SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Værdipapirer – Investering i værdipapirer

  Hvilke oplysninger er vigtige at gemme, og hvordan foretages den løbende kontering?

  Aktier og anparter 

  1. Find ud af om papiret er børsnoteret eller ej.
   Vælg kontonummer ud fra dette.
   Altid nyt kontonummer til nyt køb. (Dog ikke hvis det er samme slags og stykstørrelse)
  2. Noter oplysninger om:
   • Papirets navn (kontotekst)
   • Købsbeløb inklusive omkostninger og pålydende/nominel værdi (kontotekst) er bedre end stykpris, fordi der kan ændres stykstørrelse.

   Obligationer

  1. Find ud af om papiret er sort- eller blåstemplet
  2. Find ud af om obligationen er dansk eller udenlandsk
  3. Noter oplysninger om:
   • Papirets navn og land (kontotekst)
   • Serie og rentesats (kontotekst)
   • Udløbsår (kontotekst))
   • Sort/blå (notat)
   • For sorte og udenlandske: købsbeløb inklusive omkostninger (suppl. kontotekst) + nominel/pålydende eller kurs
  4. Find ud af om købet af obligationen hører til i PS eller VS.

  Blåstemplede obligationer omfatter obligationer, som på udstedelsestidspunktet har ligget på niveau med eller over mindsterenten.
  Sortstemplede obligationer har ikke opfyldt mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Kursgevinstloven § 14.  

  Oversigt over kursgevinstbeskatningen

   

  Personer og personligt erhvervsdrivende

  Selskaber

  Kursgevinst på blåstemplede fordringer

  Skattefri. 1)
  Konto: ingen 5)

  Skattepligtig
  Konto: 5275, 5276
   

  Kursgevinst på sortstemplede fordringer

  Skattepligtig
  Konto: 5275, 5276

  Skattepligtig
  Konto: 5275, 5276
   

  Kurstab på både blåstemplede og sortstemplede fordringer

  Ikke fradragsberettiget
  Konto: ingen 5)

  Fradragsberettiget 4)
  Konto: 5275, 5276
   

  Kursgevinst ved indfrielse af lån

  Ikke skattepligtig. Dog skattepligt ved indfrielse af visse kontantlån 2)
  Konto: 5275, 5276 5)
    

  Skattepligtig
  Konto: 5275, 5276

  Kurstab ved indfrielse af lån

  Ikke fradragsberettiget
  Konto: ingen 5)

  Fradragsberettiget. I visse tilfælde gælder dette ikke, hvis lånet er optaget til under kurs 100
  Konto: 5275, 5276 5)
    

  Kursgevinst og kurstab på fordringer og gæld i fremmed valuta

  Skattepligtig henholdsvis fradragsberettiget 3)
  Konto: 5790

  Skattepligtig henholdsvis fradragsberettiget 4)
  Konto: 5790
   

  Kursgevinst og kurstab på visse indekserede fordringer

  Skattepligtig henholdsvis fradragsberettiget som finansielle kontrakter
  Konto: 5278XX, 5279XX
   

  Skattepligtig henholdsvis fradragsberettiget som finansielle kontrakter
  Konto: 5278XX, 5279XX

  1.  Der er dog skattepligt, hvis kreditor er hovedaktionær i debitor. Tilsvarende er der skattepligt, hvis debitor er en person/et dødsbo, der driver næringsvirksomhed med finansiering, og kreditor er nærtstående til debitor. 
  2.   
  Kursgevinst ved indfrielse af kontantlån beskattes normalt ikke, hvis lånet indfries i perioden fra 6 mdr. før til 6 mdr. efter en ejendomshandel 
  3.   
  Kursgevinst og kurstab vedrørende fordringer og gæld i fremmed valuta medregnes for personer herunder personligt erhvervsdrivende kun, hvis beløbet i alt overstiger 1.000 kr. 
  4.   
  Der er dog ikke fradragsret for tab ved udlån til koncernforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 4. 
  5.   
  Generelt konteres kun skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab. De øvrige kursreguleringer håndteres ved udskrift af regnskab af rapportgeneratoren, som saldoen på de konti, der indeholder de pågældende aktiver og passiver.

  Finansielle kontrakter - kursgevinstloven § 29

  • Strukturerede lagerbeskattede obligationer = finansielle kontrakter.
  • PS 2050, ægtef. 2050 50 (husk ret kode hvis 2050 5X).
  • VS 2052.
  • Stigning i kurs indtægtsføres PS 5279 76, VS 5278 76, ægtf. 5277 76.
  • Fortjeneste ved salg PS 5279 78, VS 5278 78, ægtf. 5277 78.
  • Fald i kurs eller tab ved salg kan fratrækkes hvis der er tilknytning til Virksomheden (det er ikke nok, at de står i VS).
  • Hvis ikke-erhvervsmæssig tilknytning kan tab modregnes i fortjenester andre finansielle kontrakter indeværende år, eller fratrækkes hvis der siden 2002, er sket beskatning af en nettogevinst på finansielle kontrakter.
  • Resterende tab kan fremføres til modregning.

  Husk at notere gevinst/tab finansielle kontrakter i note 80. 

  Investeringsbeviser

  1. Det er afgørende at sikre sig, om værdipapiret er en aktie eller et investeringsbevis. Investeringsforeninger kan være registreret som aktieselskab, og hvis man ejer beviser deri, så er det almindelige aktier.
  2. Find ud af typen og undersøg, om de skal placeres i virksomhed eller privat.
   Der er følgende typer af investeringsforeninger:
   • Udloddende investeringsforeninger
    • Rene obligationsafdelinger (investerer i danske og delvist i udenlandske obligationer)
    • Rene obligationsafdelinger (investerer i udenlandske obligationer)
    • Blandede afdelinger (investerer i obligationer og aktier)
   • Udloddende investeringsforeninger (investerer i aktier)
   • Investeringsselskaber
    • obligationsbaserede
    • aktiebaserede
   • Akkumulerende investeringsforeninger
    Typen kan for eksempel findes på pengeinstituttets hjemmeside / kurslister / revisormanual
  3. Noter oplysninger om:
   • Papirets navn (kontotekst)
   • Typebetegnelse (kontotekst)
   • Kurs eller købsbeløb + nominelt beløb
   • Fondskode (notat til denne og fremtidige perioder, af hensyn til senere brug)
   • Akkumulerende eller ej (notat til opgørelsen)

  Finansielle instrumenter
  Swaps, terminskontrakter, optioner, spot-forretninger mv.)

  Vigtigt!! At have alle papirer inklusive markedsværdien ultimo året. Alle pengetransaktioner skal bogføres enkeltvis (ikke modregning mellem ind- og udbetaling) efter kredsens anvisning om kontonummer.

  Af hensyn til underskud fremføres og modregnes tab i tidligere gevinst (noteres i note 80).

  Opgørelse arbejdsgang 
  Beregn først billedet.

  Obligationer/Aktier
  Beregn (kvantum kommer automatisk).

  Lav et notat, hvis en afvigelse skyldes ændring i stk. antal på aktier.

  Tab/Gevinst aktier
  Kontering af aktieindkomst


  Børsnoterede

  Børsnoterede

  Unoterede

  Unoterede

  Udbytte

  Tab/gevinst

  Udbytte

  Tab/gevinst

  Skat indeholdt:

  5345 

  Indberettet: sp. 00-39, 50-89 

  Ikke indb.: sp.40-49,90-99

   

  Skat ikke indeholdt:

  5346 00-29, 50-79

   

  Udenlandske aktier:

  5350

   

  Investeringsforeninger:

  aktieindkomst: 5348 1)

  - Indberettet: sp. 00-19, 50-69

  - Ikke indb: sp. 20-29, 70-79

  kapitalindkomst: 5349[AH1] 

  - sp. 10-11, 30-31, 60-61

  skattefri: 730505, 7307

   

  Aktieindkomst:

  5347 00-29, 50-79

  (20-29, 70-79 købt før 1/1-06

  og ejet mindre end 3 år)

   

  Kapitalindkomst:

  5275, 5276

   

  Skattefri:

  Konteres ikke 3)

   

  Investeringsselskaber:

  Obl.baseret: 5278XX, 5279 2)

  Aktiebaseret 5349 xx

  - sp. 12-29, 32-49, 62-99

  Skat indeholdt:

  5340

  Indberettet: sp .00-39, 50-89

  Ikke indb.: sp. 40-49, 90-99

   

  Skat ikke indeholdt:

  5346 30-49, 80-99

   

  Udenlandske aktier:

  5346 30-49, 80-99

   

  Investeringsforeninger:

  aktieindkomst: 5348 1)

  - Indberettet: sp. 30-39, 80-89

  - Ikke indb: sp. 40-49, 90-99

  kapitalindkomst: 5349

  - sp. 10-11, 30-31, 60-61

  skattefri: 730505, 7307

  Aktieindkomst:

  5347 30-59, 80-99

  (40-49, 90-99 købt før 1/1-06

  og ejet mindre end 3 år)

   

  Kapitalindkomst:

  5275, 5276

   

  Skattefri:

  Konteres ikke 3)

   

  Investeringsselskaber:

  Obl.baseret: 5278XX, 5279 2)

  Aktiebaseret 5349 xx

  - sp. 12-29, 32-49, 62-99

  1) Der bruges kun et andet kontonummer til investeringsforeninger for at lette konteringen, når udbetalingen skal fordeles mellem aktieindkomst, kapitalindkomst og skattefri indkomst. 
  2) Der bruges kun et andet kontonummer til investeringsselskaber for at lette konteringen efter det tillempede lagerprincip.
  3) Generelt konteres kun skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab. De øvrige kursreguleringer håndteres ved udskrift af regnskab af rapportgeneratoren, som saldoen på de konti, der indeholder det pågældende aktiver.

  Selvangivelsen i Ø90 for personligt drevne virksomheder udfyldes. Se indholdet i definition af selvangivelse i vejledningen.

  Indlån, tilgodehavende / Prioritetsgæld, varegæld

  TIPS:

  • Få rettelser: Tast korrekt saldo oven i beløbet (når der er beregnet) – tast Enter og slutpostering fremkommer – ved at taste oven i beløbet, kan der laves mere end én postering i billedet.
  • Flere rettelser: Tast korrekt saldo oven i beregnet beløb - tast [Ctrl + F] og posteringsforslag fremkommer.
  • Rettelser til tilgodehavende og varegæld kun hvis modposter er uden moms, ellers rettes i kasseregistrering.

  Undtagelse: Renteperiodisering, kursregulering (tastes som U-postering i [Ctrl + I].

  Hvis der er valgt lagerprincip vedr. udlandslån, gælder valget også for fordringer i udenlandsk valuta.  Ligeledes gælder det blandede investeringsbeviser og obligationsbaserede investeringsbeviser. 

  Er denne vejledning nyttig?