SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Produktionsoplysninger

  Der kan udskrives en række produktionsoplysninger i opgørelsen for de enkelte produktionsgrene

  Der kan udskrives en række produktionsoplysninger i opgørelsen for de enkelte produktionsgrene. Det er følgende oplysninger for mark, kvæg, svin, fjerkræ og pelsdyr samt foderenheder vedrørende husdyr:

  Mark Salgsafgrøder Grovfoder
    Areal Areal
    Udbytte hovedprodukt Udbytte grovfoder
    Pris hovedprodukt Pris grovfoder
       
  Kvæg Malkekøer Slagtekalve
    Årsdyr Producerede dyr
    Opdræt pr. årsko Vægt overførte kalve
    Ha grovfoder pr. årsko Vægt indkøbte kalve
    Mælkekvote Kg tilvækst pr. dyr
    Basisfedtprocent FE pr. kg tilvækst
    Kg EK mælk pr. årsko Pris pr. kg solgt slagtekalv
    Pct. EK mælk leveret Pris pr. FE
    Pris pr. kg EK mælk  
    Db. pr. kg EK mælk  
    Fedtprocent  
    Proteinprocent  
    Gennemsnitlig celletal (1000 enh)  
    Udskiftningsprocent  
    Fødte kalve pr. årsko  
    Pris pr. FE  
       
  Svin Søer Slagtesvin
    Årsdyr Producerede dyr
    Prod. smågrise pr. årsso Pct. døde sl.svin
    Pris pr. solgt smågris 7-15 kg Solgte slag¬tesvin
    Pris pr. solgt smågris 16-30 kg Pris pr. solgt sl.svin
    Vægt pr. solgt smågris 7-15 kg Slagtevægt pr. solgt sl.svin
    Vægt pr. solgt smågris 16-30 kg Pris pr. kg slagtet vægt
    Vægt pr. overført smågris Indsatte smågrise
    Levende fødte pr. kuld Pris pr. indsat smågris
    Fravænnede pr. kuld Vægt pr. indsat smågris
    Diegivningstid pr. kuld Daglig tilvækst
    Spildfoderdage pr. kuld Tilvækst pr. prod. sl.svin
    Faret pr. uge FE pr. sl.svin, dagligt
    Faringsprocent FE pr, kg tilvækst
    Kuld pr. årsso inkl. Gylte Foderdage pr. prod. sl. svin
    FE pr. produceret smågris Foderomk. pr. kg tilvækst
    Pris pr. FE Pris pr. FE
       
  Fjerkræ Høns Slagtekyllinger
    Årsdyr Producerede dyr
    Periodelængde Antal hold pr. år
    Antal høner indsatte Døde i pct. af indsatte
    Pris pr. indsat hønnike Slagtealder
    Pris pr. slagtehøne Vægt ved slagtning
    Døde i pct. af indsatte Vægt ved 34 dage
    Pris pr. kg. Æg Foder pr. kg kylling
    Æg pr. indsat høne (kg) Foderomk. pr. kg kylling
    Æg pr. indsat høne (stk) Pris pr. kg kylling
    Ægvægt Pris pr. FE
    Foder pr. indsat høne  
    Foder pr. indsat høne pr. dag  
    Foder pr. kg æg  
    Foderpris pr. kg  
    Pris pr. FE  
       
  Pelsdyr Pelsdyr  
    Årsdyr  
    Antal producerede skind  
    Antal prod. skind pr. tæve  
    Pris pr. produceret skind  
    Foderomk. pr. prod. skind  
    Pris pr. FE  
       
  Foderenheder - husdyr Foderenheder pr. årsdyr/producerede Pris pr. foderenhed
    Korn Korn
    Kraftfoder Kraftfoder
    Biprodukter mv. Biprodukter mv.
    Grovfoder, indkøbt Grovfoder, indkøbt
    Grovfoder, eget Grovfoder, eget

  Produktionsomfang

  Til indberetning af produktionsomfang til marken anvendes det relevante referencenummer til hver afgrøde. 

  Når der skal indberettes oplysninger tastes [Ctrl Y] Ny indtastning. For hver produktionsgren indtastes:

  • Referencenummer
  • Produktionsgrensnummer (aktuel for opgørelse)
  • Oplysning (areal som kan angives med 1 decimal)

  Produktionsomfang vedrørende antal årsdyr og antal producerede dyr skal indberettes på de relevante referencenumre for husdyr.

  Oplysningerne indberettes også her med produktionsgrensnummer og oplysning med 1 decimal.

  Automatisk beregning eller indberetning

  Produktionsoplysningerne bliver enten beregnet automatisk ud fra konteringen eller ved at indberette nogle ekstra supplerende oplysninger pr. produktionsgren i de enkelte opgørelsesbilleder. 

  Indberetning af supplerende oplysninger i opgørelsesbillederne

  De supplerende oplysninger pr. produktionsgren indberettes i de enkelte opgørelsesbilleder, når I er færdige med at lave fordelinger og interne overførsler i de enkelte billeder. Der findes også en dialog "Produktionsoplysninger – drift" (vælges i Opgavevalg under Funktioner > Periodens data), men det er ikke altid, at man kender alle produktionsoplysninger på produktionsgrene før man starter opgørelsen. 

  Bemærk
  De supplerende oplysninger må ikke på samme referencenummer findes både med og uden produktionsgrenskode. Hvis de gør det, bliver oplysningerne medtaget dobbelt i analyserne i afsnit 26. I analyserne skelnes der ikke mellem, om oplysningen er med eller uden produktionsgrenskode. I skal derfor slette oplysningen uden produktionsgrenskode. 

  Advarsel
  Hvis en supplerende oplysning findes med og uden produktionsgrenskode, bliver der udskrevet en advarsel i afsnit 87 note 87-780. Advarslen bliver kun udskrevet på de supplerende oplysninger, som både anvendes i produktionsgrensopgørelsen og i analyser eller til Økonomidatabasen. 

  Sidste års tal - produktionsoplysninger

  Hvis produktionsoplysningerne skal vises i sidste års tal, skal de supplerende oplysninger være indberettet til den foregående regnskabsperiode, og der skal også bestilles en årsrapport for den foregående regnskabsperiode. Se beskrivelsen af sidste års tal i afsnit 6. 

  Beskrivelse produktionsoplysninger

  Nedenfor er der en kort beskrivelse af de enkelte produktionsoplysninger. 

  Produktionsoplysninger til marken 

  Areal

  Til indberetning af produktionsomfang til marken indberettes oplysningen med produktionsgrensnummer og med 1 decimal.

  Udbytte hovedprodukt

  Udbytte (kg i alt) indberettes på det relevante referencenummer pr. produktionsgren. Hvis udbyttet ikke er indberettet på dette nummer, beregnes udbyttet ud fra kvantum 1 på de kontonumre, som vedrører salgsafgrøder. 

  Pris hovedprodukt

  Beregnes som produktionsværdi divideret med udbyttet på hovedproduktet. 

  Udbytte grovfoder

  Udbyttet (Fe i alt) kan indberettes på det relevante referencenummer pr. produktionsgren. Hvis udbyttet ikke er indberettet på dette nummer beregnes udbyttet ud fra kvantum 2 på kontonumre til grovfoder.

  Pris grovfoder

  Beregnes som produktionsværdi divideret med udbyttet på grovfoder. 

  Produktionsoplysninger til kvæg  

  Årsdyr

  Til indberetning af produktionsomfang til årsdyr, anvendes det relevante referencenummer. Oplysningerne indberettes med produktionsgrensnummer og oplysningen med 1 decimal. 

  Producerede dyr

  Til indberetning af produktionsomfang til producerede dyr, anvendes det relevante referencenummer. Oplysningerne indberettes med produktionsgrensnummer og oplysningen med 1 decimal. 

  Opdræt pr. årsko

  Beregnes ud fra antal opdræt i alt pr. produktionsgren divideret med antal årskøer.

  Ha grovfoder pr. årsko

  Beregnes ud fra ha grovfoder i alt indberettet på produktionsgrenene for grovfoder divideret med antal årskøer. 

  Kg EK-mælk pr. årsko

  Kg EK-mælk pr. årsko kræver indberetning af fedtprocent (ref. nr. 320120) og proteinprocent (ref.nr. 320121) på produktionsgrenen for malkekvæg. Resten beregnes automatisk ud fra posteringerne og det indberettede antal årskøer. 

  Pct. EK-mælk leveret

  Beregnes som den andel EK-mælk, der er leveret i forhold til den producerede mængde. Kræver de samme oplysninger indberettet som ved beregning af EK-mælk ovenfor. Hvis procenten beregnes til 100 udskrives oplysningen ikke. Bemærk at intern omsætning ikke samles op på konto 3300 ved beregning af EK-mælk leveret. 

  Pris pr. kg EK-mælk

  Beregnes som produktionsværdien på mælk divideret med kg EK-mælk i alt produceret. 

  DB pr. kg EK-mælk

  Beregnes som dækningsbidraget for malkekvæg divideret med kg EK-mælk i alt produceret. 

  Fedtprocent

  Udskrives hvis referencenummer 320120 er indberettet på produktionsgrenen for malkekvæg. 

  Proteinprocent

  Udskrives hvis referencenummer 320121 er indberettet på produktionsgrenen for malkekvæg. 

  Gennemsnitlig celletal (1000 enh)

  Udskrives hvis referencenummer 320122 er indberettet på produktionsgrenen for malkekvæg. 

  Udskiftningsprocent

  Beregnes automatisk ud fra posteringerne, når antal årskøer er indberettet. Posteringerne i ekstern omsætning, som indgår i formlen, må ikke være rettet ved hjælp af intern omsætning. 

  Fødte kalve pr. årsko

  Antal fødte kalve skal indberettes på referencenummer 320131 på produktionsgrene for malkekvæg.

  Vægt overførte kalve

  Vægten pr. overført kalv indberettes på produktionsgrenen for slagtekalve på referencenummer 320161.

  Vægt indkøbte kalve

  Vægten pr. indkøbt kalv indberettes på produktionsgrenen for slagtekalve på referencenummer 320163. 

  Kg tilvækst pr. dyr

  Kg tilvækst i alt på produktionsgrenen for slagtekalve skal indberettes på referencenummer 320162. 

  Fe pr. kg tilvækst

  Beregnes som det samlede antal Fe på produktionsgrenen (ref. nr. 320025) divideret med kg tilvækst i alt for slagtekalve (ref. nr. 320162). 

  Pris pr. kg solgt slagtekalv

  Beregnes ud fra gennemsnits slagtevægten pr. solgt slagtekalv (ref. nr. 320160) og antal/salgsværdi på kontonumrene vedrørende salg af slagtekalve. 

  Pris pr. FE

  Prisen pr. FE beregnes, når det samlede foderforbrug indberettes i foderenheder med produktionsgrenskode på referencenummer 320025. Bemærk at denne oplysning kan anvendes på alle produktionsgrene med husdyr. 

  Produktionsoplysninger til svin

  Årsdyr

  Til indberetning af produktionsomfang til årsdyr, anvendes det relevante referencenummer. Oplysningerne indberettes med produktionsgrensnummer og oplysningen med 1 decimal.

  Producerede dyr

  Til indberetning af produktionsomfang til producerede dyr, anvendes det relevante referencenummer vedr. antal producerede dyr. Oplysningerne indberettes med produktionsgrensnummer og oplysningen med 1 decimal.

  Prod. smågrise pr. årsso

  Det samlede antal producerede (fravænnede grise) skal indberettes på referencenummer 320219 med produktionsgrenskode. De producerede smågrise kan også indberettes på referencenummer 320220 med produktionsgrenskode, men så skal 320219 have værdien 0 på produktionsgrenen.

  Pris pr. solgt smågris 7-15 kg

  Beregnes automatisk ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1).

  Pris pr. solgt smågris 16-30 kg

  Beregnes automatisk ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1). 

  Vægt pr. solgt smågris 7-15 kg

  Gennemsnitsvægten for solgte smågrise 7-15 kg skal indberettes på referencenummer 320222 med produktionsgrenskode. 

  Vægt pr. solgt smågris 16-30 kg

  Gennemsnitsvægten for solgte smågrise 16-30 kg skal indberettes på referencenummer 320221 med produktionsgrenskode. 

  Vægt pr. overført smågris

  Gennemsnitsvægten for overførte smågrise skal indberettes på referenceummer 320223 med produktionsgrenskode.

  Levende fødte pr. kuld

  Levende fødte pr. kuld indberettes på referencenummer 320225 med produktionsgrenskode. 

  Fravænnede pr. kuld

  Fravænnede pr. kuld indberettes på referencenummer 320226 med produktionsgrenskode. 

  Diegivningstid pr. kuld

  Diegivningstid pr. kuld i dage indberettes på referencenummer 320227 med produktionsgrenskode. 

  Spildfoderdage pr. kuld

  Spildfoderdage pr. kuld indberettes på referencenummer 320218 med produktionsgrenskode.

  Faret pr. uge

  Antal faret pr. uge indberettes på referencenummer 320228 med produktionsgrenskode.

  Faringsprocent

  Faringsprocent indberettes på referencenummer 320229 med produktionsgrenskode. 

  Kuld pr. årsso incl. gylte

  Kuld pr. årsso incl. gylte indberettes på referencenummer 320230 med produktionsgrenskode. 

  FE pr. produceret smågris

  Oplysningen kræver indberetning at det samlede foderforbrug i foderenheder på produktionsgrenen "Sohold og smågrise" på referencenummer 320025. Antallet af producerede smågrise skal desuden være indberettet på referencenummer 320219/320220 med produktionsgrenskode. 

  Pct. døde sl. svin

  Beregnes automatisk ud fra posteringerne (kvantum 1), med mindre I indberetter oplysninger på referencenummer 320256 med produktionsgrenskode. 

  Solgte slagtesvin

  Beregnes automatisk ud fra posteringerne (kvantum 1). 

  Pris pr. solgt slagtesvin

  Beregnes automatisk ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1). 

  Slagtevægt pr. solgt slagtesvin

  Oplysningen skal indberettes på referencenummer 320251 med produktionsgrenskode.

  Pris pr. kg slagtet vægt

  Hvis slagtevægt pr. solgt slagte svin (ref. nr. 320251) er indberettet, beregnes oplysningen automatisk ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1 på solgte slagtesvin). 

  Indsatte smågrise

  Antallet af indsatte smågrise beregnes automatisk ud fra kvantum 1 på posteringerne med købte smågrise og overførte smågrise. 

  Pris pr. indsat smågris

  Oplysningen beregnes automatisk ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1 på købte og overførte smågrise). 

  Vægt pr. indsat smågris

  Oplysningen skal indberettes på referencenummer 320261 med produktionsgrenskode. 

  Daglig tilvækst

  Daglig tilvækst i gram skal indberettes på referencenummer 320252 med produktionsgrenskode. 

  Tilvækst pr. produceret slagtesvin

  Oplysningen beregnes, hvis kg tilvækst i alt slagtesvin er indberettet på referencenummer 320262 med produktionsgrenskode. 

  FE pr. slagtesvin svin, dagligt

  Oplysningen beregnes, hvis kg tilvækst i alt slagtesvin på referencenummer 320262, FE i alt på referencenummer 320025, samt gram daglig tilvækst på referencenummer 320252 er indberettet med produktionsgrenskode. 

  FE pr. kg tilvækst

  Oplysningen kræver indberetning af det samlede foderforbrug i foderenheder på produktionsgrenen med slagtesvin på referencenummer 320025. Desuden kræves den samlede tilvækst i kg indberettet på referencenummer 320262 med produktionsgrenskode. 

  Foderdage pr. produceret slagtesvin

  Oplysningen beregnes, hvis kg tilvækst i alt slagtesvin på referencenummer 320262 og gram daglig tilvækst på referencenummer 320252 er indberettet med produktionsgrenskode. 

  Foderomkostning. pr. kg tilvækst

  For at oplysningen kommer ud skal tilvæksten i alt (kg) på slagtesvin indberettes på referencenummer 320262 med produktionsgrenskode. Foderomkostningen beregnes ud fra posteringerne. 

  Pris pr. FE

  Prisen pr. FE beregnes, når det samlede foderforbrug indberettes i foderenheder med produktionsgrenskode på referencenummer 320025. Bemærk at denne oplysning kan anvendes på alle produktionsgrene med husdyr.

  Produktionsoplysninger til fjerkræ

  Årsdyr

  Til indberetning af produktionsomfang til årsdyr, anvendes det relevante referencenummer. Oplysningerne indberettes med produktionsgrensnummer og oplysning med 1 decimal. 

  Producerede dyr

  Til indberetning af produktionsomfang til producerede dyr, anvendes det relevante referencenummer for antal producerede dyr. Oplysningerne indberettes med produktionsgrensnummer og oplysning med 1 decimal.

  Periodelængde

  Periodelængden i dage skal indberettes på referencenummer 320312 med produktionsgren. 

  Antal høner indsatte

  Antal høner indsatte beregnes ud fra posteringerne (kvantum 1). 

  Pris pr. indsat hønnike

  Prisen pr. indsat hønnike beregnes ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1). 

  Pris pr. slagtehøne

  Prisen pr. slagtehøne beregnes ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1). 

  Døde i pct. af indsatte

  Antal døde høns i procent af indsatte beregnes ud fra posteringerne (kvantum 1). 

  Pris pr. kg æg

  Prisen pr. kg æg beregnes ud fra posteringerne, hvis kg æg konteres i kvantum 2. 

  Æg pr. indsat høne (Kg)

  Antal kg æg pr. høne i alt beregnes ud fra posteringerne, hvis kg æg konteres i kvantum 2. 

  Æg pr. indsat høne (Stk.)

  Antal stk. æg pr. høne i alt beregnes ud fra posteringerne, hvis stk. æg konteres i kvantum 1. 

  Ægvægt

  Ægvægten i gram beregnes ved at dividere kg æg i alt med stk. æg i alt og gange med 1000. Oplysningen udskrives kun hvis stk. æg er konteret i kvantum 1 og kg æg i alt er konteret i kvantum 2. 

  Foder pr. indsat høne

  Kg foder pr. indsat høne beregnes ud fra posteringerne (beløb og kvantum 1). 

  Foder pr. indsat høne pr. dag

  Antal gram foder pr. indsat høne pr. dag beregnes kun, hvis periodelængden i dage er indberettet på referencenummer 320312 med produktionsgrenskode. 

  Foder pr. kg æg

  Oplysningen foder pr. kg æg beregnes ud fra posteringerne, men kun hvis kg æg konteres i kvantum 2. 

  Foderpris pr. kg

  Prisen pr. kg foder (til høns) beregnes ud fra posteringerne (kvantum 1) 

  Antal hold pr. år

  Antal hold slagtekyllinger pr. år skal indberettes på referencenummer 320324 med produktionsgrenskode. 

  Døde i pct. af indsatte

  Antal døde slagtekyllinger i procent af indsatte beregnes ud fra posteringerne (kvantum 1). 

  Slagtealder

  Slagtealderen i dage på slagtekyllinger skal indberettes på referencenummer 320321 med produktionsgrenskode. 

  Vægt ved slagtning

  Vægten i gram ved slagtning skal indberettes på referencenummer 320322 med produktionsgrenskode. 

  Vægt ved 34 dage

  Vægt ved 34 dage beregnes, hvis både slagtealder og vægt ved slagtning er indberettet med produktionsgrenskode. 

  Foder pr. kg kylling

  Kg foder pr. kg kylling beregnes, hvis vægt ved slagtning er indberettet på referencenummer 320322 med produktionsgrenskode og antal stk. solgte slagtekyllinger og kg foder konteres i kvantum 1. 

  Foderomkostning pr. kg kylling

  Foderomkostning. pr. kg kylling beregnes, hvis vægt ved slagtning er indberettet på referencenummer 320322 med produktionsgrenskode og antal stk. solgte slagtekyllinger konteres i kvantum 1. 

  Pris pr. kg kylling

  Prisen pr. kg kylling beregnes, hvis vægt ved slagtning er indberettet på referencenummer 320322 med produktionsgrenskode og antal stk. solgte slagtekyllinger konteres i kvantum 1. 

  Pris pr. FE

  Prisen pr. FE beregnes, når det samlede foderforbrug indberettes i foderenheder med produktionsgrenskode på referencenummer 320025. Bemærk at denne oplysning kan anvendes på alle produktionsgrene med husdyr.

  Produktionsoplysninger til pelsdyr

  Årsdyr

  Til indberetning af produktionsomfang til årsdyr, anvendes det relevante referencenummer for antal årsdyr. Oplysningerne indberettes med produktionsgrensnummer og oplysning med 1 decimal 

  Antal producerede skind

  Oplysningen skal indberettes på referencenummer 320421 med produktionsgrenskode. 

  Antal prod. skind pr. tæve

  Antal producerede skind pr. tæve beregnes. Antal tæver er i formlen lig antal årsdyr. 

  Prisen pr. prod. skind

  Prisen pr. produceret skind beregnes når antal producerede skind er indberettet med produktionsgrenskode. Ved beregningen af salgsværdien på skind indgår både salgskontiene og beholdningskontiene til skind for mink, ræve og andre pelsdyr.

  Foderomkostninger pr. prod. skind

  Foderomkostningen pr. produceret skind udskrives når antal producerede skind er indberettet med produktionsgrenskode.

  Pris pr. FE

  Prisen pr. FE beregnes, når det samlede foderforbrug indberettes i foderenheder med produktionsgrenskode på referencenummer 320025. Bemærk at denne oplysning kan anvendes på alle produktionsgrene med husdyr. 

  Foderenheder pr. årsdyr/produceret dyr

  Korn
  Beregnes ud fra kvantum 2 på foderkorn. 

  Kraftfoder
  Beregnes ud fra kvantum 2 på kraftfoder. 

  Biprodukter mv.
  Beregnes ud fra kvantum 2 på biprodukter mv. 

  Grovfoder, indkøbt
  Beregnes ud fra kvantum 2 på indkøbt grovfoder. 

  Grovfoder, eget
  Beregnes ud fra kvantum 2 på eget grovfoder. 

  Pris pr. foderenhed

  Korn
  Beregnes ud fra beløb og kvantum 2 på foderkorn. 

  Kraftfoder
  Beregnes ud fra beløb og kvantum 2 på kraftfoder. 

  Biprodukter mv.
  Beregnes ud fra beløb og kvantum 2 på biprodukter mv. 

  Grovfoder, indkøbt
  Beregnes ud fra beløb og kvantum 2 på indkøbt grovfoder. 

  Grovfoder, eget
  Beregnes ud fra beløb og kvantum 2 eget grovfoder.

  Er denne vejledning nyttig?