SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Udskudt skat - Billedet Udskudt skat

  Arbejdsgang i billedet. Hvordan undertrykkes beregning? Konteringsvejledning og beskrivelse af beregningerne.

  Billedet ”Udskudt skat” bruges til at beregne udskudt skat ved årets udgang. På en række områder foretager Ø90 automatisk beregningen. På andre er det nødvendigt selv at beregne den udskudte skat, fordi Ø90 mangler oplysninger til beregningen.

  Vi anbefaler denne arbejdsgang:

  Første gang (på ny kunde eller første år med udskudt skat i balancen)

  1.     [Beregn] – herefter kan du se hvilke udskudte skatter Ø90 beregner

  2.     Afgør hvilke skatter, der skal beregnes manuelt, og hvilke konti de skal stå på

  3.     Ret kontotekst og lav notat på hver konto med manuel beregning

  Senere

  4.     For hvert notat om manuel beregning:

  a.     Beregn de udskudte skatter ultimo – eller få nogen til det.

  b.     Indtast dem i kolonnen ”Ultimo”. Det er kun nødvendigt at taste skatten, men du kan også angive grundlag og procent, hvis du ønsker det.

  c.     Accepter notatet, og lad det gælde næste år også

  5.     [Beregn]

  6.     Hvis Ø90 har beregnet ultimo på konto 2296 15 Udskudt skat af opskrivning på EU-rettigheder mv., skal du SELV indtaste efterpostering af årets ændring med konto 2273 som modkonto.

  Resultatet af arbejdsgangen er

  På konto 2295xx er der konteret udskudt skat primo og ultimo. Ø90 tager saldoen på disse konti og medregner i årets skat.

  På konto 2296 15 har Ø90 beregnet ultimo, og du har selv fået kontoen til at stemme med en efterpostering.
  På de øvrige konti 2296 10-19 og 2297 50 har du indtastet ultimo og Ø90 har fået kontoen til at stemme med en efterpostering.

  Efterposteringerne på konto 2273, vil indgå i beregning af opskrivningshenlæggelse ultimo, når du kommer til billedet ”Egenkapital”. Dér sker beregningen af ultimo automatisk.

  Hvordan undgår jeg beregning?

  Hvis der er tale om et I/S, må der ikke afsættes skat i regnskabet. Derfor beregner Ø90 ikke udskudt skat i I/S. 
  Hvis du vil undgå beregning på andre ejendomme, skal du skifte til formel 0 i ”Kontering af prisgrupper”. Skriv P for passiv på landskonteringen og opret en ny med formel 0.

  Hvad skal jeg være specielt opmærksom på?

  Det er kun afgrænsede områder Ø90 kan beregne. Derfor er det nødvendigt selv at vurdere, om al den udskudte skat er med. Eksempler på områder, der IKKE er automatik på:

  • Ejendomsavance og genvundne afskrivninger på fast ejendom
  • VE-anlæg
  • Finansielle aktiver og passiver (kursgevinst og aktieavance)

  Skal skatten påvirke resultatet?

  Saldoen på 2295 00 til 2297 99 medregnes til årets skat. Hvis man vil undgå, at en ændring påvirker resultatet, skal man derfor lave en efterpostering, så saldoen bliver 0.

  Hvis der er tale om skat af opskrivningshenlæggelser, skal efterposteringen bruge en modkonto, som medregnes i opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Der er 20 kontonumre i Ø90, der hjælper med dette.

  • 2296 10 til 2296 19, hvor Ø90 enten efterposterer automatisk eller hjælper med at huske det.
  • 2273 10 til 2273 19, som er balanceposterne for den udskudte skat, der skal medregnes i opskrivningshenlæggelser.

  Før man konterer den udskudte skat ultimo, skal man altså afgøre, om årets ændring skal påvirke resultatet eller kun egenkapitalen.

  På konto 2296 10-19 og 2297 50 er der automatisk efterpostering af saldoen, men HUSK at rette kontering af prisgrupper, så Ø90 bruger den relevante modkonto.
  På konto 2296 15, beregner Ø90 et bedste bud på udskudt skat af opskrivning på aktiver, der indgår i den skattemæssige kvotesaldo. Her er der et kontroludfald, der hjælper med at huske efterposteringen.

  Hvis der er tale om skat af regulering af swaps mv., der er ført direkte på egenkapitalen, er princippet det samme, men her skal man bruge en modkonto i intervallet 2273 40-49, som medregnes i akkumuleret over- og underskud.

  VE-anlæg

  I årsrapporten står anlæggene som blandet benyttet driftsmiddel, og medregnes derfor ikke automatisk. 
  Korrektionen skal øge den udskudte skat med skat af værdien i årsrapporten.

  Ø90 kan ikke ”opdage” VE-anlæggene, så du skal lave notat om beregningen.

  Skatteprocent står i supplerende oplysninger

  Her kan du eventuelt rette skatteprocenten.
  Ø90 bremser dig, hvis du kommer for langt fra normalen.

  Hvad kontrollerer Ø90 for mig?

  Alle kontroller i dette billede springes over i kortperiodiske opgørelser.

  Tjekliste
  Hvis kredsen har valgt det, kan billedet indeholde disse tjeklistekontroller:

  • Der er både beregnet og indtastet ultimo (pr. konto) – er det med vilje?
  • Der er udskudt skat primo, men ikke ultimo (pr. konto).
  • Hvis den samlede hensættelse til udskudt skat er positiv.
  • Vær opmærksom på 1916 jord- og foderbeholdning i anden virksomhed.

  Fejl

  • Konto 2296 10 til 2296 19 skal stemme.

  Hvordan beregner Ø90 den udskudte skat?

  Ø90 bruger formel 800, som kun kan anvendes på landsniveau. Du får fejl, hvis du selv knytter formlen til en konto.

  Ø90 tager den skattemæssige og den driftsmæssige værdi og beregner skat af forskellen. Skatten konteres som ultimo på konto 2295xx. Hvis den driftsmæssige værdi er størst, bliver både grundlaget og den beregnede skat negativt: Det svarer til, at man har oparbejdet en gæld, ved at afskrive mere skattemæssigt end driftsmæssigt.

  Værdierne er defineret på samme måde, som i skatteregnskab og årsrapport. Se de nøjagtige kontonumre i definitionen af regnskaber.

  Dette gælder for:

  • Inventar
  • Besætning
  • Flerårige afgrøder
  • Råvarer og hjælpematerialer (indkøbte beholdninger)
  • Varer under fremstilling (jordbeholdninger)
  • Fremstillede varer og handelsvarer (salgsbeholdninger og foderbeholdninger af egen avl)
  • Øvrige varelagre
  • Leasingforpligtelse
  • Opsparing i virksomhedsordning
  • Konjunkturudligning

  Oversigt over hvilke konti, der opsamles findes herunder.

  EU-betalingsrettigheder, mælkekvote og sukkerleveringsrettigheder

  De rettigheder, der er samlet i en skattemæssig saldo på 9050 10 sammenlignes med anlægskartotek nummer 9600 specifikation 10-11 og 15-19 samt sukkerleveringsrettigheder på 2150 21-24.

  På EU-rettigheder kan der være opskrivning, der står som opskrivningshenlæggelse på egenkapitalen. I beregningen bruges opskrivningen fra anlægskartotek.

  Ø90 beregner grundlaget for udskudt skat som:
   + Skattemæssig værdi
   - Anskaffelse ultimo
    - Opskrivning ultimo

  Grundlaget deles i to:

  • Grundlag for udskudt skat vedrørende opskrivning (hele opskrivningen, hvis der er plads til den i det samlede grundlag)
  • Grundlag for udskudt skat - resten

  Opskrivning

   

  Grundlag vedrørende opskrivning

     

  Grundlag resten (fortjeneste)

  Anskaffelse

  Skattemæssig

  værdi

   

  Resten kan også være et tab

   

   

  Skattemæssig

  Grundlag resten (tab)

  Anskaffelse

  værdi

   

  Kontonumre:
  2296 15 Udskudt skat vedrørende opskrivning (du skal SELV efterpostere til 2273 11)
  2295 15 Udskudt skat resten (Ø90 tager saldoen med i årets skat)

  Hvad kan være årsag til fejl?

  Formel 800 giver forkert resultat, hvis virksomheds- eller personkode er forskellige.
  På den konto, som formel 800 er i brug på i ”kontering af prisgrupper”, skal alle posteringer have samme koder.

  Detaljer vedrørende grundlag for beregningen

  Oversigt over de konti, der indgår i grundlaget for udskudt skat i de automatiske beregninger (december 2018).

  Rettigheder (2295 15 og 2296 15)             

  Værdi rettigheder drift

  Værdi rettigheder skat

  værdien knyttet til navnekonto:
  9600 10-11, 15-19

  (på 9600 beregnes værdien som:
  +9627-9630-9640+9636-9637)
  2150 sp. 51-54

  værdien knyttet til navnekonto:
  9050 10-19

  (på 9050 beregnes værdien som:
  +9088 - 9059)

  Inventar (2295 20)

  Værdi inventar drift

  Værdi inventar skat

  8170-8184

  værdien knyttet til navnekonto:
  9800 00-99
  9850 00-99

  (på 9800 beregnes værdien som:
  +9827-9830-9840+9836-9837)

  8170-8184

  værdien knyttet til navnekonto:
  9400 00-99


  (på 9400 beregnes værdien som:
  +9438+9442)

  Besætning (2295 25)

  Værdi besætning drift

  Værdi besætning skat

  1400 – 1589

  1400 – 1599

  Flerårige afgrøder (2295 31)

   Værdi Flerårige afgrøder drift

   Værdi Flerårige afgrøder skat

  1100-1199

  (findes ikke)

  Råvarer og hjælpematerialer (2295 32)

   Værdi Råvarer og
   Hjælpematerialer drift
   Værdi Råvarer og
   Hjælpematerialer skat
  4000-4416
   4424-4485
   4486 00-49, 90-94
   4487-4999
  samme som drift

  Varer under fremstilling (2295 33)

   Værdi Varer under
   fremstilling drift

   Værdi Varer under
   Fremstilling skat

  1600 – 1639
   1916 00-89

  samme som drift>

  På konto 1916 kan jord- og foderbeholdninger ikke adskilles. Derfor er der fra 23.01.2020 en advarsel, hvis der er ultimo på kontoen, og der er bedt om beregning af skat på 2295 30 og/eller 2295 33. 
  Kontoen medregnes her, lige som den indgår i Varer under fremstilling i årsrapporten og i skatteafstemning i skattebilag.

  Fremstillede varer og handelsvarer (2295 30)
  Du kan vælge mellem to metoder: Med eller uden skattemæssige foderbeholdninger.
  Du styrer ved at skrive ja eller nej til ”Medtag altid foderbeholdninger” i ruden med supplerende oplysninger. Hvis der er fuldt skattemæssigt foderbeholdningsregnskab på ejendommen bliver beholdningerne dog altid medregnet.

   Metode 1: MED foderbeholdninger 

  Værdi fremstillede varer
   og handelsvarer drift

   Værdi fremstillede varer
   og handelsvarer skat

  1600 – 1629
   1910 00-89
   3000 – 3999
   4417-4423
   4486 50-89, 95-99

  samme som drift 
   + 1630 – 1639

  Metode 2: Uden foderbeholdninger

  Samlede beholdninger drift

  Samlede beholdninger skat

  1910 00-89
  3000 – 3999
  4417-4423
  4486 50-89, 95-99

  1600 – 1629
  1910 00-89
  3000 – 3999
  4417-4423
  4486 50-89, 95-99

  Minus Foderbeholdninger drift

  Minus Foderbeholdninger skat

  3000 92
  3002 91
  3004 92
  3006 91, 96
  3008 91
  3009 91
  3016 91
  3018 91-92
  3080 91
  3170 - 3179
  4417 - 4423
  4486 50-89, 95-99

  1600 -1619

   

  Øvrige varelagre (2295 34)

  Værdi Råvarer og

  Hjælpematerialer drift

  Værdi Råvarer og

  Hjælpematerialer drift

  8200-8299

  samme som drift

  Leasingforpligtelse (2295 59)

  Værdi leasingforpligtelse drift

  Værdi leasingforpligtelse skat

  2394 – 2398

  (findes ikke)

  Konjunkturudligning (2295 80-89)

  Værdi konjunkturudligning drift

  Værdi konjunkturudligning skat

  (findes ikke)

  2795

  VS-opsparing (2295 90-99)

  Værdi VS-opsparing drift

  Værdi VS-opsparing skat

  (findes ikke)

  8590

  Er denne vejledning nyttig?