SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Opdatering og beregning af posteringer

  Fra terminsopkrævninger fra realkreditinstitutter overføres oplysninger som kasseregistrering eller efterposteringer (f.eks. indeksering).


  Kasseregistrering

  Fra terminsopkrævninger fra realkreditinstitutter overføres oplysninger som kasseregistrering eller efterposteringer (f.eks. indeksering). Kasseregistrering overføres som omposteringer med indberetterkode "O" på samme måde som Dataoverførsel fra øvrige virksomheder.

  Saldoen føres på en mellemregningskonto 2329 00 Mellemregning realkredit.

  Oplysninger ved låneoptagelse og låneomlægninger, som svarer til den kontante del af en afregning, overføres på samme måde som øvrige data fra terminsopkrævningen.

  Statusoplysninger

  Ud fra ejendommens oplysning om statustidspunkt på Stamdata, overføres statusoplysninger i de måneder, der er status på ejendommen. Statusoplysninger kan kun overføres, hvis Stamdata er udfyldt med statustidspunkter.

  I måneder med driftsstatus dannes driftsposteringer, i måneder med skattestatus dannes skatteposteringer. Hvis der er både drifts- og skattestatus dannes to posteringer med regnskabskode hhv. drift og skat.

  For ejendomme med statustidspunkt forskelligt fra 31.12, kræver overførsel af statusoplysninger, at der er bestilt en årsopgørelse hos realkreditinstituttet på det/de pågældende tidspunkt(er), ellers kan data ikke overføres.

  Efterposteringer

  Efterposteringer bliver dannet enten ud fra ydelsesopkrævninger (f.eks. indeksering) eller ud fra årsopgørelser. Ved overførsel til Ø90 bliver der dannet en efterpostering ud fra oplysningen om ejendommens statustidspunkt.

  Eksempel med ydelsesopkrævning:
  Ved overførsel i juli måned overføres data fra ydelsesopkrævningen 01.01.16-30.06.16.

  Ejendommen har driftsstatus pr. 31.08 og skattestatus pr. 31.12

  Driftsmæssig efterpostering dannes med periode: 01.09.15-31.08.16

  Skattemæssig efterpostering med periode: 01.01.16-31.12.16 

  Hvis ejendommen derimod havde driftsstatus pr. 30.04. og skattestatus pr. 31.12, ville der blive dannet følgende efterposteringer:

  Driftsmæssig efterpostering dannes med periode: 01.05.16-30.04.17

  Skattemæssig efterpostering med periode: 01.01.16-31.12.16

  Aktiv-/passivkode

  Aktiv-/passivkoden afgør, om en oplysning skal opdateres i Ø90 eller ej. Aktiv passivkoden kan kun anvendes vedrørende status- og efterposteringer.

  På den enkelte ejendom skal man tage stilling til aktiv/passivkoden for renteperiodisering (skal passiveres hvis ejendommen anvender PS-skatteregnskab).

  Tidspunkt for overførsel

  Overførsel af data fra ydelsesopkrævninger overføres i måneden efter den måned, hvori der er forfald.

  Eksempel:
  Ydelsesopkrævningen for perioden 01.01-30.06 forfalder til betaling den 01.06, og data overføres i juli måned. 

  Data fra årsopgørelser overføres i måneden efter den måned, hvor ejendommen har status, jf. Stamdata. 

  Data bliver overført til Ø90 så hurtigt som muligt, det vil sige ca. den 5. hverdag i den efterfølgende måned.

  Forvalg

  Ved opdatering af posteringer benyttes forvalgene fra den enkelte konto.

  I skærmbilledet vises forvalget af virksomhedskode og personkode, så det er tydeligt, hvis der er afvigende koder. Herved er det let at se, hvis der er forskel i forvalgene på det enkelte lån.

  Summering pr. lån

  Når Ø90 skal postere beløb fra realkreditinstituttet, foretages en summering pr. lån og pr. konto. Hvis man f.eks. har brugt samme kontonummer til både rente og bidrag på 3 forskellige lån, bliver rente og bidrag lagt sammen til en postering for hvert lån. Det betyder, at der vil blive dannet tre posteringer på rentekontoen.

  Det er kun posteringer med samme type (skat, drift og med samme forvalg og modkonto), der lægges sammen. 

  Hvis man ikke ønsker summering, skal man vælge forskellige kontonumre og/eller modkontonumre.

  Undtagelse fra summering

  For gebyrernes vedkommende bliver posteringerne forsynet med posteringstekst, og bliver ikke summeret.

  Posteringstekst

  Realkreditinstituttets navn og lånenummer fremgår af posteringsteksten

  Posteringer af typen "gebyrer" påsættes en forklarende posteringstekst i stedet for lånenummer (f.eks. vurderingsgebyr, rykkergebyr).

  Flere ejere

  Der kan ikke gives samtykke til overførsel af samme data til forskellige ejendomme. I I/S’er kan man altså kun få oplysningerne én gang. En praktisk løsning vil være at give tilladelsen i I/S regnskabet og fordele sum tallene manuelt til interessenterne.

  VS/PS-lån

  Ved dataoverførsel overføres hvert lån for sig. Det betyder at private lån konteres på private konti. Der er ikke mulighed for at overføre "delte lån" med en procentandel til VS, og en andel til PS.

  Ved overførsel dannes én mellemregningskonto for alle lån på den enkelte ejendom (normalt VS). Herved skal den manuelle kontering af terminsopkrævningen kun foretages til en konto.

  Bemærk
  Der kan blive tale om en utilsigtet hævning via mellemregning i VS-ordningen i følgende situation:

  • Hvis der er tale om VS-regnskaber, og
  • Hvis der er tale om både VS og PS lån, og
  • Hvis der er forfaldne ydelser overført og konteret som først bliver betalt i den efterfølgende måned. 
       (Normalt kun muligt ved betaling via Giro (ikke PBS)).

  Dette kan udlignes via en ompostering i de pågældende måneder.

  Eksempel: Kasseregistrering – Dataoverførsel

  31 10 38804 69                           9.360,45      konto         5455          V-kd = 2

  31 10 38804 69                           10.921,29     konto         2316          V-kd = 2

  31 10 mellemregning                      20.281,74     konto         2329          V-kd = 1

   

  Kasseregistrering - Manuelle omposteringer

  31 10 rente modregnet lån 69              9.360,45     konto         5455          V-kd = 2

  31 10 afdrag modregnet lån 69            10.921,29     konto         2316          V-kd = 2

  31 10 mellemregning                      20.281,74-    konto         2329          V-kd = 1

   

  31 11 rente modregnet lån 69             9.360,45-     konto         5455          V-kd = 2

  31 11 afdrag modregnet lån 69            10.921,29-    konto         2316          V-kd = 2

  31 11 mellemregning                      20.281,74     konto         2329          V-kd = 1

   

  Samme problematik, hvis en forfalden ydelse ikke er betalt på statustidspunktet. I denne situation skal mellemregningskontoen manuelt splittes op i en VS-del og en PS-del. 

  Euro-lån

  Med virkning fra 01.01.1999 er der mulighed for at optage lån i Euro. Flere realkreditinstitutter tilbyder Euro-lån. For Euro-lån er der det specielle, at opkrævninger bliver fremsendt i Euro, og indbetalinger skal foretages i samme valuta.

  I regnskabet skal alle registreringer foretages i samme valuta, (Dkr). Derfor omregnes ydelser opkrævet i Euro til dkr.

  I Dataoverførsel bliver der foretaget en omregning, hvor kursen bliver oplyst af realkreditinstituttet. Det er følgende kurser der bliver anvendt:

  • Ved terminsopkrævning: Kursen på forfaldsdagen.
  • Ved årsopgørelse: Kursen på statusdagen
  • Ved låneomlægninger m.v.: Dagskurs.

  Hvilke oplysninger er i Euro?

  Fra realkreditinstitutterne opkræves terminsopkrævninger i Euro, hvorimod årsopgørelser indeholder oplysning om restgæld både i Dkr. og i Euro.

  Kontering

  Euro beløb i kvantum
  De oprindelige Euro beløb bliver placeret i kvantum 1 feltet, så det efterfølgende er muligt at beregne den anvendte omregningskurs.

  Eksempel på kontering via Dataoverførsel
  Kontering via Dataoverførsel:

   

  kvt. 1

  beløb

  konto

  Afdrag -13.000x750/100 =

  13000

  -97.500

  2316 35

  Rente -3.000x750/100 =

   3000

  -22.500

  5455 00

  Mellemregning

   

  120.000

  2329 11

         

  Manuelt:

       

  Ydelse Eurolån

   

  -120.000

  2329 13

  Beregning af kursgevinst/- tab:
  Hvis den faktiske kurs er 752 i stedet for 750, så bliver der tale om at indbetalingen udgør 120.320 i stedet for 120.000. Forskellen over til mellemregningskontoen skal konteres manuelt i Kasseregistrering.

  Kurstab

  “Kursregulering lån”

        -320

  5790 80

  Manuel kontering
  Ved manuel kontering anbefales det at kontere det oprindelige Euro beløb i kvantum 1 feltet for både afdrag og rente. Herved kan dagskursen altid beregnes/dokumenteres.

  Optagelseskurs

  Kursen på optagelsestidspunktet anbefales noteret i kontoteksten på det pågældende lån.

  Søg : Special vejledningen vedr. Euro lån 

  Søg : Special vejledningen vedr. Prioritetsgæld

  Er denne vejledning nyttig?