SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Prioritetsgæld – Lån i fremmed valuta

  "Lån i fremmed valuta. Konteringen foretages som for almindelige realkreditlån. ."

  Kontering

  Konteringen foretages som for almindelige realkreditlån.

  Gælden placeres på en specifikationskonto på den grundkonto, der er oprettet til det pågældende realkreditinstitut (23xx).

  Renter konteres sammen med de øvrige renter fra realkreditinstituttet (54xx).

  Kursgevinst / tab: konto 5790 80 Kursregulering udlandslån, realkredit

  Kursregulering: konto 7721 80 Regulering udlandslån, realkredit

  Hovedreglen er, at låneomkostninger fratrækkes i skat i takt med afdraget sammen med kurstab. For at holde styr på hvor meget der resterer af låneomkostninger, kan der oprettes en ejendomskonto til “Låneomkostninger til fradrag” fx på konto 2799 xx. “Kapitalregulerende i øvrigt”. Det årlige fradrag efterposteres til konto 5790 80.

  Kursgevinst-/tab konteres som fællesposteringer til både drifts- og skatteregnskabet (konto 5790 80).

  I årsrapport til gælden tages med til amortiseret kostpris. Det vil sige, at låneomkostninger og evt. kurstab skal fratrækkes i takt med lånets løbetid. Se vejledning her

  Skattemæssig behandling

  Hovedregel

  Kursgevinst/tab medregnes som udgangspunkt på realisationstidspunktet (det vil sige ved ordinære afdrag og indfrielse) (KGL § 25, stk. 1).

  Kursgevinst/tab på grund af valutakurs- og børskursændringer medregnes i indkomsten, hvis årets gevinst/tab inkl. en forholdsmæssig andel af låneomkostninger overstiger 1.000 kr. (KGL § 16 og § 23). Det gælder både erhvervsmæssige og private poster.

  Hvis skatteyder har flere tab og/eller gevinster på lån og fordringer i udenlandsk valuta, skal der laves en samlet opgørelse, og hvis den samlede gevinst/tab inkl. andel af låneomkostninger overstiger 1000 kr., skal beløbet medregnes ved indkomstopgørelsen.

  Undtagelse

  Lagerprincippet kan anvendes i stedet for realisationsprincippet. (KGL § 25, stk. 2).

  Ifølge skattedepartementet kan kun gevinst/tab, som skyldes valutakursændringer, vælges opgjort efter lagerprincippet, mens børskursændringer altid skal opgøres efter realisationsprincippet.

  Det betyder, at skatteyder kan vælge beskatning efter en af følgende metoder:

  • Realisationsprincippet: Kursændringer, såvel børs- som valutakursændringer medregnes til indkomsten.
  • Lagerprincippet: Valutakursændringer medregnes efter lagerprincippet, og børskursændringer medregnes efter realisationsprincippet.

  Valg af lagerprincip skal træffes for alle fordringer og gæld i henholdsvis danske kroner og fremmed valuta.

  For eksempler på beregninger se afsnit 3. Se også skattemeddelelse 99-18-8, “Opgørelse af kurstab og kursgevinst på euro lån”.

  Driftsmæssig behandling

  Normalt anvendes lagerprincippet i årsrapport. Konteringsmæssigt kan der anvendes fælles posteringer for skat og drift, hvis kursudsvingene er ubetydelige. Hvis der derimod er tale om betydelige kursudsving, må der driftsmæssigt laves en særlig opgørelse af kursgevinst og tab når realisationsprincippet anvendes skattemæssigt.

  Beregningseksempler ved forskellige lånetyper

  Realisationsprincippet (hovedregel) 

  Eksempel A Kontantlån

  Kontantlån i Euro:

  Låneomkostninger i dkr

  Valutakurs ved optagelse:

   

  Afdrag:

  Valutakurs ved afdrag:

  Valutakurs primo:

  Valutakurs ultimo

   

  100.000

  2.312

  800

   

  13.000

  750

  765

  752

   

  Kursgevinst:

  Afdrag x ændring i valutakurs: 13.000 x (800-750)/100

  6.500

   

  Låneomkostninger -2312 x 13.000/100.000

  -301

   

  Kursgevinst til indkomst

  6.199

   

  Eksempel B Obligationslån

  Obligationslån, serie, i Euro:

  Obligationskurs ved optagelse

  Låneomkostninger i dkr

  Valutakurs ved optagelse:

   

            100.000

  98

  2.312

  800

   

  Afdrag:

  Valutakurs ved afdrag:

  Obligationskurs primo

  Valutakurs primo

  Obligationskurs ultimo

   

  Valutakurs ultimo

  13.000

  750

  98.5

  98.5

  99.0

   

  752

   

  Kursgevinst:

  Afdrag x oprindelig obligationskurs x valutakurs primo - afdrag x dagskurs:

  13.000 x 0,98 x 800/100=

  - 13.000 x 1,0 x 750/100 =

  - Låneomkostninger -2312 x 13.000/100.000=

   

   

   

  101.920

  -97.500

  -301

   

  Kursgevinst til indkomst

  4.119

   

  Eksempel C - Beregning med justeret anskaffelseskurs 
  En alternativ beregningsmetode er at anvende en “beregnet” anskaffelseskurs, hvor der tages hensyn til både kurstab og låneomkostninger. Metoden kan anvendes for både kontant- og obligationslån, når realisationsprincippet anvendes.

  I dette eksempel anvendes samme forudsætninger som i eksempel A

  Først beregnes en gang for alle en anskaffelseskurs, hvor der tages hensyn til kurstab og låneomkostninger.

  Anskaffelseskurs:

     

  100.000 x 1,0 x 800/100

  800.000

   

  - låneomkostninger

  - 2.312

   
   

  797.688

   

  beregnet anskaffelseskurs 797.688/100.000x100 =

  797,688

   

  Den beregnede anskaffelseskurs benyttes hvert år for at få beregnet hvilken kursgevinst / tab, der er opstået i perioden.

  Beregning af kursgevinst/tab:

  (100.000 - 87.000) x (797,688-750) / 100 = 6.199

  Periodens kursgevinst til indkomst

  6.199

   

  Lagerprincippet

  Eksempel D Kontantlån

  Kontantlån i Euro:

  100.000

   

  Låneomkostninger i dkr

  2.312

   

  Valutakurs ved optagelse:

  800

   
       

  Afdrag:

  13.000

   

  Valutakurs ved afdrag:

  750

   

  Restgæld primo

  87.000

   

  Valutakurs primo

  765

   

  Restgæld ultimo

  74.000

   

  Valutakurs ultimo

  752

   

  Ved lagerprincippet skal der tages hensyn til den ændrede valutakurs for lånet.

  Restgæld primo: 87.000 x 765/100

  665.550

   

  Restgæld ultimo: 74.000 x 752/100

  -556.480

   

  Afdrag i perioden: 13.000 x 750/100

  -97.500

   

  Låneomkostninger: -2312 x 13.000/100.000=

  -301

   

  Kursgevinst til indkomst

  11.269

   

  Forklaring til beregningen
  I ovenstående eksempel fremkommer kursgevinsten på 11.269 dels som en kursgevinst på gældsposten, dels en kursgevinst på afdraget, dels periodens andel af låneomkostninger således: 

  Gældspost:

     

  Restgæld primo: 74.000 x 765/100

  566.100

   

  Restgæld ultimo: 74.000 x 752/100

  -556.480

   

  Gevinst på gæld

  9.620

   
       

  Afdrag:

     

  Primo 13.000 x 765/100

  99.450

   

  Afdraget 13.000 x 750/100

  -97.500

   

  Gevinst på afdrag

  1.950

   
       

  Låneomkostninger:

     

  Andel af låneomkostning -2.312 x 13.000/100.000

  -301

   

  Kursgevinst

  11.269

   

  Eksempel E - Obligationslån

  Obligationslån, serie i Euro:

  100.000

   

  Obligationskurs:

  98

   

  Låneomkostninger i dkr

  2.312

   

  Valutakurs ved optagelse:

  800

   
       

  Afdrag:

  13.000

   

  Valutakurs ved afdrag:

  750

   

  Restgæld primo v. kurs 98.5

  87.000

   

  Valutakurs primo

  765

   

  Restgæld ultimo v. kurs 99.0

  74.000

   

  Valutakurs ultimo

  752

   

  For at undgå at obligationskursen påvirker beregningen via lagerprincippet, fastsættes obligationskursen til kursen på optagelsestidspunktet. Restgælden opgøres på sædvanlig måde til regnskabet. I Ø90 fremkommer statusværdien dels som restgæld på konto 23xx xx og som kursregulering på konto 23xx 9x.

  Restgæld til regnskabet:

     

  Statusværdi primo 87.000 x 0,985 x 765/100

  655.567

   

  Statusværdi ultimo 74.000 x 0,990 x 752/100

  550.915

   
       

  Beregning af kursgevinst til indkomst:

     

  Restgæld primo: 87.000 x 0,980 x 765/100

  652.239

   

  Restgæld ultimo: 74.000 x 0,980 x 752/100

  -545.350

   

  Afdrag i perioden: 13.000 x 750/100

  -97.500

   

  Låneomkostninger -2.312 x 13.000/100.000=

  -301

   
       

  Kursgevinst til indkomst

  9.088

   

  Eksempel F Indlånskonto i pengeinstitut 

  Saldo primo Euro

  1.000

   

  valutakurs primo:

  765

   

  Saldo ultimo:

  3.000

   

  valutakurs ultimo:

  752

   

  Netto indskud i perioden omregnet til dkr på transaktionsdagen

  11.000

   
       

  Saldo ultimo: 3.000 x 752/100

  22.560

   

  Saldo primo: 1.000 x 765/100

  -7.650

   

  indskud i perioden

  -11.000

   

  Kursgevinst til indkomst

  3.910

   

  Beregning og kontering

  I dette afsnit er der taget udgangspunkt i eksemplerne

  Det anbefales at kontere kursgevinst/tab som fælles postering til konto 5790 80 “Kursregulering udlandslån, Realkredit” og først ved årsafslutningen tage stilling til, om nettobeløbet er under beløbsgrænsen på 1.000 kr. 

  Hvis kursgevinst/-tab er under 1.000 kr., overføres via en skattemæssig efterpostering til kursregulerende post:

  Kursgevinst/-tab ikke skattepligtigt

  beløb

  5790 80

   

  modkonto

   

  7721 80

   

  Kursgevinst tab på terminsydelsen

  Terminsopkrævninger opkræves i Euro. Kursen på forfaldstidspunktet (fx pr. 11/x) benyttes ved omregning til Dkr.

  Når en terminsopkrævning forfalder fx pr. 11.12 er der fra dette tidspunkt tale om en gældspos­t, som typisk først afregnes pr. sidste rettidige indbetalingsdato, fx 31.12.

  I perioden fra den 11. til den 31. kan kursen ændre sig, hvis dette er tilfældet, opstår der en kursgevinst eller -tab. 

  Regulering af afdrag og rente til kurs på forfaldstidspunkt

  Når ydelserne konteres manuelt, vil kursen på forfaldstidspunkt ofte ikke fremgå af bilaget. Hvis kursen kendes på bogføringstidspunktet anbefales det, at anvende den rigtige kurs, og kontere differencen som kurs på konto 5790 80 "Kursregulering udlandslån".

  Hvis der betales via PBS, vil der også være kursudsving i perioden fra opkrævning og frem til forfaldsdato. Den rigtige kurs på forfaldstidspunktet fremgår først af næste terminsopkrævning, eller af årsopgørelsen, hvis den kommer først.

  Eksempel
  Eksempel ved manuel betaling:
  En terminsydelse med forfald pr. 11.12 udgør 16.000 Euro, fordelt på 3.000 på rente og 13.000 på afdrag. Kursen pr. 11.12 er 750. Kursen på betalingstidspunktet er 752.

  Der konteres.

     

  Forfald
  i Euro

  Bogført pr. 11.12

  Konto

   

  Rente

  3.000 x 750/100

  3.000

  -22.500

  54xx xx

   

  Afdrag

  13.000 x 750/100

  13.000

  -97.500

  23xx xx

   

  Ydelse

   

  16.000

  -120.000

   

   

  Betaling pr. 31.12 med valutakurs 752:

   

  -120.320

     

  Kursudsving fra forfald til betaling

   

  320

  5790 80

   

  Realkreditinstituttet indberetter årets forfaldne renter i Dkr. til Told·Skat og anvender kursen pr. forfaldstidspunktet. I ovenstående eksempel indberettes således 22.500 kr. i forfaldne renter for 4. termin, svarende til det beløb der er bogført som periodens renteudgift.

  Ved årsafslutning skal saldoen på konto 2329 xx dels tages op i balancen, dels efterposteres til 5790 80.

  Kursgevinst tab på restgæld og afdrag

  Kursgevinst-/tab på gældsposten af Euro lån skal efterposteres.

  Afhængig af, hvilken opgørelsesmetode man ønsker at anvende på ejendommen, skal der efterposteres til 7721 80 “Regulering udlandslån realkredit”, eller til 5790 80 “Kursregulering udlandslån realkredit”.

  Realisationsprincippet (Hovedregel) 

  Eksempel

   

  Eurolån, kontantlån på 100.000 Euro, valutakurs ved optagelse 800,00

  Låneomkostninger 289 Euro

   

  Restgæld primo 87.000 Euro v. kurs 765:

  665.550

  Restgæld ultimo 74.000 Euro v. kurs 752:

  556.480

     

  Terminsydelse Euro:

   
   

  Afdrag:

  -13.000

   

  Rente:

  -3.000

   

  Valutakurs på forfaldsdagen:

  750

  På konto 23xx findes følgende posteringer, fx overført via Dataoverførsel:

  Gæld primo 87.000 Euro á kurs 765

  665.550

  Afdrag 13.000 á kurs 750

  -97.500

  Gæld ultimo 74.000 Euro á kurs 752

  -556.480

  Saldo

  11.570

  Denne saldo fordeles til kapitalforklaring og til indkomst således: 

  Realiseret kursgevinst/tab til indkomst (som eksempel A):

   

  afdrag 13.000 x(800-750)/100

  6.500

   

  Andel af låneomkostniger

  -301

   

  Kursgevinst til indkomst

  6.199

  I dette tilfælde er beløbet positivt, og der er tale om en gevinst, hvis det havde været et negativt beløb, havde der være tale om et tab. 

  Kursregulering til kapitalforklaring

   
   

  Saldo på kontoen

  11.570

   

  - gevinst

  - 6.500

   

  Kursregulering til kapitalforklaring

  5.070

  Kontering 

  Der skal laves 3 efterposteringer:

   

  Kursgevinst/tab Euro

  -6.500

  23xx xx

   

  modkonto

  6.500

  5790 80

         
         
   

  Andel af låneomkostninger

  301

  2xxx xx

   

  modkonto

  -301

  5790 80

  Hvis man driftsmæssigt anvender lagerprincippet, skal der laves forskellige efterposteringer til skat og drift. 

   

  Kursreg. Euro

   

  -5.070

  23xx xx

   

  modkonto

  skat

  5.070

  7721 80

   

  modkonto

  drift

  5.070

  5790 80

  Realisationsprincip med en beregnet anskaffelseskurs

  En alternativ beregningsmetode er at anvende en “beregnet” anskaffelseskurs, som bruges i balancen i hele lånets løbetid. Valuta- og kursregulering i forhold til denne beregnede anskaffelseskurs placeres på konto 23xx 9x. Fordelen ved metoden er, at låneomkostninger bliver en del af beregningen, og man undgår derfor at holde styr på en saldo over låneomkostninger til fradrag i takt med at lånet afdrages. Metoden kan med fordel anvendes, hvis det er et lån der konteres manuelt (se eksempel C).

  Eksempel på beregning

  Beregnet anskaffelseskurs:

   

  Pålydende euro x obligationskurs x valutakurs

   

  100.000 x 1,00 x 800/100

  800.000

   

  -Låneomkostninger omregnet til dkr

  2.312

     

  797.688

  Beregnet anskaffelseskurs 797.688/100.000 x100 =  797,688

  På konto 23xx findes følgende posteringer:

   

  Gæld primo 87.000 x 797,688/100

  693.989

  Afdrag 13.000 x 750/100

  -97.500

  Gæld ultimo 74.000 x 797,688/100

  -590.289

  Saldo

  6.199

     
   

  Kursgevinst til indkomst

  -6.199

  23xx xx

   

  modkonto

  6.199

  5790 80

  Regulering af restgæld

  Hertil kommer en beregning og kontering af regulering til pantebrevsrestgæld.

   

  Primo 87.000 á 7,97688

  693.989

   

  jfr. årsopgørelse primo

  665.550

   

  Regulering primo

  28.439

   

   

  Konteret gæld ultimo 74.000 á 7,97688

  590.289

   

  Pantebrevsrestgæld jfr. årsopg. 74.000 á 7,52

  -556.480

   

  regulering ultimo

  33.809

  På konto 23xx 9x findes følgende:

   

  Primo

  28.439

   

  Ultimo

  33.809

   

  Saldo

  5.370

  Skattemæssigt efterposteres saldoen til konto 7721 80.

  Driftsmæssigt til konto 5790 80 og for omkostningernes vedkommende til kapitalkonto.

  Der er altså ikke sparet nogle beregninger, hvis der udarbejdes driftsregnskab.

  Lagerprincip - kontantlån

  Ved brug af lagerprincippet

  Eksempel (kontantlån)
  På kontoen findes følgende posteringer:

  Gæld primo 87.000 Euro á kurs 765

  665.550

  Afdrag 13.000 á kurs 750

  -97.500

  Gæld ultimo 74.000 Euro á kurs 752

  -556.480

  Kursgevinst til indkomst

    11.570

  Forskydningen på gældskontoen 23xx er kursgevinst/tab, som er opstået på grund af valutakursændringer fra primo til ultimo. 

   

  Kursgevinst/tab Euro

  -11.570

  23xx xx

   

  modkonto

    11.570

  5790 80

         
   

  Andel af låneomkostninger

        300

  23xx xx

   

  modkonto

       -300

  5790 80

  Lagerprincip - Obligationslån 

  Eksempel med obligationslån
  Hvis der er tale om et obligationslån, er det lettest at beregne kursgevinst, jfr. eksempel E. 

  På kontoen findes følgende posteringer:

  Statusværdi primo 87.000 x 765/100

  665.550

  Statusværdi ultimo 74.000 x 752/100

  556.480

  Afdrag i perioden: 13.000 x 750/100

  97.500

  Saldo

  11.570

  Hertil kommer kursregulering, som konteres på konto 23xx 9x, og periodens forskydning indgår automatisk i regnskabet. 

  Beregning af kursgevinst:

  Restgæld primo: 87.000 x 0,980 x 765/100

  652.239

  Restgæld ultimo: 74.000 x 0,980 x 752/100

  -545.350

  Afdrag i perioden: 13.000 x 750/100

  -97.500

  Kursgevinst til indkomst

  9.389

  Kursregulering til kapitalforklaring

  Saldo gældskonto

  11.570

  - gevinst

  - 9.389

  Kursregulering

  2.181

  Kontering 

  Kursgevinst/tab

  -9.389

  23xx xx

  modkonto

  9.389

  5790 80

  Andel af låneomkostninger

  300

  23xx xx

  modkonto

  -300

  5790 80

  Kursregulering

  2.181

  23xx xx

  7721 80

  For at få kursregulering til kontant til at påvirke resultatopgørelsen i driftsregnskabet, skal der laves forskellige efterposteringer til skat og drift. 

  Kursregulering euro

  -2.181

  23xx xx

  modkonto

  skat

  2.181

  7721 80

  modkonto

  drift

  2.181

  5790 80

  Dataoverførsel af realkreditlån i fremmed valuta fx Euro 

  Omregning til Dkr
  I regnskabet skal alle registreringer foretages i samme valuta (Dkr.). Derfor omregnes ydelser opkrævet i Euro til Dkr.

  I Dataoverførsel bliver der foretaget en omregning, hvor kursen bliver oplyst af realkreditinstituttet. Det er følgende kurser, der bliver anvendt:

  • Ved terminsopkrævning: Kursen på forfaldsdagen.
  • Ved årsopgørelse: Kursen på statusdagen
  • Ved låneomlægninger m.v.: Dagskurs.

  Hvilke oplysninger er i Euro?
  Fra realkreditinstitutterne opkræves terminsopkrævninger i Euro, hvorimod årsopgørelser indeholder oplysning om restgæld både i Dkr. og i Euro.

  Ved Dataoverførsel af statusposteringer beregnes restgæld i Dkr. Obligationsrestgæld bliver overført til kvantum 1 feltet i Dkr., som for øvrige lån i Dkr.

  Kursgevinst-/tab
  Hvis der bliver tale om en kursgevinst eller et kurstab, så skal det opgøres og konteres manuelt.

  Kontering
  Euro lån oprettes på specifikationsnummer på konto 23xx Realkredit fremmed valuta.

  Euro-beløb i kvantum
  De oprindelige Euro-beløb bliver placeret i kvantum 1 feltet, så det efterfølgende er muligt at beregne den anvendte omregningskurs.

  Eksempel
  Eksempel på kontering via Dataoverførsel
  Terminsopkrævning (Dataoverførsel)

  kvt. 1

  beløb

  konto

  Afdrag -13.000x750/100 =

  13000

  -97.500

  2311 35

  Rente -3.000x750/100 =

   3000

  -22.500

  5456 00

  Mellemregning

  120.000

  2329 11

  Betaling af ydelse Eurolån (manuelt)

  -120.000

  2329 11

  Beregning af kursgevinst/- tab

  Hvis den faktiske kurs er 752 i stedet for 750, så bliver der tale om, at indbetalingen udgør 120.320 i stedet for 120.000. Forskellen over til mellemregningskontoen skal konteres manuelt i RE.

  Kurstab “Kursregulering lån”

  -320

  5790 80

  Status: (Dataoverførsel)

  kvt. 1

  beløb

  konto

  Pantebrevsrestgæld

  570.280

  556.480

  23xx xx

  Kursregulering

  -8.097

  2390 90

  Ved overførsel af statusposteringer beregnes restgæld i Dkr.

  For kontantlån overføres obligationsrestgæld til kvantum 1 feltet, også i Dkr.

  (i eksemplet er obligationskursen 0,99)

  Manuel kontering af lån i fremmed valuta

  Ved lån i fremmed valuta fx Euro som ikke overføres til Ø90 via Dataoverførsel, kan man vælge mellem kontering som ved Dataoverførsel, eller en anden kontering af status, som giver mulighed for at beregne kursgevinst/tab efter realisationsmetoden ved hjælp af en beregnet anskaffelseskurs jfr. tidligere. Beregnet anskaffelseskurs anbefales kun hvis der ikke udarbejdes driftsregnskab. 

  Euro-beløb
  Ved manuel kontering anbefales det, at kontere det oprindelige Euro beløb i kvantum 1 feltet for både afdrag og rente. Herved kan dagskursen altid beregnes/dokumenteres.

  Optagelseskurs
  Kursen på optagelsestidspunktet anbefales noteret i kontoteksten på det pågældende lån.

  Kursgevinst-tab
  Beregning af kursgevinst og eller tab beregnes som beskrevet ovenfor.

  Er denne vejledning nyttig?