SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S - Opløsning af I/S

  Ved opløsning af et interessentskab skal den fordeling af virksomhedens aktiver og passiver, der skal finde sted, behandles som et salg/køb af en ideel andel af virksomheden.

  Det samlede udtræk skal angives

  Ved opløsning af et interessentskab skal den fordeling af virksomhedens aktiver og passiver, der skal finde sted, behandles som et salg/køb af en ideel andel af virksomheden. Først trækkes aktiver og passiver ud af I/S til de enkelte deltageres regnskaber, derefter konteres køb og salg som sædvanlig.

  Udtræk konteres automatisk, når du angiver, at der er udtræk i de supplerende oplysninger i billede "Egenkapital" i I/S. Når året er gjort op, og årets resultat overført til egenkapitalen, skal man indtaste summen af alle ultimo-poster i egenkapitalen som udtræk.


  Udtræk angives som et negativt beløb

  Når billedet bliver beregnet, konteres udtrækket i I/S med interessenternes mellemregning som modkonto.
  Når interessenterne senere beregner i billede Modtag I/S posteringer beregnes udtrækket hos dem.

  Nedenfor er et eksempel på, hvilke posteringer automatikken foretager.

  Eksempel:

  Interessent 1 har en andel på 10 % og nr. 2 90 %. Udtræk af 500.000 giver disse posteringer:

     

  Kvantum 2

  Beløb

     

  Samlet udtræk

  D

   

  -500.000

  konto

  2270 00

   

  D

     

  modkonto

  7150 00

             

  Ideel andel * indskud

  D

  194990

  -50.000

  konto

  7150 01

   

  D

     

  modkonto

  2180 01

             

  Ideel andel * indskud

  S

  750900

  -50.000

  konto

  7150 01

   

  S

     

  modkonto

  2180 01

             

  Ideel andel * indskud

  D

  194990

  -450.000

  konto

  7150 02

   

  D

     

  modkonto

  2180 02

             

  Ideel andel * indskud

  S

  750900

  -450.000

  konto

  7150 02

   

  S

     

  modkonto

  2180 02

             

  Når interessent nr. 1 beregner i billede Modtag I/S posteringer, beregnes mellemregning:

  Ideel andel * indskud

  D

   

  -50.000

  konto

  2180 00

   

  D

     

  modkonto

  1949 90

             

  Ideel andel * indskud

  S

   

  -50.000

  konto

  2180 00

   

  S

     

  modkonto

  7509 00

             

  Resultat af posteringerne i I/S-Regnskab

  Udtrækket står som gæld i balancen på konto 2180 xx. I egenkapitalen er summen af "Virksomhedskapital" på konto 2270 og øvrige egenkapitalkonti = 0. Konto 7150 bruges til at vise Udtræk i pengestrømsopgørelse og kapitalforklaring. 

  Resultat af posteringerne i deltagers regnskab

  Udtrækket står som tilgodehavende på konto 2180 00.
  I årsrapporten betyder modkonteringen på 1949 90 "Egenkapital I/S", at egenkapital I/S går i 0.
  I skatteregnskabet er det tilsvarende passiv midlertidigt placeret som "Konjunktur og afstemning I/S" på 7509.

  Posteringen på 7509 vil senere blive udlignet af (automatiske) efterposteringer af forskellen fra primo til ultimo

  Udtræk af aktiver og gæld

  Man kan bruge I/S-mellemregning til at lave "parallelle" posteringer i I/S og hos interessenten.

  Forudsætninger

  I hele beskrivelsen forudsættes det, at handler mellem interessenterne konteres på plads i de individuelle regnskaber. Se vejledningen "Ind- og udtræden af I/S"

  Hvis udtrækket ønsket specificeret på mellemregning

  Hvis man konterer overførslen via mellemregning i både I/S og hos interessenterne, bliver det mere tydeligt for læseren, hvordan regnskabet hænger sammen.

  Konteringen i I/S foretages efter dette princip:

     

  Kvt.2

       

  For hver deltager xx

  Samlet udtræk

  8100 aa 1) 

  Beløb (neg)

  konto

  2180 xx

         

  modkonto

  8110 bb 2)

  1) Opret en konto hos deltagerne "Overført fra I/S"

  2) Opret en konto i I/S "Overført til deltagere"

  Når I/S mellemregning beregnes i billedet Modtag I/S posteringer laver Ø90 denne postering hos interessenterne:

           

  For hver deltager xx

  Udtræk

  Beløb (neg)

  konto

  8100 1aa *)

       

  modkonto

  2180 00

  *) Opret en konto "Overført fra I/S"

  Mellemregningen 8110 i I/S skal omdøbes i "Tekster og sumlinjer" til for eksempel "Aktiver og gæld overført til deltagere".
  Mellemregningen 8100 hos interessenten skal omdøbes i "Tekster og sumlinjer" til for eksempel "Aktiver og gæld udtrukket fra I/S".

  Mellemregningerne for køb/salg afstemmes som sædvanlig for årsrapport ved salg.
  For skat anvendes de særlige modkonti for aktiver, der har været placeret i deltagernes regnskaber. Ellers som sædvanlig.

  Eksempel fortsat:

  Interessent 1 har en andel på 10 % og værdien er 500.000, som udelukkende består af inventar. I I/S’et laves følgende efterposteringer for at flytte inventaret til salgsmellemregning:

       

  Kvt.2

  Beløb

     

  For interessent 01

  Handelsværdi inventar

  F

  8100 10

  -50.000

  konto

  2180 01

     

  F

     

  modkonto

  8110 10

               

  For interessent 02

  Handelsværdi inventar

  F

  8100 10

  -450.000

  konto

  2180 02

     

  F

     

  modkonto

  8110 10

               

  Afstemning i

   

  D

   

  -50.000

  konto

  8114 50

  Salg af ejendom

  Fra anlægskartotek

  D

     

  modkonto

  9818 xx

               
     

  S

   

  -50.000

  konto

  8114 50

   

  Fra kapitalkonto

  S

     

  modkonto

  7524 00

               

  Indtast:

  Afstem "salg"

  D

   

  -50.000

  konto

  9820 xx

     

  D

       

  8104 50

               
     

  S

   

  -50.000

  konto

  7509 00

     

  S

     

  modkonto

  8104 50

   

  Når interessent 1 beregner i Modtag I/S posteringer, giver det denne postering:

         

  konto

  Hos interessent 01

  Handelsværdi inventar

  F

  50.000,00

  8100 10

     

  F

  -50.000,00

  2180 00

   

  Du skal afstemme Udtrækket:

         

  konto

  Hos interessent 01

  Inventar

  D

  -50.000,00

  9820 xx

     

  D

  50.000,00

  8104 50

           
   

  Inventar

  S

  -50.000,00

  7509 00

     

  S

  50.000,00

  8104 50

   

  Det samlede resultat i eksemplet vil være:  

   

  I/S

  Interessent nr. 1 (10 %)

  Årsrapport

  Udtræk = 500.000

  Inventar ultimo = 0 (var 500.000 primo)

  Egenkapital ultimo = 0 (var -500.000 primo)

   

  Værdi af inventar øget med 50.000

  Andel af I/S = 0 (var 50.000 primo)

  Skat

  Udtræk = 500.000

  Inventar overført fra

  interessenternes regnskaber 500.000

  Egenkapital ultimo = 0

   

   

  Værdi af inventar uændret

  Andel af I/S = 0


  Hvis overførslen IKKE ønskes specificeret på mellemregning

  Man kan godt kontere uden at bruge mellemregning. For konteringen betyder det, at der skal laves flere posteringer i I/S, men ingen hos interessenterne.

  Hver interessent i I/S skal udtrække deres andel af de aktiver og gældsposter, der vedrører I/S. Det kan gøres med posteringer i I/S, efter dette princip:

  Indtast i I/S

           
     

  Kvt.2

  Beløb

     

  For hver deltager xx

  og hver balancepost

     

  Værdi af

  udtrukket post

  konto

  Konto for

  "salg" i I/S

     

  Konto for "køb"

  hos deltager

   

  modkonto

  2180 xx


  Eksempel:

  Interessent 1 har en andel på 10 %, inventarværdi primo 500.000 I I/S’et laves følgende efterposteringer (kun interessent 1 er vist:

       

  Kvt.2

  Beløb

     

  For deltager 01

  Handelsværdi inventar

  D

   

  50.000

  konto

  9818 xx

     

  D

  9820 xx

   

  modkonto

  2180 01

               
   

  Handelsværdi inventar

  S

   

  50.000

  konto

  7524 00

     

  S

  7509 00

   

  modkonto

  2180 01

               

  Når interessent 01 beregner i billede Modtag I/S posteringer:

               
     

  D

   

  -50.000

  konto

  9820 xx

     

  D

     

  modkonto

  2180 00

               
     

  S

   

  -50.000

  konto

  7509 00

     

  S

     

  modkonto

  2180 00


  Det samlede resultat af eksemplet er det samme som ovenfor, men uden mellemregninger, der specificerer overførslen.

  Kontonumre til overførsel fra interessent til I/S

  Afhængig af hvilket aktiv eller passiv der er tale om, bruges forskellige kontonumre som ved øvrige køb og salg.

  Der er forskel på konteringen af årsrapport (D) og skat (S).

   

  Konto for "køb"

  hos deltager

  Konto for "salg" i I/S

  Immaterielle aktiver

  D 9618 xx

  S 7509 00

  D 9620 xx

  S 7549 10

  Fast ejendom

  D 9x18 xx

  S 1000 xx

  D 9x20 xx

  S 1000 xx

  Inventar

  D 9818 xx

  S 7509 00

  D 9820 xx

  S 7524 00

  Bil mv.

  D 9918 xx

  S 7509 00

  D 9920 xx

  S 7540 00

  Besætning

  F 3xxx xx *)

  F 4xxx xx *)

  Beholdning

  F 3xxx xx *)

  F 4xxx xx *)

  Kassekredit

  F 2711 xx efterpostering

  + kasseregistrering til 2711 xx

  F 2711 xx efterpostering

  + kasseregistrering til 2711 xx

  Anden gæld og

  finansielle aktiver

  F 2xxx

  F 2xxx

  *) Opret en konto med sigende tekst. for eksempel "Besætning overført til I/S"

  Er denne vejledning nyttig?