SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Analyseudskrift - Kvier - Produktion

  Hjælp til brug af analyseudskriften "Kvier - Produktion" i DMS


  Du finder udskriften under Analyse og lister > Analyseudskrifter > SUNDHED > Kvier – produktion


  Formålet med denne udskrift er at beskrive hele kvieopdrætsperioden inddelt i disse perioder:

  • Nyfødt til 2 mdr.
  • 2 mdr. til kønsmodenhed
  • Løbekvie
  • Kælvekvie
  • 1. kalvs 0-150 dage

  Afsnittet '2 mdr. til kønsmodenhed' mangler endnu, da der er meget få data tilgængelige i den periode. 

  I afsnittet ’Nyfødt til 2 mdr’ vises ”Andel dødfødte og døde indenfor 24 timer". De opnåede tal er pr. laktationsnummer og sammenligner med de 25% bedste og ringeste indenfor samme race. Antallet af kælvninger vises for de seneste 12 mdr., og i de fleste tilfælde vil Antal fødte være højere end Antal kælvninger på basis af tvillingefødsler.

  Nyfødt til 2 mdr.


  Der vises også antal og den registrerede afgangsårsag for kvier døde dag 1-60 efter kælvning. Her vises afgangsårsag 1 i de tilfælde, den er registreret.

  Løbekvie

  I afsnittet ’Løbekvie’ indgår de kendte nøgletal for gns. alder og spredning ved 1. inseminering. Desuden indgår et nyt nøgletal ’Dyr med mindst 3 ins., %’. Dette nøgletal beregnes som:

  Tæller: Der tælles op, hvor mange kvier der har opnået 3 eller flere insemineringer indenfor de seneste 12 mdr. Alle forudgående insemineringer - også udenfor perioden - indgår i optællingen af antallet af insemineringer for den enkelte kvie. Vises som (33) i eksemplet

  Nævner: Antallet af kvier som er blevet insemineret indenfor de seneste 12 mdr.

  I afsnittet ’Kælvekvie’ indgår de kendte nøgletal for gns. og spredning for alder ved 1. kælvning og et nyt nøgletal ’Foderdage pr. kælvekvie, mdr.’. ’Foderdage pr. kælvekvie’ er et udtryk for, hvor mange foderdage der er brugt på både de kvier, der når frem til kælvning, samt på de kvier der er døde eller slagtede, inden de når kælvning.

  Kælvekvie


  Udskriften giver et godt billede af i hvilken alder, besætningen eventuelt mister kvier, fordi kviernes holdbarhedsprofil vises. Det er også vigtigt at vide, om der sælges dyr til levebrug, når man skal have overblik over holdbarhedsprofilen. Hvor ’død/aflivet’ og ’slagtet’ repræsenterer en eller anden form for tab, når dyret jo som udgangspunkt var tiltænkt at indgå i mælkeproduktionen, vil ’salg til levebrug’ og ’afgang til køer’ jo repræsentere en gevinst. Derfor vises en opsummering af den samlede omsætning af kvierne i driftsenheden.

  Nyfødt til kælvning


  Kvier - solgt til levebrug og afgang til køer - indgår ikke i illustrationen af Holdbarhedsprofilen. Holdbarhedsprofilen viser sandsynligheden for overlevelse fra første levedag til kælvning. I overgangen mellem arealet der viser dyr, der har kælvet, og dyr der er slagtet, ses det i nogle tilfælde, at de to arealer ikke når helt sammen (der er ”hul” i grafen”). Hvis der er ”hul” i grafen, kan det skyldes, at der er dyr, som er ældre end 4 år og ikke er døde, slagtet eller har kælvet, så vi dermed ikke har viden om, hvor dette skal placeres. Det kan også skyldes, at en kvie skiller sig ud og endnu ikke har kælvet, selvom den er ældre end den højeste kælvningsalder hos kvierne.


  ’Gennemsnitlig alder ved forventede kælvninger’ viser den gennemsnitlige alder ved de kommende 1. kalvskælvninger for alle inseminerede og drægtighedsundersøgte kvier samt for de kvier, som er mere end 90 dage efter en inseminering uden drægtighedsundersøgelse. De enkelte kvier vises som en prik, hvor nummeret kan aflæses ved at holde musen over. Dyr som bliver insemineret efter en positiv drægtighed, uden først at blive erklæret negativ drægtige, vil stå som Dyr uden drægtighedsundersøgelse ud fra deres første inseminering, indtil de får en ny drægtighedsundersøgelse.


  I afsnittet ’1. kalvs 0-150 dage’ vises det gennemsnitlige celletal ved første ydelseskontrol og andelen af 1. kalvs med celletal over 100.000, som benchmarkes indenfor race. Første ydelseskontrol ligger 14-60 dage efter kælvning. Antallet af dyr vises i parentes (xx). Ligeledes er "Andel 1. kalvs med celletal >100.000" vist grafisk for hver ydelseskontroldag de seneste 12 måneder.

  1. kalvs 0-150 dage


  Kviernes overlevelse frem til dag 60 i laktationen er vist både som perioden fra kælvning og frem til dag 60 og som hele opdrætsperioden fra 1. levedag og frem til dag 60 i laktationen. Der benchmarkes indenfor race.

  I Grundoplysninger og Mål > Målsætninger kan de nye nøgletal findes, så der kan sættes et mål for dem. Under Kvier > Basisoplysninger ses nøgletallet Antal foderdage pr. kælvekvie’ og under Kvier > Reproduktion ses nøgletallet ’Andel kvier med mindst 3 ins.’


  Med udskriften bliver det nemmere at finde de bagvedliggende årsager til kviernes afgang fra besætningen.

  Er denne vejledning nyttig?