ø90.

  Overførselsplan til Dataoverførsel er default 1. Oplysningen kan ændres - er datostyret, dvs. er en supplerende oplysning.


  ”Sys-numre i Ø90” feltet er et oplysningsfelt, som automatisk bliver udfyldt. 

  ”E-mailadresser fra legaliseringsbilleder” i feltet hentes den e-mailadresse, der er angivet i legaliseringsbilledet. Dette felt kan bruges til at kontrollere om, der er overensstemmelse mellem e-mailadresse under kontakt ”Indehaver”, og den e-mailadresse der er anført i legaliseringen. Hvis feltet er udfyldt med beskeden ikke entydig, er det fordi, der i legaliseringen i Ø90 er flere InterCount-brugere, der har adgang til samme ejendom.

  ”E-mail til arkivsystemet” benyttes af ”Vis udskrift”, når man bruger funktionen ”PDF til Arkiv”

  E-mail til kundens arkiv benyttes af Udskriftsoversigt, hvis man anvender ’Pdf til kundens arkiv’ – så vil dokumentet blive sendt til arkiv

  2. KONTOR/AFTALER

  Fanen Kontor/aftaler indeholder overskrifterne (se billedet nedenfor):

  • Regnskabskontor
  • Andre aftaler
  • Nyt billede


  Regnskabskontor

  Kode for forsendelsesadresse. Henvendelse til SEGES, hvis der skal oprettes nye koder til forsendelsesadresse.

  Kode for forsendelsesadresse kendes af den kredsansvarlige.

  Holdnummer benyttes af Ø90.

  I felterne ”Økonomikonsulent - skat”, ”Økonomikonsulent - drift”, og ”Regnskabsassistent” bør Du evt. registrere jeres navne. Så kan andre på kontoret nemt finde ud af, hvem der er kundens kontaktpersoner.

  Andre aftaler

  Under denne overskrift findes der pt. nogle nedtonede felter, som du ikke kan indtaste i (felterne er tiltænkt til evt. fremtidig udvikling af Ø90). Du kan dog her registrere, hvorvidt statusseddel indsendes af landmand via WEB, men Ø90 benytter ikke denne oplysning til noget.

  3. Personoplysninger

  I denne fane (se nedenfor) indtastes øverst CPR-numre på driftsherren og ægtefælle/samlever. CPR-nummer skal være indtastet på Driftsherren på ejendommen, før du kan benytte Ø90.

  Nedenfor CPR-numrene er alle oplysningerne supplerende oplysninger, som datostyres ud fra ”til” dato i opgavevalg på den periode du arbejder med.


  De øverste oplysninger i fanen vedrører skatteberegningen i Ø90. Der er til disse oplysninger lavet kontroller, hvis der til skatteberegningen kræves, at du skal tage stilling (ja/nej) til oplysningen. Følg med i statuslinien nederst i billedet, og se om der er kontroludslag - er der det - åben da dialogen Kontroller oversigt med [Ctrl + Q] for at se, hvad problemet konkret er.

  Oversigt over kommunenumre, det er muligt at indtaste i billede stamdata, findes hos Kommunernes Landsforening.

  Nederst i fanen kan du registrere oplysninger vedr. Børn, f.eks. Navn i tekstfeltet og fødselsdag i oplysningsfeltet. Oplysningerne vedr. børn benyttes ikke af Ø90.

  4. Opgavestyring

  Ruden opgavestyring (se nedenfor) indeholder stamdata til opgavestyringen i Ø90. Oplysningerne er supplerende oplysninger, som datostyres ud fra til dato på perioden i billede opgavevalg.


  Oplysningerne anvendes af billedet Opgavevalg, når der oprettes en ny opgave. Det er vigtigt for en rationel arbejdsgang at disse stamdata er korrekte, og at de er indtastet før, I opretter opgaver i billede opgavevalg.

  Valg af omfang af internt regnskab

  Valg af pakke har betydning for de oplysninger, der kræves indberettet under Ø90 opgørelsen, og hvor meget af det interne regnskab, der skal udskrives.

  Beskatningsform

  Hvis der står ja til virksomhedsordning, så gælder dette uanset om der står ja eller nej til kapitalafkastordning. 

  Oplysningen om kapitalafkastordning påvirker egenskaberne i nye opgaver, og dermed gennemførslen af kontroller mv. i opgørelsesbillederne. Den har derimod ingen indflydelse på, om beregningen af skatteregnskabet er med eller uden kapitalafkastordning. Dette styres af en oplysning, der kan rettes i periodens data eller i opgørelsesbilledet med indkomstdisponering.

  5. Opsætning af e-faktura

  Fanen Opsætning e-faktura indeholder overskrifterne (se billedet nedenfor):

  • Bankoplysninger
  • Godkendte fakturaer overføres til
  • Passiv Summax-kunde
  • Adviseringsfrekvens
  • E-mail
  • Andre oplysninger


  Bankoplysninger

  Dette felt redigeres på Summax under ”Profil”  ”Bankoplysninger. Der er derfor ikke indbygget nogen funktionalitet i dette felt. 

  Godkendte fakturaer overføres til

  Overførsel til Ekstern system kan ikke anvendes i den nuværende version af e-faktura.

  Passiv Summax kunde

  Her vælges om Summax anvendes som en ”passiv kunde”. Tilvalg betyder, at indgående e-faktura automatisk bliver bogført og overført til Ø90 via Dataoverførsel.

  E-mail

  I det første felt under e-mail (til adviseringsmail), indtastes mailadressen der skal modtage besked, når der kommer nye e-fakturaer. Der gives ligeledes besked, hvis der ligger ubehandlede fakturaer i systemet, der er meget tæt på, eller over forfaldstidspunktet.

  Andre oplysninger

  Der er mulighed for at sætte et flueben for at få advarsler på landmand.dk.

  Her indtastes hvilken mellemregningskonto, der skal anvendes i forbindelse med overførsel af fakturaoplysninger fra e-fakturamodulet til Ø90 systemet. Som default startes med konto 2725 01.

  6. Tekst

  Ruden Tekst kan benyttes til at gemme overordnede oplysninger vedr. ejendommen. Der er plads til at skrive 999 linjer tekst.


  I tekstruden, er der mulighed for at anvende følgende simple redigeringsfunktioner:

  • Indsæt ny linje (række) [Ctrl] + [Y].
  • Kopi af markeret tekst i en linje [Ctrl] + [C].
  • Indsæt det kopierede i en linje (og slet det evt. markerede før funktionen anvendes) [Ctrl] + [V]. Bemærk, hvis der ikke er plads til at indsætte det hele efter markøren, så indsættes kun det, der er plads til i linjen.
  • Slet det markerede i en linje og kopier det til evt. efterfølgende indsæt [Ctrl] + [X].
  • Slet det markerede i en linje og hvis en hel linje er markeret slettes linen (rækken) helt [Ctrl] + [Del].
  • Slet en karakter ad gangen eller slet det markerede i en linje [Del]. Her slettes linjen (rækken) ikke, men kun indholdet.
  • Fortryd det indtastede i en linje [Ctrl] + [Z], dvs., når man har skiftet linje, så kan man ikke fortryde, det der blev indtastet i den forrige linje. Se nedenfor, hvis I vil fortryde alt det indtastede.

  Når tekstruden forlades, vil du i en lille dialog skulle vælge mellem at:

  • Gemme de rettelser der er lavet i ruden, eller
  • Fortryde af alle rettelser, der er lavet, imens tekstruden har været åben.

  Enhver rettelse, som er lavet med funktionerne ovenfor, er således ikke gemt, før der svares "Ja" til at gemme i den lille dialog.

  7. Kundesegmenter


  Her vælges kundesegment til kunden ved at skrive J i det hvide felt.

  Kontoplan 5 kunder

  Følgende kundesegmenter kan anvendes til kunder på kontoplan 5. Segmentet ’Uden ansatte’ kan kombineres med de øvrige. De øvrige segmenter bør ikke kombineres.


  Kontoplan 1 kunder

  Følgende kundesegmenter kan anvendes til kunder på kontoplan 1. Segmenterne kan kombineres, hvis man har flere produktioner.

  Skat minimum

  Kontering med få konti og anbefales til de kunder der kun har skatteregnskab

  Må kun kombineres med segmentet ’Uden ansatte’

  Skat Basis

  Kontering med lille specifikation og anbefales til kunder der kun har skatteregnskab

  Må kun kombineres med segmentet ’Uden ansatte’

  Kvæg

  Kunder der har mælk og alle former for kvægproduktion

  Må ikke kombineres med segment slagtekalve

  Kvæg og planteavl

  Kunder der har mælk og alle former for kvægproduktion og som også ønsker specifikation på planteavl

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder kvæg- og planteavlssegment

  Slagtekalve

  Kunder der kun har slagtekalveproduktion

  Må ikke kombineres med segment kvæg

  Slagtekalve og planteavl

  Kunder der kun har slagtekalveproduktion og som også ønsker specifikation på planteavl

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder kvæg- og planteavlssegment

  Svin m. specifikation

  Kunder der har alle former for svineproduktion: Sohold, slagtesvin og smågrise

  Må ikke kombineres med øvrige svinesegmenter

  Svin m. specifikation og planteavl

  Kunder der har alle former for svineproduktion: Sohold, slagtesvin og smågrise og som også ønsker specifikation på planteavl

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder planteavlssegment

  Sohold

  Kunder der udelukkende har Sohold og smågrise produktion

  Må ikke kombineres med øvrige svinesegmenter

  Sohold og planteavl

  Kunder der udelukkende har Sohold og smågrise produktion og som også ønsker specifikation på planteavl

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder svine- og planteavlssegment

  Slagtesvin

  Kunder der udelukkende har slagtesvin og smågrisekøb

  Må ikke kombineres med øvrige svinesegmenter

  Slagtesvin og planteavl

  Kunder der udelukkende har slagtesvin og smågrise produktion og som også ønsker specifikation på planteavl

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder svine- og planteavlssegment

  Mink

  Kunder der har mink

   

  Fjerkræ

  Kunder der har stor fjerkræsproduktion

   

  Fjerkræ og planteavl

  Kunder der har stor fjerkræsproduktion og som ønsker specifikation på planteavl

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder planteavlssegment

  Får

  Kunder der har stor fåreproduktion

   

  Geder

  Kunder der har stor gedeproduktion Incl. mælk fra geder

   

  Uden ansatte

  Til kunder ikke har ansatte

   

  Planteavl

  Kunder der kun har planteavl

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder planteavlssegment

  Planteavl m. specifikation

  Kunder der ønsker stor specifikation af omkostninger til planteavlsproduktionen

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder planteavlssegment

  Planteavl m. maskinstation som Hovederhverv

  Kunder der har maskinstation som hovederhverv

  Bør ikke kombineres med øvrige segmenter som indeholder planteavlssegment

  Kvæg og Planteavl m. spec

  Kunder der ønsker stor specifikation på både kvæg og planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder kvæg- eller planteavlssegmenter

  Svin m. spec og Planteavl m. spec

  Kunder der ønsker stor specifikation på både svin og planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder svin- eller planteavlssegmenter

  Svin m. spec, Kvæg og Planteavl

  Kunder der ønsker stor specifikation på både svin og kvæg og kun standard planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder kvæg- eller planteavlssegmenter

  Svin m. spec, Kvæg og Planteavl m. spec

  Kunder der ønsker stor specifikation på både svin, kvæg og planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder svine, kvæg- eller planteavlssegmenter

  Fjerkræ og planteavl m. spec

  Kunder der ønsker stor specifikation på både fjerkræ og planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder fjerkræ eller planteavlssegmenter

  Fjerkræ, kvæg og planteavl

  Kunder der ønsker stor specifikation på både fjerkræ, kvæg og kun standard planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder fjerkræ, kvæg eller planteavlssegmenter

  Fjerkræ, kvæg og planteavl m. spec

  Kunder der ønsker stor specifikation på både fjerkræ, kvæg og planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder fjerkræ, kvæg eller planteavlssegmenter

  Fjerkræ, svin m. spec og planteavl

  Kunder der ønsker stor specifikation på både fjerkræ, svin og kun standard planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder fjerkræ, svin eller planteavlssegmenter

  Fjerkræ, svin m. spec og planteavl m. spec

  Kunder der ønsker stor specifikation på både fjerkræ, kvæg og planteavl

  Må ikke kombineres med øvrige segmenter der indeholder fjerkræ, svin eller planteavlssegmenter

  Eksempel på forkert valg af segment

  Eksempel på korrekt valg af segment

  Der er ingen stop fra Ø90 ved valg af segmenter som ikke bør kombineres.

  Vælges der ikke et segment, vil dataoverførsel blive konteret ud fra en generel kontoplan. Du kan altid se dit valg af segment ved start af Control

  8. Hvis ejendommen er ny i Ø90

  Hvis ejendommen er ny i Ø90, vil du i billedet opgavevalg få en meddelelse i meddelelsesfeltet, om at der mangler stamdataoplysninger. Oplysningerne skal da være udfyldt i billedet stamdata i følgende ruder, før menuerne til valg af øvrige billeder i Ø90 åbnes op:

  • Ejendomsoplysninger: SE-nr. (sted 0), Status primo skat, Status ultimo skat og kontoplannummer 
  • Personoplysninger: CPR-nr. - ejer og kommune-nummer – ejer

  Du kan godt vælge billedet opgavevalg, selv om du ikke har indtastet de 6 oplysninger. F.eks. for at vælge en anden ejendom. Men når du forlader billedet stamdata, får du at vide, at du stadigvæk mangler nogle af de 6 oplysninger. Svar Ja i den lille dialog, der popper op, at du vil over i billedet opgavevalg.

  9. Hvis ejendommen er eksisterende i Ø90

  Hvis ejendommen er eksisterende, og der er en eller flere oplysninger, der skal rettes, som f. eks. Ja/nej til gift, ændring af kommune nr. mv., er den anbefalede arbejdsgang:

  • Opret opgaverne moms, skat og drift med perioden 01-01-2x – 01-01-2x (f.eks. 01-01-23 – 01-01-23)
  • Ret de ønskede oplysninger
  • Slet derefter opgaverne igen


  Er denne vejledning nyttig?