SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til Prognose

  Her finder du en vejledning til Prognose i DMS

  Funktionsbåndet i Prognose

  Øverst i billedet ser du et funktionsbånd med forskellige ikoner. Her er der mulighed for at redigere, kopiere, slette eller bestemme hvor data fra prognosen skal bruges.

  Vælg den ønskede prognose og vælg derefter funktion (2). Rediger, kopier eller slet. 

  Redigér prognose

  Klik på Redigér

  Hvis prognosen anvendes som grundlag for et foderbudget, kommer der en advarsel om, at ændringer i prognosen vil blive brugt som nyt grundlag i foderbudgettet.

  Kopier prognose

  Klik på Kopier.

  En eksisterende prognose kan gives et nyt navn og gemmes. Der kan også indtastes nye forudsætninger.

  Slet prognose

  Klik på Slet.

  Er prognosen tilknyttet et foderbudget eller et produktionsbudget, kan du ikke slette prognosen, før du har slettet foder- og/ eller produktionsbudget.

  Anvendes til KMP

  Vælg den ønskede prognose og vælg Anvendes til KMP (3). Det er kun muligt at vælge én prognose pr. driftsenhed til KMP.
   

  Næste dag vil prognosen være at sammenligne med det opnåede resultat ved nøgletallet ”EKM, leveret” og ”Mælk leveret” i KMP (Kritiske Målepunkter).

  4: I det sidste felt på funktionslinjen ”Vis”, kan du bestemme for hvilken driftsenhed, du vil se udarbejdede prognoser.

  Opret prognose

  Opret en ny prognose under menuen Planlægning/Prognose. Prognosen oprettes ved at klikke på Ny (5) og udfylde dialogboksen.


  I dialogboksen oplyses:
  • Navn
  • Hvilken driftsenhed der skal arbejdes på
  • Start- og slutdato

  Vælg Ok, og du kan nu udarbejde prognosen

  Nyttigt at vide!
  En prognose kan starte maks. 6 mdr. fra d.d. og altid ved månedens start. Slutdatoen skal være maks. 5 år fra d.d. og altid ved månedens slutning.

  Ved prognose-startdato bagud i tid, er registrerede hændelser i den mellemliggende periode med i prognosen. Hvis der ”vinges af” i erstatningsopgørelsen, beregner prognosen fra den dato, der er angivet som startdato, men uden de registrerede hændelser i driftsenheden indtil d.d.

  Prognosen oprettes, og oplysninger om driftsenheden hentes på Kvægdatabasen. Afhængig af internetforbindelse og driftsenhedens størrelse, kan det tage lidt tid (1-3 minutter).

  Kvittering for anvendt kan fjernes, hvis prognosen ikke skal anvendes i budgetter.

  Arbejdsgang i udarbejdelse af prognose

  Når prognosen er oprettet, skal du angive de ændringer, du ønsker at an-vende i fremskrivningen af driftsenhedens produktion.

  Indtastningerne foregår under de 4 vandrette faner; Generelt, Prognose-grundlag køer, Prognosegrundlag kvier samt Mælkekvote.

  Indtastningsfelterne er udfyldt med startværdier, der kommer fra Kvægdatabasen, og er de opnåede værdier for den enkelte besætning. Til de enkelte tekstfelter findes en kort forklaring til, hvor tallet kommer fra, og hvilken effekt det har på prognosen. Forklaringen kommer frem ved at flytte markøren over teksten (Tool-Tip). Startværdi kan altid genfindes ved Tool-Tip over talværdien.

  Du kan indtaste i startværdien eller tilføje delperioder med ændringer for det enkelte parameter i grupperne (6) - Dyreantal og omsætning, Mælkeproduktion, Reproduktion, Sundhed og Køb/salg. Perioden oprettes ved klik på det grønne + (7) og slettes ved klik på det sorte kryds (8).

  Når indtastningerne er slut, klikkes på knappen Beregn (9) i funktionsbjælken, hvorefter beregningen/resultatet vises på skærmen. Afhængig af driftsenhedens størrelse og computerens hastighed, kan det tage op til et par minutter. Som afslutning kan den færdige prognose vises på skærmen, udskrives og gemmes, før programmet afsluttes.

  Prognosen er en konsekvensberegning af de forudsætninger, der er op-stillet, og tager hensyn til sammensætningen af den aktuelle driftsenhed med hensyn til dyreantal, alder, drægtighed, ydelse m.m.

  Fanen Generelt

  Fanen indeholder oplysninger om oprettelse og ajourføringstidspunkt.

  Den giver mulighed for at omdøbe prognosen, samt føje kommentarer til denne.

  Nyttigt at vide!
  Vælg prognosen som ”Anvendt” (10), hvis den skal bruges som grundlag for videre beregninger i foder- eller produktionsbudget. Her kvitteres også, hvis prognosen anvendes til KMP eller til Arla prognose.
   

  Fanen Prognosegrundlag, køer

  Under fanen kan du tilrette de forudsætninger, prognosen skal beregnes efter. Indtastningerne er opdelt i følgende grupper på skærmen: 

  • Dyreantal og omsætning
  • Mælkeproduktion
  • Reproduktion
  • Sundhed
  • Køb/salg af dyr 

  Grupper kan åbnes eller lukkes ved klik på pilen (11) yderst til venstre i arbejdsfeltet.

  Gruppen Dyreantal og – omsætning

  Her tastes begrænsninger for omsætning og antal af dyr i driftsenheden.

  Gruppen Dyreantal og – omsætning

  Her tastes begrænsninger for omsætning og antal af dyr i driftsenheden.

  12: Foretag periodeændringer eller rediger startværdien (12). Perioder oprettes ved klik på det grønne +, og i kalenderen vælges periodestart.

  Nyttigt at vide!
  Resultatet i prognosen afhænger af de dyr der er i driftsenheden, og de indberettede forudsætninger for dødelighed og reproduktion.

  Prioritering af krav

  • Minimum antal i alt – kravet opretholdes under hensyntagen til min./ maks. udskiftningsprocent og antal forventede kviekælvninger. Kan minimum ikke holdes, indkøbes der kælvekvier til driftsenheden.

  • Maksimalt antal – kravet opretholdes ved slagtning af køer. Det vil sige kvie ind => ko ud, hvis maksimalt antal er nået.

  • Maksimalt antal malkende – kravet opretholdes ved goldning af køer op til 9 uger fra kælvning. Hvis dette ikke er nok, slagtes køer.

  • Minimum udsætterprocent - kravet opretholdes ved slagtning af køer. Evt. krav til min. antal køer vejer tungere og overholdes først.

  • Maksimal udsætterprocent - kravet opretholdes ved salg af kælvekvier til levebrug.

  • Udvokset vægt – påvirker foderbehov og beregnet slagtevægt.

  Gruppen Mælkeproduktion

  Under gruppen kan du tilrette forudsætningerne for mælkeproduktionen. 

  Foretag periodeændringer eller rediger startværdien. 

  Ydelsesniveau

  ”Ydelsesniveau” er summen af ”ydelsesniveau, sidste 12 mdr.” og ”ydelsesniveau, ændring”. Kan ikke redigeres.
  ”Ydelsesniveau” indgår i beregningen af dagsydelse/ko i prognoseperioden som beregnes ud fra følgende:

  Driftsenhed:
  - Ydelsesniveau
  - Gns. Kælvningsinterval sidste 12 mdr. (korrektion til ydelsesniveau)
  - Andel 1. kalvs og 2. kalvs sidste 12 mdr. (korrektion til ydelsesniveau)

  Dyret:
  - Race
  - Kælvenr.
  - Afstand fra kælvning
  - Kælvemåned
  - Dage i drægtighed
  - Alder v/1. kælvning
  - Kælvningsinterval

  ”Ydelsesniveau, sidste 12 mdr.” er ydelsen opnået i ydelseskontrollen sidste 12 mdr. Findes der ikke ydelseskontrol i driftsenheden anvendes mejerital idet der regnes med en leveringsprocent på 95. Kan ikke redigeres.

  ”Ydelsesniveau, ændring” viser hvordan det aktuelle ”Ydelsesniveau” ligger i forhold til opnået sidste 12 mdr.
  Her ser du, om der er en ydelsesstigning eller et ydelsesfald (negativ). Er beregnet ud fra forholdet mellem opnået og målydelse pr. ko ved de sidste 6 ydelseskontroller, hvor nyeste ydelseskontrol vægter mest.

  Startværdien kan redigeres evt. nulstilles.

  Der er to gode steder at forholde sig til startniveauet af ”Ydelsesniveau, ændring”
  1. KMP, dagsydelse pr. malkende ko
  2. Mouseover på ”ydelsesniveau, ændring” viser driftsenhedens udvikling de seneste 12 mdr. i forhold til 12 mdr. forud (tilsvarende vises på Mælke-produktionsopgørelsen)

  I prognoseperioden kan en fastlagt ændring af ydelsesniveauet indberettes på en ønsket fradato.

  Fedt- og proteinprocent

  Ændringen angives som +/- i forhold til startgrundlag. Startgrundlaget ses i forklaringen (Mouseover).

  Grundlaget for startværdier for fedt- og proteinprocent beregnes som:

  Seneste 30 dage med data: xxxx
  Samme periode sidste år: xxxx
  Difference: xxxx

  Hvis differencen for fedt% er større end +/- 0,2
  og/eller differencen for protein% er større end +/- 0,1
  anvendes differencen som startværdi ellers er startværdi=0.

  Startværdier forskellig fra 0 beregnes som et tillæg eller fradrag pr. måned i forhold til startgrundlag fra mejeri de sidste 12 mdr.

  Ved at køre musen hen over en linje i gruppen vises startgrundlaget. Se eksempel for fedt- og proteinprocent herunder.

   

  Gruppen Reproduktion

  Under gruppen kan du tilrette forudsætninger for reproduktion:

  Rediger
  Reproduktionsparametrene kan ændres som periodeændringer eller ved redigering af startværdien (15).

  Nyttigt at vide!
  Ved brug af kønssorteret sæd anvendes som udgangspunkt driftsenhedens egne værdier for:
  • Køer påbegyndt med ks k sæd
  • Køer påbeg. med kødkvægssæd i alt
  • Heraf køer påbegyndt med ks t sæd (beregnet som andel køer påbegyndt med ks t i forhold til køer påbegyndt med kødkvægssæd)
  Dog anvendes standardværdier for:
  • Maks antal insemineringer med kønssorteret sæd (standard = 2)
  • Sædtype efter maks. antal insemineringer (standard = konv. sæd)
  Disse parametre bør sættes, så de passer på den enkelte driftsenhed.
  Se i øvrigt tooltip/mouseover for yderligere info om startværdier.

  Der regnes med 90% kviekalve ved brug af ks k sæd og 85% tyrekalve ved brug af ks t sæd.

  Foretages drægtighedsundersøgelse?

  Drægtighedsundersøgelse – ja/nej.

  Ingen markering = Nej => Køer, der er mere end 90 dage fra sidste inseminering, regnes for drægtige. 
  Markering = Ja => Køer, der er mere end 90 dage fra sidste inseminering ved prognosestart, regnes som ikke-drægtige. 
  Nyttigt at vide!

  Hvis ”Anvendes foldtyr” er markeret, har markeringen for drægtighedsun-dersøgelse ingen effekt. Det skyldes at ”foretages drægtighedsundersø-gelse” kun anvendes på køer eller kvier uden forventet kælvedato. I foldtyr proceduren påsættes alle dyrene en forventet kælvedato.

  Anvendelse af foldtyr ved køer

  Ingen markering = Nej => der anvendes ikke foldtyr i besætningen
  Standard sat til, at der ikke anvendes foldtyr.

  Markering = Ja => Der anvendes foldtyr i besætningen. Alle køer der ved prognosestart ikke er registreret som ”ønsket udsat”, eller der er en sikker forventet kælvning, påsættes en forventet kælvedato ud fra et kælvnings-interval på 390 dage. Derefter fremskrives køernes reproduktion på grundlag af de øvrige reproduktionsparametre (15) (insemineringspct., drægtighedspct. samt start og slut inseminering). 

  Nyttigt at vide!
  Det er vigtigt for sikkerheden af prognosen, at følgende reproduktionsregistreringer i Dyreregistrering er ajourført - drægtighedsundersøgelse, markering af udsætterkøer (kode 60) og evt. løbeperioder ved brug af foldtyr.

  Registrerede goldninger anvendes, hvis disse ikke findes, anvendes goldperiode fra modulet ”Grundoplysninger og mål” som standard, disse bør ajourføres ifht. driftsenhedens egne værdier-. Ændringer i goldperioden påvirker ydelsen pr. dag, pr. måned og ydelsesniveau i fremskrivningen af besætningen.

  Gruppen Sundhed

  Under gruppen tilrettes forudsætninger om dødelighed. Foretag periodeændringer eller rediger i startværdien.
   
  Nyttigt at vide!
  For dødelighed og dødfødte kalve, er startværdien driftsenhedens opnåede værdier gennem de sidste 12 mdr. Antal dødfødte kalve vises ikke på udskriften.

  Gruppen Køb/salg af dyr

  Her indberettes køb og salg af dyr i driftsenheden.

  • Vælg dyregruppe - Køer eller kælvekvier
  • Hændelse - Slagtning, salg til levebrug eller køb
  • Angiv kælvningsnr. for køer
  • Dage til eller fra kælvning
  • Hændelsesdato
  • Antal dyr

  Der tilføjes flere linjer ved klik på det grønne + (16), og linjer slettes ved klik på det sorte kryds.

  Nyttigt at vide!
  Er det en større udvidelse, bør der oprettes flere linjer med forskellig afstand til kælvning og/eller forskellige indkøbstidspunkter for at få en spredning på kælvningerne i resten af prognoseperioden.
   

  Fanen Prognosegrundlag, kvier

  Under fanen kan du tilrette forudsætningerne for opdrættet i besætningen.
  Gruppen Dyreantal og omsætning
  Parametrene kan ændres som periodeændringer eller ved redigering i startværdien (17).

  Kælvningsalder er den opnåede værdi for driftsenheden for de sidste 12 mdr. Hvis der ikke findes en værdi for de seneste 12 mdr. indsættes en standardværdi markeret med fed. Kælvningsvægt og slut småkalveperiode er standard tal.
  Opdrætskvier slagtet pr. år: startværdien er den opnåede værdi sidste 12 mdr.

  Nyttigt at vide!
  • Ønsket kælvningsvægt og kælvningsalder, bruges som grundlag for beregning af foderbehov i foderbudget
  • Slut småkalveperiode viser perioden, hvor kalvene får kalvefoder. Værdien kan være mellem 14 og 90 dage
  • Daglig tilvækst beregnes som konsekvens af de øvrige indtastninger. Endvidere angives hvad fødte kødkvægskrydsningskvier skal anvendes til. Standard sælges kødkvægskrydsningskvier til levebrug ved 21 dage.
  • Opdrætskvier slagtet pr. år er pct. kvier som bliver slagtet udover slagtekvier Først slagtes kvier med kode 60, dernæst slagtes de ældste kvier uden forventet kælvning.

  Nyttigt at vide om slagtekvier!

  Forventede kælvninger, hvor der er anvendt kødkvægssæd og/eller kvier der er markeret som ”slagtekvier” (kødkvægskrydsninger, tyrkvier mv.) i kvægdatabasen bliver afhængig af alder automatisk slagtet eller solgt til levebrug i prognosen.

  På grundlagsfanerne angives andel kødkvægssæd til hhv. køer, kvier. Startgrundlag svarer til anvendelsen af kødkvægssæd de sidste 12 mdr. På kviegrundlagsfanen angives endvidere, hvad de fødte kødkvægskrydsningskvier skal anvendes til. Standard sælges kødkvægskrydsningskvier til levebrug ved 21 dage.

  Foderbudget
  Slagtekvier der skal sælges til levebrug, vil i foderbudgettet indgå i små-kalvegruppen med det antal dage der er bestemt i prognosen (standard 21 dage).
  Slagtekvier der opfedes til slagtning vil i Foderbudgettet indgå i kviegrup-pen. Der er ikke mulighed for at fodre slagtekvierne forskelligt fra de andre kvier i foderbudgettet.

  Produktionsbudgettet
  Slagtekvierne der sælges til levebrug:
  Hvis slagtekvierne er under 60 dage ved salg til levebrug bliver de placeret som Spædkalve, kvie kødkvægskryds. og har samme pris som Tyrespæd-kalve.
  Hvis slagtekvierne er over 60 dage ved salg til levebrug bliver de placeret som Salg kødkvægkryds og har samme pris som Opdrætskvier.
  Prisen i produktionsbudgettet er baseret på farmtalonline priser. Prisen kan rettes til det forventede for slagtekvierne.

  Slagtekvier der opfedes til slagtning:
  Slagtekvierne bliver placeret som Slagtning kødkvægskvier og vil få en afregning, der er beregnet ud fra afgangsvægten i prognosen, standard slagtepct. på 50% og en notering der hentes fra Farmtal Online. Hvis der vurderes en anden pris og slagtepct., kan prisen overskrives, ligesom slagtepræmien kan lægges til.

  Gruppen Reproduktion

  Reproduktionsparametrene kan ændres som periodeændringer eller ved redigering i startværdien (18).

  Foretages drægtighedsundersøgelse
  Vælg Ja/Nej for ”Foretages drægtighedsundersøg.” (se vejledning under Reproduktion, køer).

  Anvendelse af foldtyr ved kvier
  Vælg Ja/Nej for ”Anvendes Foldtyr” (se vejledning under Reproduktion, køer).

  Standard er sat til, at der ikke anvendes foldtyre.

  Hvis der er markeret for foldtyr, vil alle kvier, der ikke har en sikker forventet kælvning og er ældre end startinsemineringsalderen ved prognose start, få påsat en forventet kælvning iht. angivet kælvningsalder.

  Ved at fordele påsætninger af forventet kælvninger ud over de 4 første måneder af prognosen sikres det, at alle kvier ikke kælver samtidig.

  I fremskrivningen fastsættes kviernes reproduktion på grundlag af de øvrige reproduktionsparametre (18). Det betyder, at det er vigtigt at fastsætte værdier for insemineringspct., drægtighedspct. samt start og slut inseminering ud fra at der anvendes foldtyr, hvis dette er det fremtidige scenarie.

  Nyttigt at vide!
  • Kviernes kælvningsalder på resultatflyderen er et produkt af reproduktionsoplysningerne altså insemineringpct., drægtighedpct. og start inseminering. Hvis f.eks. start insemineringsalderen sænkes i prognosegrundlaget, vil kælvningsalderen falde. Undtagelsen er, hvis der anvendes foldtyr til at samle op på ikke drægtige kvier ved prognose start, så kælver kvierne iht. til deres kælvningsalder (startværdi).
  • Forberedelsesperioden er perioden, hvor kælvekvier fodres sammen med køerne. Som standard anvendes værdien fra modulet ”Grundoplysninger og mål”.
  • Øvrige parametre er besætningens opnåede værdier de sidste 12 mdr. indsat som startværdi.

  Gruppen Sundhed

  Foretag periodeændringer eller rediger i startværdien (19).

  Nyttigt at vide!

  Startværdien

  • Dødelighed 1-180 dage er besætningens gns. de sidste 12 mdr.
  • Dødelighed over 180 dage er landsgns. de sidste 12 mdr. og er derfor markeret med fed skrift.

  Gruppen Kvier i pension

  Her kan du håndtere forskellige måder at have kvier i pension på, med hensyn til aftaleform, alders- og tidsinterval.

  Det er et krav, at prognosen laves for en driftsenhed, som indeholder den eller de besætninger, hvor der ved prognosens start er kvier i pension.

  Vælg aftaleform. Her vælges den aftaleform som gælder hele pensionsperioden. Bemærk, at kvier placeret på en anden ejendom med eget besætningsnummer ikke er en pension, så længe fodring og ejerskab ikke tilhører andre.

  Findes der ved prognosens start kvier i pension, markeres de besætninger, hvor dette er gældende.

  Tast ”Alder fra, mdr.” under Afgang til pension. Under Hjemkomst tastes tidspunkt for kviernes tilbagevenden fra pension. Hvis pensionen ophører i prognoseperioden, tastes en slutdato.

  Nyttigt at vide!
  • Aftaleform – der er to aftalemuligheder for kviepensionen;
  • Pasningsaftale – kvierne bliver passet, opstaldet og fodret på kviepasserens regning (der skal ved budgettering tages stilling til pris pr. foderdag). Kvierne indgår stadig i statusopgørelsen under Antal ultimo pr. måned, da de stadig ejes.
  • Køb/salg – kviekalvene sælges og købes senere tilbage. Der skal ved budgettering tages stilling til prisen ved køb og salg. Valg af køb og salg påvirker besætningsværdien, da dyrene ikke ejes i pensionsperioden.
  • Startdato – tidspunktet, hvor aftalen starter. Findes der kvier i pension ved prognosens start angiver startdatoen tidspunktet, hvor den nye regel gælder.
  • Alder fra – kviekalve beholdes til de er f.eks. 3 mdr. Resten sendes i pension fra startdato.
  • Evt. alder til – ved opstart af pension kan f.eks. løbekvier beholdes hjemme. Derfor sendes kun kviekalve i aldersintervallet 3-14 mdr. afsted. Ønskes alle kvier afsted, skal der ikke indberettes i dette felt.
  • Hjemkomst – kvierne kan komme hjem ved en given alder eller et antal dage før forventet kælvning (beregnes ud fra indberettet reproduktionseffektivitet).
  • Slutdato – tidspunktet for ophør af pension. Alle kvier vil returnere til egen besætning på denne dato.

  Gruppen Køb/salg af dyr

  Her indberettes køb/salg af kvier.

  Vælg Hændelse
  • Køb, salg til levebrug eller slagtning
  • Alder angives i mdr. for ikke-drægtige dyr samt mdr. og dage til kælvning for drægtige dyr
  • Hændelsesdato
  • Antal dyr

  Der tilføjes flere linjer ved klik på det grønne + (20), og linjer slettes ved klik på det sorte kryds.

  Nyttigt at vide!
  Er det en større udvidelse, bør der oprettes flere linjer, for at få en spredning på kælvningerne og kviernes alder i resten af prognoseperioden.

  Beregn, gem, udskriv og afslut

  Til slut kan prognoseresultaterne gemmes til senere brug, vises på skærmen eller udskrives. Alle funktionerne er samlet i det øverste funktions-bånd.

  Beregn

  21: Klik på ”Beregn”. Prognosen beregnes med de indtastede forudsætninger.
  Resultatet vises på skærmen som et resultatbillede.

  22: Skift mellem køer/kvier/Insemineringsstrategi.
  23: Klik på kryds i øverste højre hjørne for at lukke resultatbilledet.

  Nyttigt at vide!
  Afhængig af størrelsen på besætningerne i driftsenheden og computerens hastighed, kan beregningen tage op til et par minutter.

  Resultatet der vises på skærmen, starter altid med at vise 12 mdr. frem fra prognosestart.

  Ved brug af scroll i højre side vises resten af resultaterne. Brug pile i højre side til at vælge en ny 12-mdrs. periode (24). Den periode, der ses på skærmen, er også den periode der udskrives.

  Insemineringsstrategi i prognosen

  Klik her for at gå til vejledning om insemineringsstrategien.

  Gem

  Klik på knappen Gem for at gemme prognosen;

   

  Nyttigt at vide!
  Afhængigt af størrelsen på de besætninger der indgår i driftsenheden og computerens hastighed, kan det tage op til et par minutter at gemme en prognose.


  Vis udskrift
  Beregn og udvælg den periode du ønsker udskrevet ved hjælp af piletasterne.

  25: Klik på Vis udskrift og vælg herefter, om du vil have vist Prognosegrundlag eller Prognoseresultat.

   

  Nyttigt at vide!
  • Prognosegrundlag viser de indtastede forudsætninger
  • Prognoseresultat viser det beregnede resultat.

  Der kan tilføjes kommentarer til prognosen.

  Udskriv

  Klik OK og udskriften vises på skærmen. I øverste hjørne vælges print;

   Vælg den ønskede printer.
   

  Afslut 

  26: Klik afslut prognose. Er der indtastninger, der ikke er gemt, bliver du bedt om at gemme disse.

  Er denne vejledning nyttig?